torsjö live vers2

Socialförvaltningens arbete kräver allsidig belysning

Socialförvaltningens arbete kräver allsidig belysning

INSÄNDARE, I en debattartikel har Lena Nilsson (S) försökt beskriva socialförvaltningens situation om än något ensidigt och i form av procent som alltid är vanskligt. För att förstå vårt arbete krävs en mer allsidig belysning av bakgrund, orsak och verkan. Socialtjänsten har under de senare åren fått ett antal tillkommande uppdrag bl.a. genom ändrad lagstiftning, mottagande av ensamkommande barn, barnkonventionen blivit lag men framför allt ökad volym av anmälningar där det finns oro för barn som riskera fara illa. Vi kan konstatera att vi inte fått full kompensation för merarbetet varken från kommunen eller staten. Vi har fått göra flera omställningar och omstruktureringar och detta medför oro för personalen där en del väljer att sluta. Det stora antal medarbetare som behövdes för att hantera flyktingmottagandet och bemanningen på våra HVB (Hem för Vård och Boende) har numera måst sluta och gå till annat arbete beroende på arbetsbrist.

2018 hade vi 243 tills vidareanställda medarbetare för att efter avveckling av HVB hem och minskad volym av utredningar av ensamkommande barn samt därutöver besparingar blev minskningen 2019 till 191 för att i juni månad vara 171.

Mycket väl medveten om verksamheten, personalsituationen, arbetsmiljöfrågor och den ekonomiska verkligheten ser jag att förvaltningsledning tillsammans med personalen i övrigt har ett stort engagemang och ansvarstagande och tar sig an uppgiften och gör sitt bästa.

I dialog samt skriftliga uppföljningar och redovisningar följer vi på ett naturligt sätt verksamheten. Vi har även tillsatt socialsekreterare, efter förslag från förvaltningen, över budget. Efter senaste uppföljningen, skrev jag fram, och det gavs ett uppdrag från nämnden till förvaltningen att redovisa verksamheten utifrån de ekonomiska förutsättningarna samt en redovisning över flera år tillbaka. Denna redovisning som nämnden tagit del av och godkänt har även redovisats för kommunstyrelsen. Redovisningen är omfattande och beskriver på ett bra sätt socialnämndens arbete, personalförändringar, omställningar, anpassningar till lagstiftning och samhällsförändringar men också de ekonomiska förutsättningarna. Avsikten är att ge underlag för budgetberedning inför 2021. Utöver denna rapport har kommunstyrelsen beslutat om en extern genomlysning av vår verksamhet. Det är bra och resultatet är något som vi i förvaltningen och nämnden ser fram mot.

Helt klart är att socialnämnden fått en ökad volym av ärenden bl.a. av oro för barn som riskera fara illa och särskilt de barn som behöver skyddade placeringar och begränsat umgänge med vårdnadshavare. Med det följer en ökad arbetsbelastning för personalen. Vi har nu fått ett underlag för det egna arbetet men också jämförelser med andra kommuners socialtjänst. För oss politiker är det viktigt att ta ett ansvar för verksamheten, skapa rimliga arbetsförhållande, god arbetsmiljö och fortsatt vara en attraktiv arbetsplats.

Robin Gustavsson (KD), ordf, socialnämnden

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se