Gruppen-3a-328x120

Hässleholms vatten hävdar att grundvattnet är mycket bra

Hässleholms vatten hävdar att grundvattnet är mycket bra

Hässleholms vattens vd Liselotte Stålhandske tillbakavisar nu Frilagts uppgifter om att grundvattnet vid reningsverket är förorenat. Hon anser inte att provsvaren visar påverkan av avlopp.

– Väldigt tydligt att det inte är påverkat, skriver hon i ett mejl till Frilagt på torsdagseftermiddagen.

Hon hävdar också att analyserna visar att det är mycket bra värden på grundvattnet som helhet. Men flera av värdena indikerar stark eller påtaglig påverkan av förorening, enligt SGU:s bedömningskriterier för grundvatten.

Liselotte Stålhandske, vd på Hässleholms vatten. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Frilagt presenterade i förra veckan analyssvar från två vattenprover i det grundvatten som kommit i dagen vid sommarens arbeten med att bygga en vall mot översvämningar kring reningsverket och flytta en del av av Maglekärrsbäcken där det renade avloppsvattnet släpps ut i Finjasjön. Under grävningarna för den nya bäckfåran pumpas det ytliga grundvattnet undan. När grundvattnet trängt upp har det varit kraftigt missfärgat och haft en unken lukt. De senaste veckorna har det också blivit allt grönare på grund av att alger växt till sig.

Varken Liselotte Stålhandske eller någon annan på Hässleholms vatten ville ge några kommentarer i förra veckan. I måndags kom Liselotte Stålhandske tillbaka från semester, men först på torsdagen svarar hon Frilagt och då enbart på mejl, trots att vi uttryckligen bett om ett telefonsamtal. På fredagseftermiddagen går hon åter på semester.

Frilagts vattenprover visar att grundvattnet innehåller ett antal ämnen som inte ska finnas i friskt grundvatten, bland annat ammoniumkväve som indikerar avloppspåverkan. Halterna av ammonium och nitrit i det andra provet är enligt SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten höga och graden av föroreningspåverkan stark när det gäller ammonium. Höga ammoniumhalter kommer enligt dessa sannolikt från läckande avloppsledningar och i sådana fall är ofta även nitrithalten hög. Även jordbruk kan dock orsaka förhöjda halter av ammonium. Påtaglig påverkan av sulfat, som kan indikera avlopp eller deponi, konstaterades i båda proverna.

Algerna har växt till i grundvattnet som tränger upp i den nya bäckfåran.

Halten klorid, som också kan komma från avloppsvatten, deponi eller vägsalt, innebär dock enbart måttlig påverkan i det första provet och obetydlig i det andra. Konduktiviteten, vattnets ledningsförmåga, som ofta hänger samman med kloridhalten, är däremot så hög att vattnet bedöms som starkt påverkat i det andra och påtagligt i det första provet.

Den kemiska syreförbrukningen, COD, som visar halt av organiska ämnen i vattnet, var mycket hög i båda proverna.

Men vattnet klassas utifrån de undersökta parametrarna inte som otjänligt utan som tjänligt med anmärkning enligt Livsmedelsverkets råd. Det betyder inte att det är bra.

– Det innebär en påtaglig påverkan på vattnet och då vill man kanske veta var källan är, säger Johan Carlström, hydrogeolog på SGU, Sveriges geologiska undersökning.

Han säger att en del ämnen kan finnas naturligt, men att framförallt de förhöjda kvävehalterna med ammonium och nitrit tyder på förorening. Grundvatten är naturligt kvävefattigt. Även klorid och hög konduktivitet indikerar förorening.

– En konduktivitet på drygt 80 som här bedöms som stark påverkan. I sedimentära berggrunder är det ganska vanligt med hög konduktivitet. Sådan finns i stora delar av Skåne, men inte vid Hässleholm, säger han.

Han uttrycker sig ändå försiktigt.

– Man kan inte utesluta påverkan av något slag, säger han.

Att enbart mäta klorid, som Hässleholms vatten gör i sina grundvattenprover, ger inte hela bilden. Johan Carlström säger att även kontroll av sulfat och kväve (ammonium, nitrat och nitrit) hade varit till nytta för att bedöma påverkan på grundvattnet.

Liselotte Stålhandske medger att grundvattnet är ytvattenpåverkat, men menar ändå att det är bra. Hon hävdar till och med att det är tjänligt som dricksvatten, trots att inga bakteriella prover tagits.

– Dina analyser visar att grundvattnet, ytvattenpåverkat och dessutom i närheten av produktiv åkermark, är tjänligt som dricksvatten. Det vill säga att det är mycket bra värden på grundvattnet som helhet. Ingen skulle väl komma på tanken att gräva ett grunt, öppet hål mitt på en åker för att använda till dricksvatten, skriver hon.

Hon anser inte att fler parametrar än klorid behöver undersökas i grundvattnet kring reningsverket.

Liselotte Stålhandske anser inte att fler parametrar än klorid behöver undersökas i grundvattnet på reningsverkets område.

– Nej, Hässleholms kommun är den enda kommunen I Skåne, mig veterligen, som överhuvudtaget har grundvattenprovtagning i anslutning till reningsverket. Andra verksamheter, som till exempel lantbruk och trafik har även de betydlig påverkan på ytliga grundvatten/öppna vatten, skriver hon.

Hon svarar inte på Frilagts fråga om varför det inte blev fler grundvattenrör i området när egenkontrollprogrammet uppdaterades 2016, efter att Frilagt avslöjat läckande slamtorkbäddar, trots att miljökontoret ville det.

– Egenkontrollprogrammet är framtaget i samråd med tillsynsmyndigheten, skriver hon bara.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2019-07-16 Frilagts vattenprover visar: Förorenat grundvatten vid reningsverket

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se