torsjö live

Statt kan få bygga uteservering på gratis arrende på Stortorget

Statt kan få bygga uteservering på gratis arrende på Stortorget

Hotell Statt har sökt bygglov för en permanent uteservering framför utbyggnaden på Stortorget där hotellet, som ägs av K-Fastigheter, gratis får nyttja marken. Foto: Berit Önell

Hotell Statt kan få bygga en permanent uteservering på Stortorget i Hässleholm, i strid mot detaljplanen och på kommunal mark som delvis redan upplåts gratis enligt ett så kallat benefikt nyttjanderättsavtal. Motiveringen till att det är gratis är att området på en av stadens mest attraktiva platser, där Statt redan har en utbyggnad, kan påverkas om kommunen ska bygga om torget. Tjänstemannaförslaget var att säga nej till uteserveringen, men politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott sa enhälligt ja.

Bygglovsansökan från Statt, som sedan 2014 ägs av Jacob Karlssons K-fastigheter Stortorget AB, har nu fått ja i arbetsutskottet två gånger, senast i onsdags.

I det första förslaget, som behandlades för en månad sedan, var uteserveringen mindre. Även då avstyrkte tjänstemännen på grund av att området enligt detaljplanen är allmän plats och ska användas till torg, gångbana och gata (Frykholmsgatan). Tjänsteskrivelsen påpekar att även Statts befintliga utbyggnad på 85 kvadratmeter är planstridig. Bygglov för den beviljades 2004. Stadshotellet byggdes 1914 och är omnämnt som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i den fördjupade översiktsplanen.

Ritningarna i den första ansökan visar en upphöjd 73 kvadratmeter stor uteservering utanför utbyggnaden. Glasväggarna är betydligt högre än de 90 cm som gäller i kommunens riktlinjer för uteserveringar: 100 respektive 170 cm. Entrétrappan tar tio kvadratmeter i anspråk. Om uteserveringen byggs enligt förslaget försvinner även en handikapparkering.

Tjänsteskrivelsen hävdar också att ett bygglov för uteserveringen kan bryta mot kommunallagens likabehandlingsprincip eftersom andra näringsidkare i centrum inte fått bygga på kommunal mark och i strid mot detaljplanen. För ett år sedan nekades Noréns fastigheter att bygga ut gallerian cirka en decimeter utanför sin fastighet, på den kommunägda trottoaren mot Första Avenyn och mot Nytorget.

94 kvadratmeter

I den nya ansökan är uteserveringen 21 kvadratmeter större, alltså 94 kvadratmeter. Det har fått tekniska förvaltningen att instämma i kritiken mot förslaget. I sitt yttrande om det första förslaget accepterade förvaltningen att uteserveringen fick nå maximalt sju meter från fastighetsgränsen, vilket då klarade sig på några centimeter när. I det andra förslaget har avståndet ökat till nära åtta meter (7,958 meter).

Så här är det tänkt att uteserveringen ska se ut. Bild ur bygglovsansökan, av SabinaM
Uteserveringen planeras delvis på mark som ingår i det benefika nyttjanderättsavtalet, delvis utanför. På norra sidan ska det vara en ramp.

Tekniska förvaltningen tar nu också upp problemet med att ge Statt bygglov för byggnationer på annans mark.

– Eftersom sökta bygglov är av permanent karaktär bör markfrågan ha en permanent lösning för att förhindra oklara äganderättsförhållanden med anläggningar på ofri grund,skriver tekniska förvaltningen.

Det är otänkbart att kommunen skulle sälja en bit av torget eftersom det är allmän plats. Tekniska förvaltningen hänvisar istället till riktlinjerna för tillfälliga uteserveringar som kaféerna vid torget följer och betonar att ett bygglov inte automatiskt innebär tillstånd för att bedriva uteservering.

Stadsbyggnadskontorets tjänsteman gör den samlade bedömningen att avvikelsen från detaljplanen är betydande och inte förenlig med detaljplanens syfte.

Med den föreslagna uteserveringen tar Statt av allt att döma 239 kvadratmeter av torget i anspråk. Utbyggnaden och större delen av den tänkta uteserveringen ligger på mark med ett avtal som juridiskt inte är ett arrendeavtal utan ett så kallat benefikt nyttjanderättsavtal. Det tecknades 2017 och gäller i fem år, därefter ett år i taget med en uppsägningstid på åtta månader. Det omfattar 145 kvadratmeter av kommunens fastighet Hässleholm 87:6 med utbyggnaden samt ett område utanför denna.

