torsjö live

Fördjupad översiktsplan gäller nu

Fördjupad översiktsplan gäller nu

Drygt ett och ett halvt år efter kommunfullmäktiges beslut har den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad nu börjat gälla. Den vann laga kraft efter att Högsta förvaltningsdomstolen på måndagen beslutat att inte ge prövningstillstånd för det sista överklagandet.

Den fördjupade översiktsplanen, också kallad Framtidsplan för Hässleholm, visar hur kommunen vill att staden och dess omgivningar ska utvecklas de närmaste åren. Den är inte juridiskt bindande som en detaljplan, men ska användas som underlag för kommande detaljplaner och måste göras enligt en viss ordning.

Den fördjupade översiktsplanen för Hässleholm, som kommunfullmäktige klubbade i juni 2018, står fast, här markanvändningskartan.

Den omstridda planen debatterades i flera år innan kommunfullmäktige kunde besluta om den. Därefter överklagade åtta personer. Striden har bland annat gällt skyddsavstånden kring reningsverket och undantagen från dem, exploatering av natur och jordbruksmark och att privat mark “ockuperats” genom att den fått beteckningen natur.

Det nu aktuella överklagandet kom från lantbrukaren Carl-Gustav Bjerkemo som varit mycket kritisk till att all hans mark, utan dialog, fått beteckningen natur i planen. Det kan i förlängningen innebära byggnadsförbud och intrång i hans näringsverksamhet där han ville fortsätta med odling och bete. I sitt överklagande konstaterade han att beteckningen natur innebär att han ska hålla marken tillgänglig för friluftsliv och liknande, i större utsträckning än vad allemansrätten kräver.

– Översiktsplaner och PBL är inte tänkta att användas som expropriationslagstiftning där mark kan reserveras eller tas i anspråk utan att ett tydligt allmänt behov föreligger, skrev lantbrukaren Carl-Gustav Bjerkemo i sitt överklagande.

Han vände sig också emot att grannfastigheten Sjörröds gård markerats som utbyggnadsområde i strid med länsstyrelsens avrådan. Istället ansåg han att denna mark, med fridlysta växter och mitt i ett viltstråk vid Garnisonen, kunde få beteckningen natur.

Förvaltningsrätten avslog alla överklagandena. Bjerkemo överklagade till kammarrätten som inte gav honom prövnignstillstånd. Han överklagade detta beslut till Högsta förvaltningsdomstolen och det är alltså det som nu har avgjorts.

Kommunpolitikern Björn Widmark (FV) fick däremot prövningstillstånd i kammarrätten som i oktober avslog hans överklagande. Domstolen förklarade då att planen inte bröt mot lagen, dock borde kommunen ha hanterat länsstyrelsens kritiska yttrande om riksintresse för friluftsliv och skyddsavstånd till reningsverk mer noggrant. En av domarna var skiljaktig och ville ge Widmark rätt och riva upp planen. Han överklagade inte till högsta förvaltningsdomstolen.

Kommunen konstaterar nu på sin hemsida att den fördjupade översiktsplanen vunnit laga kraft.

– Äntligen har vi gått i mål med ett omfattande och långt arbete. Nu har vi en stabil grund att utveckla Hässleholm vidare på, säger Marie Nilsson, tf planchef, på hemsidan.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se