torsjö live vers2

Fortfarande algblomning i vattenskyddsområdet Bjärlången

Fortfarande algblomning i vattenskyddsområdet Bjärlången

Algblomningarna i Bjärlången har fortsatt under september månad. Bilden är tagen vid badplatsen den 22 september. Foto: Per Gustavsson

Algblomningen i Bjärlången i Bjärnum har bara fortsatt sedan kommunen utfärdade avrådan från bad för en månad sedan.

– Det här är en oroande utveckling och avviker dramatiskt från hur vattnet har varit de senaste 20 åren, skriver författaren Per Gustavsson, som bor vid sjön, i ett brev till miljökontoret.

Hans larm i augusti ledde inte till några åtgärder – trots att delar av Bjärlången både är vattenskyddsområde på grund av dricksvattentäkt och Natura 2000-område.

Per Gustavsson har sett hur sjöns vattenkvalitet försämrats genom åren. Sommaren 2020 var algblomningarna kraftiga och långvariga. Per Gustavsson blev förvånad när han kontaktade miljökontoret och fick svaret att det inte finns några resurser alls till uppföljning av algblomningar. Inte förrän den 25 augusti, efter att Frilagt börjat ställa frågor, beslöt kommunen att avråda från bad.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Per Gustavsson är dock mer bekymrad för miljön än för badmöjligheterna.

– Nu har en månad gått och jag vill informera om att den kraftiga algblomningen fortsätter, trots att det inte varit någon extrem värmebölja den senaste månaden, skriver han i sitt nya brev till miljökontoret.

Per Gustavsson påminner om att kommunen vill göra boendet i stationsorterna attraktivt och att tillgången till sjöar för bad, fiske och friluftsliv då är värdefullt. Men han tar också upp vikten av ett fungerande ekosystem, där sjöarna spelar en viktig roll.

– Långvarig algblomning kan indikera att något inte står rätt till. Det är därför viktigt att ge akt på vattnet i kommunens sjöar, skriver han och skickar med några bilder som visar hur det såg ut vid badplatsen tisdagen den 22 september.

Han avslutar med att föreslå att miljönämnden nu tar tag i frågan.

Per Gustavsson konstaterar att vattnet bara varit bra enstaka dagar i september.

– Idag har jag faktiskt inte tittat, men de senaste dagarna har det periodvis varit väldigt kraftig algblomning, säger han på fredagen.

Författaren och sagoberättaren Per Gustavsson är fortfarande bekymrad över hur Bjärlången mår. Foto: Berit Önell

Blomningen har dock synts mest längs stränderna och inte brett ut sig över hela sjön så som den gjorde när han var ute och paddlade i augusti.

Verkade inte finnas
intresse från miljökontoret

Han berättar att han blev ganska nedslagen efter den förra kontakten med miljökontoret.

– Det verkade inte riktigt finnas något intresse. Kommunen kollar badplatserna, men inte hur sjön mår i övrigt och de kollar inte om det varit någon bräddning från pumpstationen, säger han.

Ändå är södra delen av Bjärlången vattenskyddsområde och en mindre del i sydväst Natura 2000-område efter beslut av länsstyrelsen. Vattenskyddsområdet bildades redan 1973 på grund av den kommunala vattentäkten som är en grundvattentäkt. Det innebär vissa restriktioner för att inte föroreningar och näringsämnen ska nå grundvattnet. Kommunens miljönämnd har tillsynsansvaret, men länsstyrelsen ansvarar för skötselåtgärder för Natura 2000.

Inga problem
i pumpstationen

Hässleholms vattens vd Liselotte Stålhandske meddelar via mejl Frilagt att det inte har varit några problem i reningsverkets pumpstation vid Lyckåsa i Bjärnum.

Om det skulle bli en bräddning från pumpstationen kan orenat avloppsvatten hamna i Bjärlången eftersom den enligt Hässleholms vattens egen miljörapport är recipient. Men Liselotte Stålhandske förklarar att bolaget inte följer upp sjöns status.

– Nej, eftersom det inte är en recipient, svarar hon.

Det kommunala bolaget Hässleholms vattens vd Liselotte Stålhandske säger att sjöns status inte följs upp. Foto: Urban Önell

Däremot sker kontroll av pumpstationen en gång per vecka enligt fastställt kontrollprogram. Där finns också ett överordnat styrsystem.

