torsjö live

Smitta på fler äldreboenden Personal går mellan avdelningar

Smitta på fler äldreboenden Personal går mellan avdelningar

Även äldreboendet Björkhaga i Sösdala har drabbats av covid-19. Foto: Henrik Andersson

Utbrott av covid-19 rapporteras nu från ytterligare två äldreboenden i Hässleholms kommun. På Björkhaga i Sösdala hade på tisdagen totalt sex av vårdtagarna smittats, varav en avlidit. På Kaptensgården i Hässleholm är i dagsläget tre av de äldre bekräftat smittade. Samtidigt avklingar smittan på Högalidshemmet där nu bara två personer väntar på att bli smittfriförklarade.

Anställda på Björkhaga vittnar om att personal på avdelning utan smitta uppmanas att vikariera på avdelning med smittade, trots att det strider mot direktiven. Enhetschef Pia Herbertsson anser inte att det innebär någon risk eftersom personalen följer hygienrutinerna.

Smittspårning pågår på både Björkhaga och Kaptensgården och berörda avdelningar är isolerade med barriärvård. Personalen använder alltså full skyddsutrustning hos alla boende där.

– På Björkhaga har det varit en ökning sedan igår, till totalt sex smittade, säger Kenneth Persson, verksamhetschef på omsorgsförvaltningen, på tisdagseftermiddagen.

En av dem har alltså avlidit och en vårdas fortfarande på sjukhus. Smittspårning inleddes efter att två vårdtagare med symptom bekräftats smittade. Alla vårdtagare på avdelningen och all berörd personal testades och provsvaren är nu klara. I slutet på veckan ska nya prover tas. Kenneth Persson har inga uppgifter om smittad personal på boendena.

Smittspårning med provtagning pågår. Foto: Liselotte Österlind, Medicinsk service, Region Skåne

På Nybohemmet i Bjärnum är fortfarande fem vårdtagare smittade. På Högalidshemmet konstaterades totalt 27 äldre smittade. Fyra har avlidit och 21 friskförklarats.

– Nu är det bara två som inte är smittfriförklarade, men vi räknar med att de snart blir det. De mår bra, säger Kenneth Persson.

En vårdtagare inom handikappomsorgen och två vårdtagare med hemtjänst, en på Väster i Hässleholm och en i Hästveda, är också redovisade som bekräftat smittade av covid-19.

Enligt Frilagts källor har personal på en avdelning utan konstaterad smitta ombetts arbeta på den först drabbade avdelningen.

– Borde inte personalen på den avdelning som har smitta ha en egen ingång?

Äldreboendet och hemtjänsten har skilda personalutrymmen, förutom att de måste passera genom samma korridor. Sedan hemtjänstpersonal i somras smittades av covid-19 ska de ha separata ingångar. Men nu har de under en tid på grund av ommålningsarbeten tvingats gå in genom samma dörr. Detta stoppade enhetschefen Pia Herbertsson på måndagen.

– Jag fick avbryta målningen. Det skulle egentligen målas mer, men det kan inte göras när vi har barriärvård, säger hon.

Hon vill inte berätta om det finns någon smittad bland personalen.

– Grunden till smittspårningen var att två brukare konstaterades smittade. Nu har det provtagits hos berörda och anhöriga är informerade. Var det slutar kan vi inte veta idag, säger hon.

Hon hävdar att riktlinjerna inte är tvingande angående om personal får röra sig mellan avdelningar med smittade respektive friska vårdtagare.

– Det står “bör”, inte “ska”. Vi försöker i möjligaste mån låta personalen stanna där de är. Men ju mer omfattande smittspridningen är desto svårare blir det. Vi måste ha händerna till våra boende, säger hon.

Hon säger att Björkhaga följer de riktlinjer som finns.

– Jag upplever inte att det är någon risk. Om man följer hygienrutinerna så för man ingen smitta vidare. Vi har länge haft munskydd vid allt patientnära arbete och vi har väl informerad personal, säger hon.

Hon berömmer sin personal.

– Vår personal är jätteengagerad och påläst. All personal ställer upp. Vi har en god kommunikation, säger hon.

Hon förklarar att byggnaden delats upp så mycket det går för att minska smittorisken. Men korridoren är densamma för de olika verksamheterna.

– Det går inte att komma ifrån. Det gäller att hålla avstånd. Det pratar vi återkommande om, säger hon.

Pia Herbertsson tycker att covidteamet ger bra uppbackning, både i att vårda de sjuka äldre och att handleda övrig personal.

– De är fantastiskt bra. De är verkligen proffs på det här, det är en trygghet för personalen, säger hon.

Monica Nilsson, enhetschef på covidenheten, säger dock att personalen inte ska cirkulera mellan avdelningarna och hänvisar till pandemihandlingsplanen som togs fram i våras. Där står det uttryckligen angående barriärvård: “Personal skall inte gå mellan avdelningar. Gäller även nattpersonal.” Dessutom stadgas separat ingång för avdelningsisolerad personal och kohortvård, det vill säga att ett fåtal i personalen enbart sköter smittade patienter.

I pandemiplanens bilaga om barriärvård står uttryckligen att personal inte ska gå mellan avdelningar.

– Framförallt om en hel avdelning har barriärvård ska personalen stanna där, även om de inte själva är smittade, säger Monica Nilsson.

Hon känner inte till situationen just på Björkhaga, men förstår att det kan bli problem med bemanningen om många i personalen blir sjukskrivna.

– Det kan bli som på Högalid där det var väldigt höga tal bland personalen. Det man gör i så fall; om någon går över från en annan avdelning får den stanna där och inte gå tillbaka till sin avdelning, säger hon.

Strategin är att covidteamet går in på drabbade boenden och tar över vården av de smittade. De vårdar aldrig personer på smittfria avdelningar. Monica Nilsson berättar dock att teamet ibland även hjälpt till vid vård av patienter med barriärvård som inte är konstaterat smittade.

– Men de är specialtränade och ska göra rätt, de har inte gjort annat än detta sedan i juni, säger hon.

Covidteamet har eget omklädningsrum. Covidenheten har en egen, helt avskild avdelning på Högalidshemmet. Men där har hittills inte någon smittad vårdats.

– Det är bäst att ta hand om de smittade där de bor. Covidenheten fungerar nu som genomslussning till korttidsboende och någon gång till särskilt boende, förklarar Monica Nilsson.

Barriärvård i cirka tio dagar med två negativa provsvar är obligatoriskt om någon ska flytta från sitt ordinära boende eller från en sjukhusvistelse till korttidsboendena som har sämre möjligheter till isolering.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se