torsjö live vers2

Förslag om kommunal bolagskoncern går vidare

Förslag om kommunal bolagskoncern går vidare

Ett koncernbolag som styr över övriga kommunala bolag, en koncernbank samt ett nytt bolag för fiberenheten kan bli verklighet sedan kommunstyrelsen godkänt utredningen om förutsättningarna. Ett separat kulturbolag ansågs för riskfyllt skattemässigt och fanns därför inte längre med i underlaget. Ett skarpt beslutsunderlag för koncernbolaget ska vara klart den 30 juni 2020.

S, C och FV ville säga nej till hela förslaget, men förlorade voteringen som slutade 7 – 6. V, som enbart har ersättarplats, var också emot och lämnade en protokollsanteckning.

Idag är de kommunala bolagen i Hässleholms kommun direkt underställda kommunfullmäktige. Med en kommunal bolagskoncern står koncernbolaget, “moderbolaget”, mellan fullmäktige och övriga kommala bolag och tar till stor del över den strategiska styrningen. Dock ska frågor av “principiell beskaffenhet eller annars av större vikt” fortfarande fattas av kommunfullmäktige som också utser styrelser, revisorer och beslutar om ägardirektiv.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Förslaget om bolagskoncern kom upp i samband med presentationen av kommunens ekonomiska läge strax efter valet 2018 då det blev känt att gigantiska underskott väntar i framtiden om ingenting görs. Ekonomin är ett av huvudargumenten för en bolagskoncern eftersom koncernbidragsregler gör att utdelningsbart kapital kan överföras mellan bolagen utan skatteeffekter. Under 2018 redovisade Hässleholms kommuns bolag resultat på totalt 65,9 miljoner kronor, vilket resulterade i 7,5 miljoner kronor i bolagsskatt. Möjligheterna till samordning och effektivisering ökar också.

– Möjligheten att genom koncernbidrag understödja angelägna satsningar, såsom badhus och byggande av bostäder, är så pass intressanta att ett koncernbolag bör inrättas, skriver kommundirektör Bengt-Arne Persson och ekonomichef Eva-Lotta Svensson i utredningen.

Ett annat syfte är att förstärka bilden av kommunen och dess bolag som en helhet, en gemensam koncern som strävar mot samma mål. Koncernbolaget förväntas kunna utöva en tydligare styrning över bolagen.

Kommundirektör Bengt-Arne Persson ser många fördelar med ett koncernbolag. Bland annat kan koncernbidrag ges till angelägna investeringar, styrningen av bolagen kan bli tydligare och bilden av kommunen som en enhet med gemensamma mål stärkas. Foto: Berit Önell

Utredarnas slutsats är att det knappast går att finna affärsmässiga eller företagsekonomiska nackdelar med en koncernbildning. En koncernbank, för upplåning av koncernens lån och vidareutlåning till bolagen, skulle minska bolagens administration. Det väntas även avlasta bankerna som skulle slippa parallella upphandlingar från flera kommunala enheter. Dessutom borde det minska räntekostnaderna.

Alla de befintliga bolagen har yttrat sig negativt om både att bilda koncernbolag och koncernbank. Främst handlar det om att bolagens handlingsutrymme begränsas om de underställs ett koncernbolag. Den gemensamma styrelsen för Hässleholm Miljö och Hässleholms vatten talar även om risk för att bolagen löpande dräneras på kapital, vilket skulle minska miljöbolagets förmåga att vara finansiär för kommande investeringar i Hässleholms vatten.

Styrelsen för Hässleholm Miljö och Hässleholms vatten menar att samordningen mellan bolagen i kommunen redan idag är avsevärd.

– Det är svårt att ha synpunkter när det inte framgår hur koncernbildningen som sådan skulle innebära samordning och effektivisering, skriver styrelsen.

Den varnar också för att låta kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott utgöra styrelse i koncernbolaget och vara kontrollfunktion åt sig själv.

– Styrelsen ser inte några positiva effekter av förslaget, vare sig för kommunen eller för bolaget, skriver Hibabs styrelse i sitt yttrande.

Hässlehems styrelse befarar att delar av förslaget till koncernbolag kan leda till olaglig värdeöverföring.

De rödgröna partierna i kommunstyrelsen ville säga definitivt nej till förslaget utan ytterligare utredningar.

– Eftersom vi har bestämt oss tycker vi att det är lika bra att säga nej nu, förklarar kommunalrådet Lena Wallentheim (S).

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) anser att det räcker med de tre befintliga kommunala bolagen och att de kan styras genom ägardirektiv. Foto: Berit Önell

Hon tycker att det räcker med de tre befintliga kommunala bolagen..

– De kan styras genom ägardirektiv. Om Hässlehem har problem med nedskrivningar går det att lösa ändå, säger hon.

Hon är också kritisk till att utredningen svällt ut från att från början ha handlat om ett koncernbolag till att även gälla koncernbank, fiberbolag och det nu strukna kulturbolaget.

Den nu klubbade fortsatta planeringen innebär att ett koncernbolag kan inrättas hösten 2020. En utredning om optimal driftsform för fiberenheten – i fortsatt kommunal regi, inom Hässleholm Miljö eller i eget bolag – ska vara klar den 30 juni 2020. Senast samma datum ska förutsättningarna för Hässlehem att öka byggandet vara utrett, eventuellt genom koncernbidrag. Även ett förslag på inrättande av koncernbank ska då vara klart för att kunna starta den 1 januari 2021. Alla uppdragen läggs på kommundirektör Bengt-Arne Persson.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se