torsjö live vers2

Inga skäl att stoppa tillfällig endurobana

Inga skäl att stoppa tillfällig endurobana

Länsstyrelsen vill tillåta den tillfälliga endurobanan på Hässleholms Nord. Enligt myndigheten innebär banan inte sådan olägenhet för människors hälsa eller miljön att den inte kan accepteras. Därför avslås överklaganden från sex grannar.

Området, som kalhöggs för den tilltänkta torrhamnen Dryport Skåne, är avsett för industriändamål. Kommunen vill erbjuda enduroklubben FMCK en tillfällig motorbana där under maximalt två år. Under den tiden är förhoppningen att hitta en permanent placering för banan istället för den tidigare lokaliseringen på Hovdala som stoppades för ett och ett halvt år sedan eftersom den krockade med naturvärden, vandringsleder och ett bullerfritt område. Länsstyrelsen har dock öppnat för att åter tillåta enduro på en del av Hovdalaområdet i framtiden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
FMCK har varit utan bana i ett och ett halvt år, sedan dispensen på Hovdalaområdet stoppades. Nu anser länsstyrelsen att en tillfällig bana på Hässleholm Nord kan tillåtas. Foto: Urban Önell

Grannarna kring Hässleholm Nord har befarat att de kommer att störas av buller från endurobanan och att de redan idag är störda av trafik och en skjutbana. Två av de klagande har även ifrågasatt resultatet i den bullerutredning som FMCK lämnat in och hävdat att bullret kan påverka deras verksamhet, bland annat ett hundpensionat. Dessutom är grannarna oroliga för miljöutsläpp och lukter från bensin och tvåtaktsolja.

Länsstyrelsen anser inte att det finns anledning att betvivla värdena i bullerutredningen. De har utgått från uppmätta ljudnivåer vid föreningens tidigare endurokörning på Hovdala och anpassat dem till förhållandena på Hässleholm Nord. Enligt utredningen kommer verksamheten att klara alla riktvärden med god marginal.

– Även om bullervärdena understiger riktvärdena kan bullret upplevas som störande för närboende, skriver länsstyrelsen dock.

Men enligt länsstyrelsen är det ändå acceptabelt eftersom körning på banan endast ska tillåtas fyra timmar på lördagar och tre timmar på onsdagar, med körförbud de gånger dessa dagar inträffar på en allmän helgdag eller helgafton. Länsstyrelsen menar att man därmed tagit hänsyn både till föreningens önskemål om att kunna köra i området och de boendes behov av att inte i alltför hög utsträckning störas i sitt boende av buller. Även utsläppen från avgaser och lukter anses begränsade.

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se