Gruppen-3a-328x120

Kammarrätten upphäver inte fördjupad översiktsplan

Kammarrätten upphäver inte fördjupad översiktsplan

Den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad upphävs inte av kammarrätten, som dock var oenig och riktar viss kritik mot kommunens hantering av länsstyrelsens yttrande om bostadsområdena Björklunda och Sjörröds gård samt riskintresse för friluftsliv.

Den fördjupade översiktsplanen över Hässleholms stad bryter inte mot lagen, dock borde kommunen hanterat länsstyrelsens kritiska yttrande om riksintresse för friluftsliv och skyddsavstånd till reningsverk mer noggrant. Det säger nu kammarrätten som avslår överklagandet från Folkets väls Björn Widmark. En av de två domarna hade annan uppfattning och ville upphäva kommunens beslut om planen.

Björn Widmark (FV).

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Björn Widmark ansåg att planen skulle upphävas på grund av att länsstyrelsens invändningar inte redovisats som anmärkningar i de aktuella avsnitten i planen, vilket de ska om de innebär att planen i dessa delar inte godtagits av myndigheten.

Länsstyrelsen var kritisk till att handlingarna inte visade hur genomförandet av planen skulle tillgodose riksintresset för friluftsliv och bedömde dessutom att de föreslagna bostadsområdena vid Björklunda och Sjörröds gård kan bli olämpliga på grund av att de ligger inom 1 000 meter från reningsverket.

Kammarrätten anser att det finns brister i både länsstyrelsens och kommunens hantering av granskningsyttrandet, något som ofta förekommer i liknande ärenden.

Enligt domen framgår det inte tillräckligt tydligt av yttrandet att länsstyrelsen inte godtagit planförslaget på de aktuella punkterna.

– Å andra sidan kan man knappast heller hävda att länsstyrelsen inte har haft några kritiska synpunkter på planförslaget, vilket borde ha fått kommunen att hantera yttrandet mer noggrant än vad som skett, skriver kammarrätten i den kortfattade domen.

Det är dock inte tillräckligt för att domstolen ska dra slutsatsen att kommunen har åsidosatt de tvingande kraven i plan- och bygglagen. Därmed ska kommunens beslut stå fast.

Kammarrättsrådet Eva Bertelsen ansåg däremot att kommunen beslut skulle upphävas.

– Kommunen har visserligen bifogat länsstyrelsens granskningsyttrande till översiktsplanen. Några närmare anmärkningar avseende länsstyrelsens synpunkter har kommunen dock inte gjort i anslutning till de aktuella avsnitten i planen, exempelvis det som avser bostadsområdena vid Björklunda samt söder om östligaste Garnisonsvägen. Därmed har kommunen inte uppfyllt de tvingande kraven i PBL, skriver hon i förklaringen till sin skiljaktiga mening som är nästan lika omfattande som domen.

Hon anser att länsstyrelsens yttrande är tydligt nog.

– Synpunkterna är utformade på ett sådant sätt att länsstyrelsen i dessa delar inte har godtagit planförslaget i aktuell utformning, skriver hon.

Hon blev dock nedröstad av kammarrättslagmannen Petter Classon och de två särskilda ledamöterna Göran Hegen och Jan Persson.

Domen går att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen. Prövningstillstånd krävs och ges bara om det bedöms vara “av vikt för ledning av rättstillämpningen” att överklagandet prövas eller om det finns synnerliga skäl.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se