torsjö live

Klart för bygge på Norra Station

Klart för bygge på Norra Station

Det första huset till Skånetrafiken planeras där det idag är parkeringsplatser, mellan två befintliga byggnader. Foto ur Swecos underlag

Skånetrafiken ska få sitt nya hus på Norra Station, som HIBAB erbjudit sig att bygga. Det beslutades vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde. Dessutom fick Hässlehem nya ägardirektiv. Däremot avvisades planerna på att anställa två nya lokalsamordnare på kommunledningsförvaltningen. De skulle jobba med effektivisering av lokalförsörjningen, utifrån ett besparingskrav på 27 miljoner.

100 miljoner beräknas den nya kontorsbyggnaden på Norra Station kosta. Det kommer att placeras mellan två befintliga byggnader. Där ska Skånetrafikens kundcenter hyra in sig. Idag är den placerad i Malmö. Men på sikt vill HIBAB bygga ytterligare två hus på Norra Station. Detta med utifrån att Skånetrafiken menar att de snart kommer att växa ur det aktuella huset. HIBAB behövde dock få kommunfullmäktige att godkänna bygget och gå i borgen för det, vilket beviljades.

Så här kan det nya huset på Norra Station komma att se ut. Bild ur Swecos underlag

Även Hässlehem har ett behov av att få kommunen att stå som borgenär för sina byggprojekt, bland annat för ett stor fastighet ute på Garnisonen. Det var inte heller något problem att få kommunfullmäktige att gå med på detta. Däremot blev det debatt om hur mycket Hässlehem ska bygga de närmaste åren och var.

Anders Edwall (C) ville att Hässsleholm skulle bygga fler bostäder än M, KD och L.

Samtidigt skulle nya ägardirektiv fastställas. Hur stor andel ska byggas i Hässleholm och hur stor del ska byggas i stationsorterna? Anders Edwall (C ) pläderade för en betydligt högre ambitionsnivå än den styrande restalliansen (M, KD och L) med stöd av SD. Även den rödgröna oppositionen med Lena Wallentheim (S) i spetsen ville bygga mer. Till sist var det ändå det liggande förslaget från den styrande minoriteten som visade sig ha starkast stöd. Det innebär att minst 120 lägenheter ska byggas under en fyraårsperiod och minst en tredjedel utanför Hässleholms tätort.

När det gällde kommunens lokalförsörjning har revisionsfirman Ernst & Young haft kommunens uppdrag att utreda frågan. Granskningen visade på stora brister i kompetens ute i förvaltningarna. Det saknas också incitament att arbeta för effektiv och ekonomisk lokalanvändning. Därmed borde det finnas utrymme för stora besparingar. Därför kom kommunstyrelsen till fullmäktige med ett förslag att man skulle anställa två lokalsamordnare på kommunledningsförvaltningen.

När det behandlades i kommunstyrelsen avvisade Folkets väl förslaget, och Socialdemokraterna ville inte delta i beslutet, eftersom de inte hunnit ta ställning.

I fullmäktige fick Folkets väls företrädare (Ernst Herslow och Björn Widmark) fullmäktige med sig. Lena Wallentheim (S) hävdade att det var fel att anställa i detta läge, med hänvisning till kommunens ansträngda ekonomi. Lars Johnsson (M) tog till sig kritiken och drog tillbaka kommunstyrelsens förslag. Han uteslöt däremot inte att frågan, om eventuellt kommande anställningar av lokalsamordnare, kan återkomma i en kommande budgetberedning.

Björn Widmark (FV) fick med sig fullmäktige på att säga nej till anställnng av två lokalsamordnare, men inte på att vänta med att besluta om dricksvatten.

Kommunfullmäktige beslutade att förelägga Hässleholms vatten att förse sin granne Linus Jeppsson med kommunalt vatten. Detta efter ett föreläggande från länsstyrelsen med utgångspunkt från gällande lagar. Björn Widmark (FV) yrkade på återremiss i ärendet, men det vann inte gehör.

Widmarks utgångspunkt var att kommunen driver en detaljplaneprocess för området, där intentionen är att det inte ska vara någon bebyggelse alls på den aktuella tomten, och att den därför ska lösas in. Diskussioner har pågått med Linus Jeppsson om han kan tänka sig att sälja frivilligt.

– Det har gått prestige i det här ärendet, hävdade Björn Widmark. Ska vi dra fram vatten till ett hus, som kommunen anser inte ska finnas på sikt? Ska skattebetalarna behöva betala, för att kommunen inte kunnat sköta det här på ett snyggare sätt?

Motionen från Joachim Fors (S) om rutiner för hur det ska gå till när förvaltningschefer sägs upp återremitterades för förnyad behandling.

Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se