torsjö live

Länsstyrelsen sätter slutligt stopp för endurobanan på Hovdala

Länsstyrelsen sätter slutligt stopp för endurobanan på Hovdala

Kommunen hade inte fog för att ge FMCK:s endurobana på Hovdala ytterligare dispens. Det säger länsstyrelsen som nu slutligen sätter ner foten om motorbanan. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut från i april upphävs därmed och klubbens vädjan om att dispensen skulle gälla omedelbart trots överklagan avslås.

FMCK har aldrig haft något tillstånd för endurobanan utan enbart dispens sedan det 2015 uppdagades att verksamheten inte anmälts enligt reglerna till miljökontoret. Både miljönämnden och länsstyrelsen har bedömt att lokaliseringen är olämplig, främst på grund av att Hovdala är utpekat som ett tyst område. Dessutom finns beslut om riksintresse för friluftsliv, vandringsleder passerar banan och ett stort antal sällsynta fladdermusarter lever i området. Ytterligare en art har också upptäckts i området under processens gång.

Länsstyrelsen har satt ner foten. Kommunens beslut om fortsatt dispens för endurokörningen på Hovdala rivs upp. Foto: Urban Önell

Dispensen för banan förlängdes till den 30 juni i år för att föreningen skulle få tid att hitta en annan plats. Förra året fanns ett förslag, men det föll av flera skäl och föreningen har hoppats få vara kvar på Hovdala eftersom ledande politiker har verkat för det.

I våras ansökte klubben på nytt hos kommunen om förlängd dispens och politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden sa ja till ytterligare två år – trots att länsstyrelsen åter sagt nej, denna gång som remissinstans. Men beslutet överklagades alltså. Det fick klubben ingen information om och kollade inte heller på eget initiativ upp om beslutet vunnit laga kraft. Den 29 augusti informerade miljökontoret styrelsen om att dispensen inte gällde efter den 30 juni och att verksamheten därefter bedrivits olagligt. Samma dag stängde klubben banan. Klubben vände sig sedan till länsstyrelsen med en vädjan om att beslutet skulle gälla omedelbart, trots överklagandena. Därefter har kultur- och fritidsförvaltningen skickat in ett yttrande med liknande innebörd.

Men nu säger länsstyrelsen stopp. Beslutet beskrivs som “slutlig prövning i sak”.

– De allmänna intressen som talar för förbudet väger tyngre än klubbens intresse av att kunna bedriva sin verksamhet just där, skriver länsstyrelsen.

Länsstyrelsen anser också att klubben haft tillräckligt lång tid på sig – mer än tre år – för att flytta verksamheten.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnnden får bakläxa.

– Mot bakgrund av ovanstående finner länsstyrelsen att nämnden har saknat fog för att bevilja ytterligare dispens, står det i beslutet.

Det enda överklagande som prövats är det som kom från Göingebygdens biologiska förening, vars verksamhet och målsättning berör naturvärden i det aktuella området. Länsstyrelsen bedömer att föreningen har klagorätt medan de övriga klagande, två aktiva och en före detta kommunpolitiker för Miljöpartiet, inte har det. Varken Hans-Göran Hansson eller Håkan Björk bor i närheten. Peter Groth bor visserligen på en angränsande fastighet, men mer än en kilometer från banan och störs inte där av verksamheten.

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se