torsjö live

Felaktiga uppgifter och nya straffavgifter mot vikingabyn

Felaktiga uppgifter och nya straffavgifter mot vikingabyn

Striden har hittills gällt timmerstugorna som köpts färdiga från en annan vikingaby. Foto: Berit Önell

Nya beslut om kommunala straffavgifter för olovligt byggande väntar vikingabyn vid Vätteryds gravfält i augusti. Det gäller hus som tjänstemännen inte hunnit mäta in tidigare. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) hotar med att begära handräckning av polisen för att fastighetsägarena Maral och Oddvar Otetileu inte hämtat ut ett rekommenderat brev från kommunen. Men parets advokat Clas Langéen har redan blivit delgiven och överklagat ärendet – som verkar vara en tjänsteskrivelse med samma diarienummer som ett beslut han redan överklagat.

– Jag tror inte att de har någon större ordning på kommunen, säger han.

Tidningen Norra Skånes uppgifter i veckan om att mark- och miljödomstolen skulle ha utdömt viten stämmer inte heller.

Oddvar och Maral Otetileu har överklagat alla beslut om viten och sanktionsavgifter. Foto: Henrik Andersson

Den framväxande vikingabyn har dragit på sig flera myndigheters vrede. Kommunen anklagar paret Otetileu för svartbygge och länsstyrelsen har polisanmält dem för fornminnesbrott. Dessutom vill Trafikverket, efter synpunkter från länsstyrelsen, använda en ny praxis för att sätta ett högt viltstängsel tvärs genom fastigheten.

Frilagt har tidigare berättat att kommunen beslutat om både vitesföreläggande och sanktionsavgifter mot vikingabyn. Det är dock bara juridiskt möjligt att driva det ena, dubbel bestraffning är olagligt. Inga avgifter kan drivas in i nuläget eftersom paret Otetileu har överklagat alla beslut.

Hittills har kravet på bygglov gällt fyra enkla timmerstugor som makarna Otetileu flyttade till fastigheten förra sommaren. Kommunen förbjöd fortsatta byggnadsarbeten med motiveringen att stugorna var större än 16 kvadratmeter vardera och därför inte kunde klassas som friggebodar. Men i oktober konstaterade kommunens mätavdelning att stugorna var mindre. Ändå har ärendet drivits vidare, bland annat med motiveringen att stugorna skulle ha för stor sammanlagd yta och stå för nära fastighetsgränsen.

Länsstyrelsen avslog makarnas första överklagande, trots att Skatteverket registrerat fastigheten som lantbruksfastighet. Det innebär undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader som används i verksamheten liksom för komplementsbyggnader i anslutning till befintligt bostadshus och mindre utbyggnader.

– Allt som vi gör här är bygglovsbefriat, säger Oddvar Otetileu.

Makarna Otetileu hänvisar till att de bedriver skogsbruk och biodling, men kommunen och länsstyrelsen bedömer att verksamheten inte är jordbruksverksamhet.

Myndigheterna hävdar också att det inte finns något taxerat bostadshus och att ombyggnaden av bostadshuset och husen intill därför inte skulle vara tillåtna. Men enligt Skatteverkets omprövningsbeslut, som Frilagt tagit del av, är större delen av den gamla kafébyggnaden taxerad som bostad medan kaféet på 32 kvadratmeter är klassat som del av hyreshus.

En del av huset är kafé och en del är bostad, enligt Skatteverkets beslut, men det tycks varken kommunen eller länsstyrelsen ha läst. Foto: Henrik Andersson

Kommunen motiverar straffavgifterna med att byggnadsarbetena fortsatt “med oförminskad styrka”, trots besked om förbud.

– Vi har inte alls byggt på timmerhusen, säger Oddvar Otetileu.

Miljoner i straffavgifter

Paret har överklagat det första beslutet om byggförbud från augusti 2019, det andra beslutet om byggförbud förenat med vite på 25 000 kronor per person och tvåveckorsperiod från december 2019 och beslutet om byggsanktionsavgift på 58 125 kronor från februari 2020. Byggsanktionsavgiften kan öka till det dubbla i fyraveckorsintervall upp till maximalt 50 prisbasbelopp, det vill säga 2,5 miljoner kronor.

I torsdagens Norra Skåne säger Kenny Hansson att delgivningen gäller vitet och att beslutet fattats av mark- och miljödomstolen. Inget av detta stämmer.

