torsjö live

Kommunalråd vill inte ta ställning till våtmark vid Hovdala

Kommunalråd vill inte ta ställning till våtmark vid Hovdala

Våtmarker eller jordbruk, var frågan från början. Utredningen föreslår dock bådadera, vilket inte minskar näringstillförseln till Finjasjön märkbart. Kommunalråden vill inte i kommunstyrelsens arbetsutskott ta ställning, istället vill de lämna över besluten till Hibabs styrelse där de också är ledamöter. Foto: Berit Önell

Den omfattande utredningen av förutsättningarna för våtmarker kontra jordbruk på Hovdalaområdet leder inte till något ställningstagande från kommunens sida. Åtminstone inte om majoriteten av kommunalråden får gehör i kommunstyrelsen. Lars Johnsson (M) och Lena Wallentheim (S) vill överlämna utreningen “för eventuell åtgärd” till det kommunala bolaget Hibab, som är markägare. De sitter dock själva i Hibabs styrelse, liksom Hanna Nilsson (SD) som reserverade sig mot beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott när hon inte fick stöd för att uppmana Hibab att ta fram en ekonomisk beräkning.

Frågan om att minska näringstillförseln till Finjasjön genom att anlägga våtmarker istället för jordbruksarrendena på markerna mellan Hovdala och Tormestorpsån har diskuterats under lång tid. I januari 2017 beslöt kommunfullmäktige att säga ja till en motion från dåvarende SD-ledamoten Håkan Spångberg om en utredning. Uppdraget har sedan bollats mellan tekniska förvaltningen och markägaren Hibab med något inhopp från kommunledningen innan utredningen kunde komma igång med hjälp av externa konsulter och ett statligt bidrag på 450 000 kronor. Kommunen behövde bara betala tio procent, 50 000 kronor.

Kommunalråden Lena Wallentheim (S), till vänster, Hanna Nilsson (SD) och Lars Johnsson (M). Foto: Berit Önell

För ett halvår sedan var utredningen klar. Men den visade att våtmarker inte märkbart skulle minska näringstillförseln till Finjasjön. Huvudskälet till det är att utredarnas utgångspunkt varit att större delen av marken i området även i fortsättningen ska användas som åkermark och att dräneringspumparna ska fortsätta att pumpa ut gödselvatten i både åarna och i våtmarkerna. Detta strider mot kommunfullmäktiges beslut om att utreda för- och nackdelar med våtmark alternativt jordbruk i området. Utredarna föreslår även kompensation till lantbrukarna som blir av med en del av marken de arrenderar av Hibab.

Rekommendationen från utredarna är ändå att både våtmarker och betesmarker ska anläggas för att främja biologisk mångfald och rekreation. De föreslår också att Hovdalaåns ursprungliga meandrande fåra återskapas. De bidrag som finns att söka skulle med råge täcka kostnaderna för anläggande, skötsel och intäktsbortfall från arrendena, trots att bara anläggande av våtmarkerna beräknas kosta närmare nio miljoner kronor.

Hovdalaåns ursprungliga meandrande åfåra föreslås återskapas i samband med att våtmarker byggs. Bild ur Ekologigruppens utredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att föreslå kommunstyrelsen att godkänna utredningen och överlämna den till Hibab.

– Vi är väldigt positiva till detta och vill att Hibab ska kolla upp de ekonomiska förutsättningarna. Vi behöver markera det, säger Hanna Nilsson.

I sin reservation medger hon att hon inte vet om en våtmark kan hjälpa Finjasjön.

– Men vi menar att alla försök till förbättring inom rimliga ekonomiska förutsättningar bör genomföras, skriver hon.

Lars Johnsson säger att det är Hibabs styrelse som äger frågan eftersom bolaget äger marken.

– Om kommunen har synpunkter måste det ske genom ett ägardirektiv, men vi sitter ju alla tre i Hibabs styrelse, säger han.

Han vill dock inte avslöja om han tänker driva frågan där.

– Jag har inte haft någon dialog med vd ännu, säger han.

Lena Wallentheim vill också ha diskussionen i styrelsen.

– Jag vill inte föregripa den diskussionen. Vi måste träffas där och diskutera ordentligt, säger hon.

Berit Önell

Läs mer:

2020-02-01 Dålig effekt för våtmarker vid Hovdala när dränering av åkrar fortsätter

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se