torsjö live vers2

Kultur som ska brytas bland omsorgens sjuksköterskor

Kultur som ska brytas bland omsorgens sjuksköterskor

Den enda behandling den covidsjuka kvinnan fick var alvedon. Ingen av de elva inblandade sjuksköterskorna besökte henne, bland annat beroende på en kultur som leder till bristande helhetsansvar. Foto: Berit Önell

Det finns en kultur som gör att sjuksköterskor inom Hässleholms kommuns äldreomsorg inte tar ett helhetsansvar för patienternas vård. Den ska brytas. Det framkommer i en tjänsteanteckning om fallet där elva sjuksköterskor var involverade i vården av en svårt covidsjuk kvinna, men aldrig undersökte henne. Den enda behandling som erbjöds var alvedon. Inspektionen för vård och omsorg anser nu att kommunen vidtagit tillräckliga åtgärder för att något liknande inte ska hända igen och avslutar därför ärendet.

Kvinnan bodde hemma och hade hjälp av hemtjänsten i Hästveda när hon konstaterades smittad av covid-19. När hon blev sämre flyttades hon trots smittan till korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum. En läkare bedömde per telefon att hon inte skulle få sjukhusvård om hon blev sämre, men till slut fördes hon ändå till sjukhus med svår andnöd. På sjukhuset konstaterade läkare att hon drabbats av en dubbelsidig lunginflammation och hon avled efter kort tid.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Efter klagomål från anhöriga anmälde kommunen händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som en allvarlig vårdskada enligt lex Maria. Det handlade främst om fördröjd vård och behandling. Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterskan Birgitta Ljungbeck konstaterar i sin utredning att dokumentationen har omfattande brister och att patienten inte fått en säker och ändamålsenligt vård i enlighet med lagen. Sannolikheten för upprepning bedöms som stor eftersom händelsen visar att elva sjuksköterskor inte följt rutinerna. Dessutom visade utredningen att patientsäkerhetskulturen i omsorgsförvaltningen är bristfällig.

Kvinnan flyttades till korttidsboendet Lyckåsa trots konstaterad covid-19. Inte heller där undersöktes hon av läkare eller sjuksköterska. Omsorgspersonalen fick ta hela ansvaret. Foto: Berit Önell

IVO:s tjänsteanteckning beskriver ett telefonsamtal där handläggaren begär en komplettering av Birgitta Ljungbeck. IVO saknar en fördjupad analys av orsakerna till att de elva sjuksköterskorna, trots signaler från omsorgspersonal om försämrat hälsotillstånd, inte besökte patienten.

Bristande helhetsansvar
leder till punktinsatser

Birgitta Ljungbeck informerar om kulturen inom verksamheten. Hon förklarar att bristande helhetsansvar gör att insatserna tenderar att bli punktinsatser.

– Upplevelsen är att mycket ansvar läggs på omsorgspersonal att reagera och agera samt återkoppla till sjuksköterska om patientens tillstånd förändras, sa Birgitta Ljungbeck.

Det finns en rutin att omsorgspersonal ska rapportera patientens tillstånd till sjuksköterskan baserat på parametrar, till exempel blodtryck, temp och puls, men Birgitta Ljungbeck slår fast att det inte betyder att sjuksköterskan inte har ansvar att besöka patienten och göra en klinisk bedömning.

Enligt tjänsteanteckningen uppger Birgitta Ljungbeck att vissa sjuksköterskor saknar kunskap om omvårdnadsprocessen. Det visar sig bland annat i dokumentationen som saknar en “röd tråd”, det vill säga information om bedömning, planering och uppföljning.

– Det förekommer även att sjuksköterskor saknar kunskap i vad som ingår i en sjuksköterskas ansvarsområde och mycket ansvar läggs därför felaktigt på omsorgspersonalen.

Ska besöka covidpatienter
minst en gång per dag

Tidigare försök att få till en förändring har enligt tjänsteanteckningen påverkats negativt av en hög personalomsättning. Därför förstärks bemanningen nu med hjälp av bemanningsföretag. Verksamhetens introduktionsprogram ses också över och mentorer ska utses för att stötta nya kollegor.

– Mentorerna ska ha goda kunskaper i sjuksköterskans ansvarsområde och att arbeta enligt omvårdnadsprocessen för att på så sätt bryta den kultur som nu finns.

Enligt Birgitta Ljungbecks bedömning saknas inte rutiner och riktlinjer, men dessa kan behöva ses över och eventuellt förtydligas.

IVO:s handläggare frågar hur vårdgivaren följer upp följsamheten till rutiner. Svaret blir att det just nu pågår en justering av mallen för dokumentationsgranskning så att den även ska omfatta frågor kring sjuksköterskors kliniska bedömningar.

Samtliga sjuksköterskor har också fått direktiv om att besöka patienter med konstaterad covid-19 minst en gång om dagen och att detta ska dokumenteras. Birgitta Ljungbeck följer upp följsamheten till de nya direktiven genom journalgranskningar. Resultatet av granskningen har hittills varit positivt.

IVO bedömer utifrån anmälan och begärd komplettering att kommunen fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla, att slutsatserna framstår som rimliga och adekvata och att vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Berit Önell

Läs mer:

2020-09-09 Bara alvedon till döende i corona

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se