Gruppen-3a-328x120

Åtgärder mot höga bullernivåer vid skjutbanor utredda

Åtgärder mot höga bullernivåer vid skjutbanor utredda

Endast ett fåtal av jaktskytteklubbens skjutbanor klarar bullerkraven. Det visar nya beräkningar som gjorts av WSP Akustik på uppdrag av Hässleholms kommun. I utredningen lämnas också förslag på åtgärder för att uppnå bullerkravet.

Under åren har diskussionerna varit livliga avseende kommunens jaktskyttebanor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Frilagt har tidigare skrivit om klagomål från närboende, och protester från Hässleholmsortens Jaktskytteklubb mot begränsningar av skjuttiderna.

För närvarande gäller stora inskränkningar i användningen av skjutbanorna.

Hässleholms kommun har anlitat ett bolag, WSP Akustik, för att beräkna bullerspridningen från 12 skjutbanor, där det skjuts med finkalibriga vapen. Och nästan ingen skjutbana klarar av bullerkravet på max 65dBA.

De riktvärden som tillämpas är angivna i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor, NFS 2005:15. Råden är avsedda att ge vägledning om skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått avseende störning av buller från skjutbanor inrättade för skjutning med finkalibrig ammunition (kaliber <20 mm).

I utredningen från WSP Akustik lämnas förslag på åtgärder som förväntas leda till att den maximala ljudnivån sänks till tillåtna värden. Beräkningar har gjorts avseende fyra varianter av ljuddämpande skjuthallar, men dessa måste kompletteras med flera höga skyddsvallar för att ge tillräckliga resultat.

Henrik Andersson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se