torsjö live vers2

Snart åtal för fornminnesbrott Men flera av Länsstyrelsens anklagelser motbevisade

Snart åtal för fornminnesbrott Men flera av Länsstyrelsens anklagelser motbevisade

Åklagaren bedömer att uppförandet av vikingabyn innebär en sådan påverkan på Vätteryds gravfält att det kan ha begåtts ett fornminnesbrott. Foto: Henrik Andersson

Åtal för brott mot fornminneslagen väntar sannolikt inom kort för vikingabyn vid Vätteryds gravfält. Kammaråklagare Robert Knutsson i Kalmar berättar att förundersökningen är klar för slutdelgivning. Han säger att han haft en bra dialog med Oddvar Otetileu som på flera punkter har motbevisat anklagelserna i länsstyrelsens anmälan. Brottet bedöms inte som grovt.

Oddvar och Maral Otetileu förnekar helt att de skadat något av fornlämningen i Vätteryd. Foto: Henrik Andersson

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Turerna kring vikingabyn i Vätteryd har varit många sedan Oddvar och Maral Otetileu påbörjade projektet förra sommaren. Som Frilagt tidigare berättat har länsstyrelsen polisanmält att gravfältet, som är Skånes bäst bevarade, skadats av byggnadsarbeten, schaktning och körning med maskiner, något som makarna Otetileu helt tillbakavisat. Från början gällde anklagelserna intrång på själva gravfältet, sedan har det talats mer om att vikingabyn påverkar “den visuella upplevelsen” av fornlämningen.

Robert Knutsson vill inte gå in på i detalj vad det brott som är aktuellt för åtal innebär. Fornminnesbrott behöver inte heller vara ett uppsåtligt brott.

– Men på ett fornlämningsområde är alla former av ingrepp förbjudna, säger han.

Fornlämningsområdet är formellt större än själva fornlämningen, men vid Vätteryds gravfält är dess omfattning inte fastställd.

– Det är en fråga som är väldigt intressant. Om åtalet avser fornlämningsområdet är det upp till mig att bevisa att det intrång det gäller skett inom området, säger Robert Knutsson.

Inom fornlämningsområdet, som är större än själva fornlämningen, är det förbjudet att göra ingrepp. Men i Vätteryd är området ännu inte fastställt. Foto: Henrik Andersson

Länsstyrelsens handläggare Marie Olsson har tidigare berättat för Frilagt att ingen från Länsstyrelsen gjorde någon besiktning på platsen före polisanmälan. Däremot hade en företrädare för Statens Fastighetsverk varit där under sommaren och lämnat uppgifter till Länsstyrelsen. Men nu har Robert Knutsson fått uppgift om att Länsstyrelsen gjorde en fältbesiktning den 14 november.

Länsstyrelsens kompletterande besiktning på åklagarens uppdrag skedde den 30 januari.

Är det lämpligt att länsstyrelsens handläggare som anmälare får i uppdrag att utreda?

– Så skulle jag nog inte formulera det. Men i många fall är vi åklagare rätt beroende av länsarkeologernas expertkunskap. Jag är jurist. Jag kan inte bedöma vad som utgör ett fornminne och om det skadats, säger han.

Han betonar att det är polis och åklagare som utreder, men att hans kollega begärde att länsstyrelsen skulle komplettera sin undersökning på plats i Vätteryd.

– Det är så det ser ut i de här ärendena. Vi har statliga expertmyndigheter som Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Kustbevakningen med flera som både upptäcker brott och utreder. Jag har svårt att se det som ett problem. Jag får utgå ifrån att statliga tjänstemän är professionella, säger han.

När det gällde Vätteryd ville åklagarna veta mer om vad som hänt.

– Vi behövde mer kött på benen. Sedan får jag utgå ifrån att tjänstemännen är objektiva så att de även lyfter fram saker som talar till den misstänktes fördel. Om jag får indikationer på motsatsen hamnar saken i ett annat läge, då kan jag i dialog med försvararen begära in en “second opinion”, säger han.

Är det inte så i detta fallet, Oddvar har ju skickat in sina uppgifter?

