logga-ligg-tjock

Padelhall i strid mot plan ska utredas mer

Padelhall i strid mot plan ska utredas mer

K-Fastigheter vill bygga en stor padelhall bredvid Dollarstore på T4-området i Hässleholm, något som tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret vill avslå eftersom det ska vara handel på platsen. Den lilla shop som finns i en hörna av den föreslagna byggnaden hjälper inte – det handlar ändå om en idrottshall. Politikerna ville dock inte säga nej till bygglov utan bordlade i veckan ärendet för vidare politisk beredning.

Detaljplanen säger att det ska vara bostäder, handel och kontor i området. Den shop som planeras gör enligt tjänstemännen att den biten blir planenlig, men inte resten av den 1 774 kvadratmeter stora hallen.

Så här vill K-Fastigheter att padelhallen ska se ut. Men arkitekturen får inte godkänt av stadsbyggnadskontoret och dessutom strider verksamheten mot detaljplanen. Bild ur bygglovsansökan

– Ytan för handel är underordnad i förhållande till ytan avsedd för idrottsverksamheten, heter det i tjänsteskrivelsen.

Avvikelse från detaljplan kan medges om avvikelsen är liten, nödvändig för att området ska kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt eller förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget allmänt intresse eller ett lämpligt komplement.

Inget av detta är enligt tjänstemännen aktuellt i fallet. Dessutom verkar de anse att den föreslagna byggnaden är för ful. Planens mål att skapa ett “grönt, vackert och välplanerat rekreationsområde” samt att uppnå “stadsmässig bebyggelse” uppfylls inte.

– Det arkitektoniska uttrycket i förslaget ger förvaltningen tvivel på att byggnaden kan uppfattas som “stadsmässig” och “vacker”, skriver handläggaren i ett granskningsyttrande.

K-Fastigheter har hävdat att padelhallen är en typ av handel eftersom de spelande betalar för att använda banorna. Företaget har också hänvisat till likabehandlingsprincipen och påtalat att padelhallen på Björklunda blivit godkänd i ett industriområde. Stadsbyggnadskontoret svarar att det i den detaljplanen står att marken ska användas till “industrier och verksamheter”, vilket alltså inte är fallet i planen för norra T4-området.

K-Fastigheter har uppmanats att komplettera ärendet med tydligare presentation som visar att gestaltningsprogrammet efterlevs med illustration av omgivande gaturum och natur. Annars fanns inte tillräckligt underlag för fortsatt handläggning utan enbart för avslag på bygglovsansökan. K-Fastigheter har inte lämnat in någon sådan komplettering.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott valde att inte säga nej utan istället bordlägga ärendet efter förslag av förste vice ordförande Paul Thurn (SD) och andre vice ordförande Lars Olsson (C ). Ordförande Kenny Hansson (M) tog inte ställning.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se