Gruppen-3a-328x120

Kommunen fick inte överklaga om skjutförbud

Kommunen fick inte överklaga om skjutförbud

Att upphäva förbudet för hagelskytte på jaktskyttebanan i Röinge är inte att företräda de allmänna miljö- och hälsoskyddsintressena. Därför har Hässleholms kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnd inte rätt att överklaga länsstyrelsens beslut. Det fastslår nu mark- och miljödomstolen.

Turerna kring bullernivåerna på jaktskyttebanan har varit många under de 22 år som ärendet pågått. Närboende har lämnat in klagomål och Hässleholmsortens jaktskytteklubb har protesterat mot begränsningar i skjuttiderna. Bland annat menar klubben att kommunen har ansvar för situationen eftersom den vid bygget av banan medvetet valde att hålla nere kostnaderna genom att inte följa anvisningarna för utformningen av bullervallar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Mark- och miljödomstolen håller med nämnden om att rättsläget blev oklart efter nämndens upphävande av restriktionerna från december 2018. Men det ledde inte, som nämnden hävdat, till att ett tidigare beslut från 2014 gäller. Efter länsstyrelsens beslut gäller åter skjutförbudet från december 2018.

I december 2018 beslöt dåvarande miljönämnden om totalt skjutförbud på hagelbanor och inskränkningar av skjuttider på kulbanor.

I mars 2019 beslöt den nya miljö- och stadsbyggnadsnämnden att upphäva skjutförbudet. Nämnden fastställde också att Naturvårdsverkets allmänna råd om maxbullerintervall på 65-70 decibel skulle gälla på banorna. Beslutet överklagades av sex grannfamiljer och i juni beslöt länsstyrelsen att upphäva det på grund av formella brister. Länsstyrelsen ansåg att nämnden måste motivera sitt beslut bättre och redovisa vilka bestämmelser det grundade sig på.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden överklagade till mark- och miljödomstolen, som alltså inte kommer att pröva ärendet. Även det beslutet kan dock överklagas.

Domstolen förklarar att nämnden har ansvar för tillsynen över jaktskyttebanan enligt miljöbalken och då ska bevaka det allmännas intresse.

– Kommunala nämnder har i praxis ansetts ha rätt att överklaga beslut som gått emot de allmänna miljö- och hälsoskyddsintressen som de har att bevaka, skriver mark- och miljödomstolen.

Men här handlar det om upphävandet av ett tidigare beslut om restriktioner för att begränsa buller från jaktskytteverksamheten. Kraven har alltså mildrats.

– Nämndens beslut har inte fattats till skydd för de allmänna miljö- och hälsoskyddsintressena och får istället anses utgöra ett för verksamhetsutövaren gynnande förvaltningsbeslut, skriver domstolen.

Därför har nämnden enligt domstolen ingen klagorätt.

Berit Önell

Läs mer:

2019-03-21 Jaktskyttebanans restriktioner upphävda

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se