torsjö live vers2

Ingen dispens för endurotävling på Hovdala

Ingen dispens för endurotävling på Hovdala

Länsstyrelsen säger nej till endurotävling på Hovdala i november. Foto: Urban Önell

Det föreslagna naturreservatet på Hovdalaområdet gör att länsstyrelsen säger nej till en endurotävling i november – trots att samma myndighet kan tänka sig att tillåta körning i en del av naturreservatet.

Enligt terrängkörningslagen är körning i terräng med motordrivet forson för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk förbjuden i hela landet på barmark. Länsstyrelsen kan i vissa fall ge dispens.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

– Eftersom körningen riskerar att medföra skada av betydelse på de värden som terrängkörningslagen ska skydda finner Länsstyrelsen, med hänsyn till den restriktivitet som iakttas vid prövning i ärenden av detta slag, att undantag inte kan medges, skriver länsstyrelsen.

Enduroklubben FMCK tvingades sluta köra på sin bana på Hovdalaområdet förra sommaren efter att kommunens beslut om förlängd dispens upphävts av länsstyrelsen. Huvudskälen var att området ska vara bullerfritt och att det finns höga natur-, kultur- och friluftsvärden. En ny tillfällig bana är på gång på Hässleholm Nord vid Stoby, men har överklagats. Kommunen arbetar också för att hjälpa klubben med en långsiktig lösning på annan plats.

När länsstyrelsens förslag till ett naturreservat på Hovdalaområdet presenterades för ett par veckor sedan öppnades på nytt för endurokörning i begränsad omfattning. På en del av området skulle det till och med ha en gynnsam effekt för vissa insekter genom att hålla sandig mark öppen.

Men det betyder inte att länsstyrelsen godkänner undantag från terrängkörningslagen för en tävling den 7 november på en del av det område som planeras för naturreservat och inom det område där klubben tidigare haft sin bana.

– Körningen kan medföra en negativ påverkan på de värden som det planerade naturreservatet avser att skydda, skriver länsstyrelsen.

Körsträckningen ligger även i direkt anslutning till föreslaget Natura 2000-område. Dessutom är området fastställt riksintresse för friluftsliv och körningen bedöms komma i konflikt med det rörliga friluftslivet.

– Särskilt nu under den pågående pandemin är besökstrycket på tätortsnära naturområden mycket högt, skriver länsstyrelsen.

Länsstyrelsen hänvisar också till kommunens översiktsplan från 2007 som säger att det på Hovdalaområdet är av särskild betydelse att bullerfriheten utvecklas och bevaras. Nya bullrande verksamheter ska inte lokaliseras inom eller i angränsning till det bullerfria området. Formuleringarna är likartade i det nya förslaget till översiktsplan.

Länsstyrelsen förklarar att dispens beviljades för en tävling 2019 med beaktande av att motorbanan var under avveckling. Myndigheten förutsatte då att klubben skulle hitta annan lokalisering till kommande arrangemang.

Klubben ville förutom för tävlingen ha dispens för en klubbkörning i samma spår den 8 november. Samma dag skulle städning och återställning av marken ske. Antalet deltagare beräknades vid tävlingen till cirka 80 och vid klubbkörningen till cirka 40.

FMCK ställde in tävlingen redan den 16 oktober eftersom länsstyrelsen inte gett besked och viss framförhållning krävdes inför arrangemanget

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se