Vattentäkten
ska uppgraderas

Liselotte Stålhandske berättar att vattentäkten för närvarande är inaktiv.

– Den håller på att uppgraderas. Inget råvattenuttag härifrån har skett på mycket länge, skriver hon.

Modernisering påbörjades 2019 och ska vara klar 2021 då den enligt planeringen åter ska tas i bruk som reservvattentäkt.

Natura 2000-området, som bildades 1998, har till syfte att skydda bokskogen med gamla träd och ovanliga mossor och lavar samt den så kallade ävjestrandsjön. Enligt bevarandeplanen ska åtgärder vidtas för att naturtyperna och arterna ska ha en gynnsam bevarandestatus. Därför krävs särskilt tillstånd för verksamheter eller åtgärder som kan påverka miljön.

Ska ha låga halter
av näringsämnen

Bevarandeplanen säger att sjön ska ha god ekologisk och kemisk status med låga halter av miljögifter, försurande ämnen och näringsämnen. Ett av hoten mot naturvärdena är just eutrofiering, det vill säga övergödning som bidrar till algblomningar. Länsstyrelsen skriver att ytterligare juridiskt skydd skulle behövas snarast, helst över hela sjön, för att säkra naturvärdena. Det finns eventuellt planer på ett naturreservat.

I bevarandeplanen, som uppdaterades 2016, sägs också att flodkräftan ska värnas och att signalkräftan inte får vandra in. Men enligt Per Gustavsson försvann flodkräftan redan år 2000 och signalkräftan finns nu i Bjärlången.

Borde ställas högre
krav på reningsverk

Marie Björkander, som arbetar med Natura 2000 på länsstyrelsen i Skåne, säger att även länsstyrelsen har ett visst tillsynsansvar, men att det är svårt att begränsa algblomningar eftersom näringsämnena kommer från många håll, exempelvis jord- och skogsbruk, enskilda avlopp och reningsverk.

– Det borde ställas högre krav på reningsverken. På de nya är det betydligt mer krav än på de äldre, säger hon.

Miljökontoret arbetar inte
längre med miljöövervakning

Hässleholms kommuns miljöchef Torbjörn Håkansson säger att han har lämnat vidare Per Gustavssons skrivelse till en handläggare, men att han inte sett bilderna.

– Vi får ju titta på det igen eftersom det gått en period nu, säger han.

För en månad sedan var det inte överhuvudtaget aktuellt för miljökontoret att göra något.

– Förra gången var det kopplat till kontrollen av badvattnet och vi hade bara en dialog med fritidskontoret som sköter det. Det var inget tillsynsärende för oss. Nu blir det ett tillsynsärende, men det skulle kunna läggas ned på grund av att vi inte hittar någon ansvarig, säger han.

Liksom i augusti säger han att miljökontoret inte längre har några resurser till att följa upp allmänna miljöproblem eftersom budgeten skurits ner. Förra året försvann tjänsten som miljöstrateg och en del andra resurser.

– Vi kan inte göra något om vi inte har anledning att misstänka någon för ett utsläpp eller liknande. Vi arbetar inte med miljöövervakning längre. Men det är något vi vill bedriva. Vi får försöka få med det i budgeten, säger Torbjörn Håkansson.

Inte större ansvar
på grund av skydd

Han anser inte att skyddsföreskrifterna ger miljökontoret större ansvar att övervaka Bjärlången.

– När det gäller vattentäkten är det Hässleholms vatten. Det ligger på dem att kontrollera eller vidta åtgärder. Vi har ett tillsynsansvar först när den används som vattentäkt. Då ska vi kontrollera att de gjort rätt, säger han.

Torbjörn Håkansson säger att det kan finnas fler sjöar som är skyddsvärda och att det inte gjorts någon bedömning av vilken eller vilka som i så fall är viktigast.

– Det är ju inte ytvatten från Bjärlången som ska användas som dricksvatten utan grundvatten. Jag vet inte om grundvattnet kan påverkas av algblomningen. Det är Hässleholms vatten som är experter på det, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2020-08-25 Algblomning i hela Bjärlången Avrådan från bad

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se