– Absolut, jag har beaktat det. Det har föranlett mig att avgränsa den här utredningen i vissa delar där jag tycker att han har visat att han inte har begått något fel. Det jag sett här är att när den misstänkte har getts tillfälle att ge sin version så har den kunnat ställas mot länsstyrelsens uppgifter, säger Robert Knutsson.

Oddvar Otetileu har enligt åklagaren lyckats visa att han inte begått något fel på vissa av de punkter som Länsstyrelsens anmälan gäller. Foto: Berit Önell

Han betonar att Länsstyrelsens uppgift inte är att göra någon bevisvärdering.

– Det är mitt uppdrag. Det de gör är att konstatera att det finns ett fornminne där de bedömer att det skett en skada eller ett intrång och då anmäler de ett misstänkt brott. De ska inte ta inte ställning till om det begåtts ett brott eller inte. Det gör till syvende och sist domstolen, säger han.

Robert Knutsson förklarar att vad en länsarkeolog påstår inte räcker som bevis om en annan person säger att det inte stämmer.

– Då står ord mot ord.

Robert Knutsson säger att han förstått att det varit rätt infekterat mellan Oddvar Otetileu och en del andra myndigheter, men anser själv att han haft en bra dialog med honom.

– Jag tycker att vi har kunnat prata med varandra. Vi är en självständig myndighet och lyssnar både på andra myndigheter och privatpersoner. Även myndigheter kan ha fel, säger han.

Han hoppas kunna lämna in stämningsansökan till Hässleholms tingsrätt före semestern.

– Då blir all utredning offentlig, säger han.

Bland åklagarens utredningsunderlag finns en så kallad tillsynsrapport från länsstyrelsens besiktning i vikingabyn. Där listas anmärkningar med bilder.

Det gäller bland annat en utbyggnad av en befintlig ekonomibyggnad där det enligt rapporten skett en kraftig urschaktning.

– Det urschaktade området liksom långhuset inkräktar väldigt mycket på den visuella upplevelsen av gravfältet och dess skyddsområde. Därtill har delar av fornlämningen schaktats bort utan antikvariska åtgärder och arkeologisk dokumentation, skriver länsstyrelsen.

Även längs långsidan av ekonomibyggnaden ska det enligt länsstyrelsen ha schaktats bort jord. En mindre schaktning ska ha gjorts och matjord tagits bort för att ge plats åt en badtunna.

Länsstyrelsen hävdar att vallen till vänster om huset schaktats bort. Foto: Berit Önell
Så här såg den gamla byggnaden ut med den låga vallen strax till vänster.

Länsstyrelsen påstår också att en ny parkeringsyta anlagts.

– Området berör äldre vägsträckning med potential för gravar och boplatslämningar under den gamla vägen. Området ligger inom fornlämningens skyddsområde, skriver länsstyrelsen.

För att motbevisa anklagelserna har Oddvar Otetileu gett polisen bilder som visar hur det sett ut på platsen tidigare och att ingen schaktning skett. Han förklarar att badtunnan står i en naturlig svacka där bara gräs och löv räfsats bort. En granne intygar att parkeringsplatsen anlades i sin nuvarande storlek i samband med vägbygget 1957-58.

– Vad som tillkommit är förnyat bärlager, skriver grannen.

Oddvar Otetileu berättar att det tidigare funnits ett hus på samma plats och i samma storlek som det tillbyggda långhuset. Den förre fastighetsägaren grävde flera gånger av olika anledningar kring husen. En gång hittade han en stenåldersyxa som han fick behålla. Nu nämner Länsstyrelsen fyndet i sin tillsynsrapport.

– Om fyndet hade varit av vikt hade de väl gjort en arkeologisk utgrävning då, säger Oddvar Otetileu.

Berit Önell

Läs mer:

2020-12-23 Vikingaby med förhinder vid Vätteryds gravfält

2020-12-27 Åklagaren gör inget utan besiktning vid Vätteryd

2020-02-13 Trappar upp striden om vikingabyn

2020-03-01 Inget grovt fornminnesbrott vid Vätteryd

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se