torsjö live vers2

Vill höja va-avgiften för att kunna följa lagen

Vill höja va-avgiften för att kunna följa lagen

Hässleholms vattens vd Liselotte Stålhandske anser att va-taxorna har varit för låga för att reningsverkens status ska kunna upprätthållas Det skriver hon i ett pressuttalande med anledning av förslaget till förbud för reningsverken i Röke, Hörja och Västra Torup som enligt miljökontorets vitesföreläggande inte uppfyller lagens krav.

Miljökontoret måste åtalsanmäla misstänkta miljöbrott. Än så länge har miljöåklagaren dock inte fått in någon åtalsanmälan mot Hässleholms vatten för bristerna i de små reningsverken.

De tre små reningsverken släpper enligt föreläggandena sedan lång tid orenat avsloppsvatten rätt ut i grundvattnet. Hässleholms vatten har inte vidtagit åtgärder, trots flera tidigare uppmaningar efter inspektioner våren 2018. Därför föreslår miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott nu att nämnden ska besluta om förbud, vid vite om cirka 600 000 kronor per reningsverk.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
När miljöinspektörerna besökte reningsverket i Röke kunde de inte urskilja de tre dammarna eftersom nivån på vatten och slam var högre än vallarna mellan dammarna. Foto: Miljökontoret
Liselotte Stålhandske, vd på Hässleholms vatten. Foto: Berit Önell

Liselotte Stålhandske vill nu höja va-taxorna rejält.

– Tydligt är att Hässleholms kommun historiskt sett har haft för låga va-taxor för att kunna upprätthålla va-anläggningens status. En ordentlig höjning av va-taxorna är nödvändig för att tillgodose att erforderliga resurser ska finnas tillgängliga för att kunna möta framtida krav på miljö och hälsa, skriver hon.

Hon hävdar att Hässleholms vatten instämmer i att det finns behov av åtgärder och att bolaget har prioriterat resurser till det både i form av personal och budget.

– Hässleholms Vatten instämmer i att infiltrationsanläggningarna är i behov av uppgradering. Detta är en av de förbättringsåtgärder som identifierades tidigt 2018 och resurser har prioriteras både i form av personal och budget. Utifrån detta så ligger vår genomförandegrad helt i enlighet med miljökontorets föreläggande som ska upp till beslut, skriver hon.

Hon nämner inte att Hässleholms vatten gick till domstol för att slippa miljökontorets tidigare föreläggande mot Mölleröds reningsverk i Verum som är i liknande skick som de tre nu aktuella anläggningarna. Både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen instämde dock i miljökontorets bedömning att reningsverket inte uppfyller lagens krav. Dessutom fuskade det kommunala bolaget enligt domen med provtagningar som togs i utspätt vatten vid Mölleröds reningsverk. Detta reningsverk har inte fått vitesföreläggande eftersom det överklagats, men blir först att stängas, senast den 1 maj 2020.

Eftersom reningsverken enligt föreläggandena inte uppfyller lagens krav kan Hässleholms vatten ha gjort sig skyldigt till miljöbrott. Miljökontoret har som tillsynsmyndighet skyldighet att åtalsanmäla misstänkta miljöbrott.

Miljöåklagare Lars Magnusson har dock ännu inte fått in några anmälningar om reningsverken i Hässleholms kommun. Han kan inte heller minnas att han haft några liknande ärenden på sitt bord, med anläggningar där det enligt föreläggandena snarare rör sig om “kvittblivning” av avloppsvatten än rening.

– Det låter inte bra, säger Lars Magnusson.

Provtagningarna i utspätt vatten skulle i sig kunna vara ett brott, troligen försvårande av miljökontroll.

Lars Magnusson anser dock att kommunerna ofta är för snabba med att anmäla miljöbrott, innan de själva utrett ärendena tillräckligt. Så även Hässleholm som enligt åklaren är en av de kommuner som anmäler flest misstänkta miljöbrott.

Frilagt har sökt Liselotte Stålhandske.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se