Gruppen-3a-328x120

Olagligt köra enduro på Hovdala sedan den 30 juni

Olagligt köra enduro på Hovdala sedan den 30 juni

Endurokörningen på Hovdala är olaglig sedan den 30 juni eftersom kommunens beslut om fortsatt dispens är överklagat. På torsdagskvällen stängdes banan. Foto: Urban Önell

Det är förbjudet att köra enduro på Hovdalaområdet sedan den 30 juni. Den dagen gick dispensen ut eftersom beslutet om förlängning överklagats och därför inte är gällande. FMCK har dock fortsatt köra på banan tills på torsdagskvällen då ordföranden Stefan Eriksson meddelade att banan stängs. Han hade tidigare på dagen fått information från kommunen.

Enligt Stefan Eriksson har klubben varit ovetande om överklagandena – trots att en av politikerna som gav förlängd dispens, Paul Thurn (SD), är engagerad i föreningen och dessutom kan vara jävig. Varken länsstyrelsen eller kommunen är skyldiga att informera.

Diskussionerna om endurobanan har pågått sedan våren 2015 då det uppdagades att verksamheten inte anmälts till miljönämnden och därför var olaglig. Banan fick då dispens som har förlängts i väntan på en ny lokalisering.

Anledningen till att det inte blivit något permanent tillstånd är främst att Hovdala är utpekat som tyst område av både kommunen och Naturvårdsverket och att bullrande verksamheter som en motorbana därför är olämpliga. Dessutom korsar vandringsleder banan och ett stort antal sällsynta fladdermusarter har observerats. Men den politiska majoriteten har blivit alltmer positiv till fortsatt endurokörning på Hovdala.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Miljöchef Sven-Inge Svensson. Foto: Berit Önell

Förra sommaren beslöt miljöchef Sven-Inge Svensson på delegation att avslå FMCK:s begäran om förlängd dispens efter den 30 juni i år. FMCK överklagade, men fick avslag av länsstyrelsen. I februari i år gjorde klubben en ny begäran om uppskov.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslöt den 17 april i år om förlängd dispens för endurobanan i ytterligare två år, trots att länsstyrelsen i ett remissyttrande avstyrkt. Även kommunens tjänstemän ville säga nej, men politikerna beslöt enhälligt att säga ja. Vid samma sammanträde beslöt nämnden att fortsätta sökandet efter en permanent placering av endurobanan. Minst fyra alternativ ska tas fram och ordförande Kenny Hansson (M) sa att han gärna ser att Hovdala blir ett av dem. Den ende som var emot besluten var MP:s Hans-Göran Hansson som skrev en protokollsanteckning.

Ett parti som drivit frågan om att låta endurobanan vara kvar på Hovdala är SD. Paul Thurn, som är med i FMCK, är nu vice ordförande i nämnden. I mars lämnade han ett initiativärende om att ge föreningen dispens för fortsatt verksamhet på Hovdala.

Fyra överklaganden

Hans Göran Hansson (MP) var den ende politiker som sa nej till fortsatt endurokörning på Hovdalaområdet. Foto: Berit Önell

Vid nämndens sammanträde i juni informerades ledamöterna om att beslutet överklagats. Fyra överklaganden hade kommit in, från Göingebygdens biologiska förening, med stöd av Skånes ornitologiska förening, från Peter Groth, tidigare MP-politiker som bor på en angränsande fastighet, Hans-Göran Hansson och Håkan Björk, också han MP-politiker.

Men FMCK fick alltså inte något besked om överklagandena som kom in redan i maj. I april informerades föreningen däremot skriftligen om att banan får användas till 2021.

”Helt utan förvarning”

Stefan Eriksson skriver nu på föreningens hemsida och Facebooksida att det kommit ett mycket tråkigt besked från kommunen.

– Ett besked helt utan förvarning och som vi är väldigt frågande till, skriver han.

Han citerar en del av brevet från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Enligt Emanuel Bayer på länsstyrelsens rättsenhet har ingen handläggare tillsatts i ärendet ännu. Han kan inte säga när det kan bli ett avgörande, men enligt riktlinjerna ska det ta högst sex månader från att överklagandena kom till länsstyrelsen. Han förklarar också att verksamhetsutövare själva har ansvar för att ha koll på om ett beslut vunnit laga kraft.

Ser sig inte som jävig

Paul Thurn säger att han inte har informerat föreningen. Han ser det inte heller som sin uppgift.

– Det får skötas i gängse kanaler, säger han.

Själv minns han inte att han fått information om överklagandena och tycker att det är märkligt att varken miljökontoret eller länsstyrelsen informerat föreningen.

Han står på FMCK:s hemsida som ansvarig för “Gröna sidan” som är föreningens militära del.

– Föreningen har en civil och en militär del. Jag kör inte enduro och är inte ute på Hovdala utan kör mc-ordonnanser till Hemvärnet, förklarar han.

Han ser därför ingen risk för jäv och har inte tagit upp frågan i nämnden.

– Det behöver jag inte göra, men om jag hade suttit i styrelsen eller varit aktiv i endurodelen hade det kanske varit annorlunda, säger han.

Han tror inte att det kan uppfattas som att han agerar i egenintresse när han verkar för att FMCK ska vara kvar på Hovdala.

– Jag har inget egenintresse eftersom jag inte kör. Jag kan ta upp det vid nästa sammanträde, men jag känner inte att det är i närheten, säger han.

Han anmälde inte heller jäv när nämnden i förra veckan beslöt om förlängt tillfälligt bygglov för en container som används som klubblokal vid endurobanan.

Enligt Sven-Inge Svensson kan Paul Thurn ha varit jävig. Hans medlemskap i FMCK var inte känt i nämnden.

– Vi hade ingen aning om detta förrän efter beslutet, förklarar Sven-Inge Svensson.

Stränga regler för jäv

Jävsreglerna för nämndsledamöter är stränga. En ledamot är jävig redan om saken angår honom eller henne själv eller en närstående.

Så här står det i kommunallagen (6 kap 28 §):

En förtroendevald är jävig, om
1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående,
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till,
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se