– Nyttjanderättshavaren är medveten om att området utgör allmän platsmark och att delar av området kan komma att påverkas vid en ombyggnation av Stortorget, står det i avtalet.

Kenny Hansson ser uteserveringen som en mindre avvikelse från både detaljplanen och från riktlinjerna för uteserveringar. Foto: Berit Önell

Det var miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) som föreslog att arbetsutskottet skulle säga ja till bygglovsansökan. Han ser uteserveringen som en mindre avvikelse från detaljplanen och dessutom på mark som redan är ianspråktagen.

– Utbyggnaden medför ett mervärde för hässleholmarna. Genom den får Hässleholm en permanent uteservering som bidrar till liv och rörelse i centrum. Det är oerhört glädjande att se hur Stadshotellet satsar på Hässleholm, säger han i ett pressmeddelande.

Han anser inte att bygglovet strider mot likabehandlingsprincipen.

– Norén ville bygga ut sin fasad för det estetiska – det sa vi nej till. Statt vill bygga ut för att bygga en uteservering, det är alltså två helt olika frågor. Uteserveringen ger ett mervärde till torget och hässleholmarna, säger han till Frilagt.

Vill ändra riktlinjerna

Varför ska kommunen ha en policy för uteserveringar om den inte ska följas?

– Det är en liten avvikelse mot riktlinjerna.

Enligt Kenny Hansson tas ingen gångbana i anspråk eftersom utbyggnaden sker där befintlig byggnation idag står. Men detta stämmer alltså inte helt. Han påpekar också att riktlinjerna gäller tillfälliga uteserveringar.

– Generellt så anser jag att riktlinjerna är föråldrade och stelbenta och jag kommer uppmana tekniska att uppdatera riktlinjerna i samband med att gestaltningen för centrum etapp två ska färdigställas. Arbetsutskottet är helt enigt i denna frågan.

Är inte enklaste sättet att säkerställa likabehandling just att man följer de riktlinjer och detaljplaner som är avsedda att styra hur till exempel utbyggnader ska ske?

– Det tycker jag, men den här detaljplanen är från 1958 och skulle ha setts över. Framöver ska vi se över hela centrumgestaltningen. Det är bra att vi har dokument som vi följer, men de måste vara aktuella, säger han.

Hur gamla kan de vara?

– Det beror på från fråga till fråga. Men centrum förändras. Riktlinjerna skulle kanske behöva uppdateras en gång vart fjärde år.

Borde detaljplanen ändras?

– Ja, men det är en resursfråga, säger Kenny Hansson.

Inte säkert det blir något bygge

Hotellchefen Katrin Pettersson säger till Frilagt att det på grund av coronaviruset inte är säkert att det blir någon uteservering även om bygglovet beviljas.

– Vi kämpar för att överleva just nu, säger hon.

Det blir i alla fall troligen inte något bygge inför årets säsong.

– Idag säger vi nej, det finns inget utrymme för investeringar, säger Katrin Pettersson.

Hon förklarar att den första bygglovsansökan lämnades in långt före coronakrisen och att ändringen i ritningarna inte handlar om att Statt ville ha en större uteservering.

– Det var ett fel i den första ansökan, säger hon.

Hon ser inte en tillfällig uteservering som ett alternativ. En sådan fanns för många år sedan utanför Statt.

– Det är inte aktuellt med en tillfällig uteservering nu. I en framtid då corona inte finns är det viktigt för oss med en permanent uteservering för att ha en längre säsong. Om vi har tillgång till den hela året går det att göra på ett annat sätt och vi kan investera mer, säger hon.

Hon säger att hon inte har sett yttrandet från tekniska förvaltningen.

– Det är en väldigt exceptionellt tid nu. Jag har fokus på annat, säger hon.

Är det inte vanskligt att bygga när man inte äger marken?

– Vi får se vad det i så fall kommer för förbehåll om det, säger hon.

Hon förklarar att hon inte har koll på arrendeavtalet med kommunen.

– Jag har ingen aning om hur det hänger ihop, säger hon.

Slutligt beslut om bygglovet ska fattas i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se