torsjö live vers2

Sista chansen att tycka till om planen utanför staden

Sista chansen att tycka till om planen utanför staden

Imorgon, onsdag, är sista dagen att lämna synpunkter på den nya översiktsplanen för Hässleholms kommun utanför Hässleholms stad. I planen ska mål, strategier och inriktning för den fysiska utvecklingen slås fast. Om förslaget genomförs ska det byggas många bostäder de närmaste 20 åren, främst i stationsorterna, kulturmiljöplaner ska tas fram, nya verksamheter etableras och områden med höga natur- och friluftsvärden skyddas.

Översiktsplanen ska ersätta den nuvarande planen från 2007 och kommer att gälla parallellt med den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad. Staden nämns dock även i denna plan, bland annat säger den att Hässleholms stadscentrum ska vara kommunens viktigaste handelscentrum. Inget externt handelsområde ska uppföras inom kommunen. Volymhandel ska samlokaliseras i stadens närområde och komplettera stadens utbud.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Detaljplaner för 640 nya bostäder ska tas fram utanför staden, utöver de byggrätter för drygt 1 000 nya bostäder som redan finns.

Förslaget till översiktsplan omfattar hela kommunen utanför Hässleholms stad.

De flesta av bostäderna ska byggas inom 1 000 meter från tågstationerna i stationsorterna Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö. Det ska finnas minst ett naturreservat vid varje stationsort. Boende ska ha tillgång till minst ett park- eller naturområde inom 200 meter från bostaden.

De så kallade stadsnära byarna Ballingslöv, Finja, Stoby, Tormestorp och Vankiva ska finnas service för det närmaste omlandet. Landsbygdens byar Emmaljunga, Farstorp, Hörja, Mala, Röke, Verum och Västra Torup ska enligt förslaget bidra till en sprudlande landsbygd och idylliska boendemiljöer. Här ska redan planlagd mark exploateras. Men restriktivitet ska råda för bostäder och verksamheter utan god kollektivtrafikförsörjning.

Kommunen är beredd att ta strid med riksintressen på två punkter. Vattentäkten i Ignaberga, en av Skandinaviens största grundvattentillgångar, ska värnas om den i framtiden kommer i konflikt med kalkbrytningen, även den ett riksintresse för värdefulla ämnen. Kommunen har också för avsikt att verka för att väg 117 inte längre ska vara rekommenderad led för farligt gods.

De tysta bullerfria områdena ska värnas. Ett av dem är fortfarande Hovdala som enligt förslaget till översiktsplan ska vara ett välkänt besöksmål både nationellt och internationellt.

Bland förslagen i stationsorterna kan nämnas en förtätning av centrum i Bjärnum och Hästveda. En ny cykelväg längs Farstorpsvägen i Bjärnum ingår också. Men tidigare utpekade områden för bostäder i Bjärnum på knappt 20 hektar stryks, liksom cirka 200 hektar avsedda för verksamheter och industri mellan Bjärnum och Vittsjö. I Sösdala ska centrum förskönas och alléerna värnas.

Tyringe föreslås få 240 nya bostäder till år 2040 och förväntas vara attraktivt för studentlägenheter. Men flera tidigare utpekade områden för nya bostäder stryks.

Största antalet nya bostäder, 330, föreslås i Vinslöv. De ska placeras i tre olika utbyggnadsområden samt centralt. Liksom i Tyringe bedöms behovet av seniorlägenheter vara stort.

I Vittsjö föreslås en cykelväg till Markaryd via Emmaljunga. 20 nyas bostäder föreslås, men tidigare strategiska bostadsområden vid Oretorp utgår.

Mer information och en digital markanvändningskarta finns på kommunens hemsida.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se