torsjö live vers2

I skälig omfattning

I skälig omfattning

INSÄNDARE. I vår föråldrade kommunallag kan vi under 4 kapitlet 14 paragrafen bland annat läsa:
– Fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig omfattning skall få
1. ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget,
2. arvode för det arbete som är förenat med uppdraget,
3. pension, samt
4. andra ekonomiska förmåner.
Vi skulle efter att läst ”lagen” kunna förledas att tro att beslut faktiskt fattas i landstings- eller kommunfullmäktige vid sittande möte. Dessvärre ser vi exempel på att exempelvis kommunfullmäktige ”delegerat” rätten att besluta via kommunstyrelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott(KSAU). Politiker väljer politiker som väljer politiker och flyttar på detta sätt ”makten” allt längre bort från väljarna.
I ovan nämnda exempel har således dessa i slutna rum sittande politiker makt att i ”skälig” omfattning besluta om storleken på sina egna och sina politikerkamraters arvoden, pensioner och andra ekonomiska förmåner. En i sanning föga demokratisk ordning.
I kommunallagens kapitel 3 under paragraf 2 sägs: ”Kommunfullmäktige skall tillsätta en kommunstyrelse och landstingsfullmäktige en landstingsstyrelse”.
Undertecknad har i kommunallagen inte hittat något krav om för oss skattebetalare kostsamma kommunalråd ”sittande” i ett så kallat kommunstyrelsens arbetsutskott. Däremot kan vi i kapitel 8 under paragraf 1 läsa: ” Kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet”.
En framväxande politikeradel bestående av ineffektiva kostsamma kommunal- eller landstingsråd tycks vara allt annat än god ekonomisk hushållning.
Ni politiker orerar om vikten av att skattemedel skall används där dom bäst kommer gräsrötter- medborgare-skattebetalare till del.
Bra, då är ni måhända beredda att arbeta för en behjärtansvärd fråga, och den besparing denna skulle innebära, nämligen att avskaffa den kontraproduktiva inrättning som går under benämningen KSAU(kommunstyrelsens arbetsutskott).
Låt Hässleholms kommun bli ett föredöme i denna fråga och visa på en väg där kommunstyrelsen klarar sina i kommunallagen föreskrivna uppgifter utan kostsamma ineffektiva kommunalråd! Om så blir fallet torde detta snarare stärka vår så kallade kommunala demokrati än försvaga densamma.
Till sist Johannes Hohlenberg:
”När en politiker pratar om att ”vi är i samma båt”, så se upp. Det betyder att han vill vara kapten och att du får ro.”


Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se