torsjö live vers2

Klart för tillfällig endurobana på Hässleholm Nord

Klart för tillfällig endurobana på Hässleholm Nord

Enduroklubben FMCK får ha en tillfällig motorbana på Hässleholm Nord vid Stoby i två år under förutsättning att 13 olika försiktighetsmått vidtas. Bland annat begränsas tävlingsverksamheten. Det beslöt en enig miljö- och stadsbyggnadsnämnd på onsdagen.

FMCK har varit utan bana sedan dispensen på Hovdalaområdet gick ut förra sommaren. Tekniska förvaltningen har redan beslutat om den tillfälliga lokaliseringen på det kommunägda kalhygget i väntan på en permanent bana på annan plats. Enligt uppdrag från politikerna i tekniska nämnden ska en lämplig permanent affärsuppgörelse sökas vid Torsjö, väster om Tyringe.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Eftersom endurokörningen klassas som miljöfarlig verksamhet måste anmälan även göras till miljö- och stadsbyggnadsnämnden som avgör om platsen är lämplig ur miljösynpunkt och vilka försiktighetsmått som i så fall kan krävas.

Enduroklubben får nu klartecken ur miljösynpunkt för en tillfällig motorbana på Hässleholm Nord. Foto: Urban Önell

Klubben får inte gehör för att arrangera de tävlingar de önskat, mindre tävling tre gånger per år med max 60 deltagare och större tävling två gånger per år med max 100 deltagare. Tävlingar får nu bara ske i form av klubbtävlingar på ordinarie körtider och med max 40 deltagare. Önskemål om körning med fyrhjulingar dagtid på höstlov och sportlov godkänns inte heller. Anledningen är att det bedöms strida mot syftet med den tillfälliga banan som är att medlemmarna i klubben ska ha möjlighet till träning inom Hässleholms kommun.

Klubben måste begränsa körningen så som de själva föreslagit; onsdagar klockan 17-20 och lördagar klockan 10-14, förutom allmänna helgdagar och helgaftnar. Körning får inte ske närmare än 600 meter från närmaste bostad och inte inom ett fornlämningsområde inom verksamhetsområdet. Det ska finnas tillgång till saneringsutrustning för mindre utsläpp av olja, drivmedel och kemikalier. Tankning får endast ske på miljömatta eller annat tätt underlag. Enduromotorcyklarna får inte köra till och från banan via Stobyhusvägen.

Liksom på Hovdalaområdet var risken för bullerstörning en avgörande fråga. Naturvårdsverkets riktvärden om buller får inte överskridas vid den tillfälliga banan. Enligt de bullermätningar som gjorts ligger värdena klart under dessa. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen konstaterar dock i en tjänsteskrivelse att verksamheten ändå kan upplevas som störande av närboende.

– Men då verksamheten på platsen är begränsad i tid och är tillfällig får ljudnivån anses som acceptabel, står det i skrivelsen.

Totalt har 345 boende skrivit under på att de inte godtar placeringen av endurobanan. 55 skriftliga yttranden och två namninsamlingar med 136 respektive 81 underskrifter kom in till kommunen. De boende har uttryckt stark oro för buller, att mark som används till strövområde tas i anspråk, att körtiderna inte kommer att respekteras med mera.

En stor andel av de närboende har också befarat att banan ska bli permanent eftersom det i anmälan inte fanns något slutdatum. Banan godkänns nu ur miljösynpunkt för max två år. Nyttjanderättsavtalen gäller enbart för ett år i taget.

Endurobanan strider mot detaljplanen eftersom området är planlagt för industri. Projektet med att bygga ut industriområdet är dock inte längre aktivt.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se