– I augusti kommer ärendet upp om handräckning via polis av delgivningen, säger Kenny Hansson i Norra Skåne.

Tidningen påstår att kommunen kräver både vite och sanktionsavgift. Inte heller det är sant.

Men inget av besluten har vunnit laga kraft ännu. Två har avslagits av länsstyrelsen och överklagats vidare till mark- och miljödomstolen som ännu inte avgjort dem.

Inte säker på hur det ligger till

Till Frilagt säger Kenny Hansson att han inte sagt till Norra Skåne att mark- och miljödomstolen fattat beslut och att han inte är säker på hur det ligger till.

– Jag tyckte också att artikeln blev väldigt snurrig. Det har varit så många turer fram och tillbaka, säger han och hänvisar till tjänstemännen.

Han hävdar fortfarande att det inte finns något bostadshus på fastigheten i Vätteryd.

– Det är enbart verksamhet, säger han.

Han minns inte om han sett Skatteverkets beslut från december 2019 där bostadens status tydligt framgår.

Kenny Hansson (M) hävdar att det inte finns något bostadshus på fastigheten, men kommer inte ihåg om han sett Skatteverkets taxeringsbeslut. Foto: Berit Önell

Enligt Kenny Hansson har kommunen inte fått någon information om Trafikverkets förslag till placering av viltstängsel genom vikingabyn.

– Kommunen har inte haft något med det att göra. Jag fick höra om det första gången från Norra Skånes reporter, säger han.

Innehöll inget beslut

Det brev som nyligen delgavs advokat Clas Langéen var enbart ställt till Maral Otetileu och daterat den 11 mars. I den inledande texten påstås att det är ett protokollsutdrag.

Men det är en tjänsteskrivelse från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, daterad den 23 december, som utgjorde underlag inför politikernas beslut om sanktionsavgift den 26 februari. Därefter har miljö- och stadsbyggnadsnämnden inte fattat några beslut om vikingabyn.

Brevet innehåller alltså inget beslut, men för säkerhets skull skickade Clas Langéen in ett överklagande till.

– Man anses inte kunna delge ett ombud den här typen av information. Jag hoppas att de inte accepterar mitt överklagande. Det kan ställa till med ännu större problem, säger han.

Men överklagandet är godtaget och har skickats vidare från kommunen till länsstyrelsen för vidare prövning. Det meddelar Robert Samuelsson, byggchef på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Frilagt i ett mejl.

Enligt mejlet gäller delgivningen beslutet den 26 februari om sanktionsavgifter för de första fem husen.

– I augusti kommer beslut om sanktionsavgift för ytterligare två uppförda byggnader, en tillbyggnad av kafébyggnaden samt utförda rivningsåtgärder tas upp till nämnden, skriver han.

Trött på felaktiga uppgifter

Oddvar Otetileu förstår inte vad det är för rivningsåtgärder som menas.

– Vi har inte rivit något, bara byggt om, säger han.

Han är rätt trött på alla felaktiga uppgifter som sprids och menar att det pågår en smutskastningskampanj.

– Nu får ju snart både Norra Skåne och Kenny Hansson sluta att leva i sin drömvärld för att skapa rubriker. “Fake news” verkar vara Norra Skånes nya grej, säger han.

Timmerstugorna flyttade

Vikingahusen är nu dessutom flyttade en bra bit in från den påstådda fastighetsgränsen, mer än de 4,5 meter som kräver godkännande av grannen Statens fastighetsverk. Här finns gränsmarkeringar, men gränsen är inte fastställd av lantmäteriet.

– Kenny kan egentligen inte komma och säga något när gränsen inte är fastställd, säger Oddvar Otetileu.

Oddvar Otetileu visar gränsmarkeringen mellan fastigheterna. Gränsen är dock inte fastställd av lantmäteriet. Foto: Henrik Andersson

Han betonar att flytten av timmerhusen skett utan maskiner.

– Det är gjort på vikingavis, vi har rullat timmerhusen på stockar, berättar han och visar hur husen fortfarande är delvis uppallade på stockar.

Inga spår efter maskiner syns heller i marken. När byggnaderna flyttades hit förra sommaren användes däremot maskiner och den provisoriska väg som lantbrukarna kör på för att komma till åkrarna bakom gravfältet.

Berit Önell

Timmerstugorna har nu flyttats en bit in på fastigheten. Det har skett på ”vikingavis”, med hjälp av stockar. Foto: Henrik Andersson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se