torsjö live vers2

Total renovering av Markan ska utredas

Total renovering av Markan ska utredas

INSÄNDARE. Efter vår pressinformation och debatten i tidningar, Facebook med flera diskussionskanaler vill vi göra ett klargörande. Vi vill också ta till oss synpunkter och inlägg i vår fortsatta beredning.

För att göra en kort bakgrund bildades styrgruppen efter ett beslut i kommunfullmäktige enligt bl.a. följande: ”Inrätta ett centralt beläget Ungdomens Hus vari Markans verksamhet ska inrättas såväl organisatoriskt som verksamhetsmässigt i enlighet med utredningens förslag.” Redan här var tanken att inordna Markan i ett gemensamt Ungdomens Hus helt eller delvis. Frågan är således inte ny.

Utredningen som nämns är omfattande och gjord med ett brett underlag där över 500 ungdomar var med och framförde sina synpunkter. Under utredningens gång genomfördes också ett tiotal studiebesök för att inhämta information och samla erfarenheter från olika sorters verksamheter riktade mot unga.

Styrgruppen har lagt fram olika lokalalternativ som tyvärr fallit av olika anledningar. Uppdraget ligger dock kvar och vi fortsätter att hitta lösningar med bred politisk enighet.

Sedan vi fått besked att Markan kommer att stängas med anledning av brandskyddsåtgärder och bristande underhåll har frågan ställts om dessa ska åtgärdas. Markan huset som helhet möter ej dagens säkerhetskrav och då det inte finns en politisk majoritet för att utföra åtgärderna på grund av att beslut om total renovering av huset saknas tog vi upp frågan om fortsatt användning av Markan eller att hitta en ny lokal med förslaget T4 matsal.

Vi har i styrgruppen ett fortsatt uppdrag enligt kommunfullmäktiges beslut, men detta uppdrag kommer vi begära få reviderat eftersom vi inte lyckats finna ett centralt beläget förslag i befintliga lokaler och politisk majoritet för ett nybygge saknas.

Efter att ha tagit del av debatten och framförda synpunkter om betydelsen av Markan har vi som politiker i styrgruppen haft ett möte onsdag 5 januari och där kommit överens att låta utreda och presentera kostnader för en total renovering av Markan huset. Samtidigt vill vi att man utreder kostnaden för renovering och anpassning av T4 matsal för att möta ungdomars behov av mötesplats på lång sikt.

Vi är överens och ser betydelsen av en hållbar lösning för att möta ungdomars behov av mötesplats på såväl kort som lång sikt. Det är också viktigt att såväl ungdomarna som personalen får klarhet i hur och var verksamheten ska bedrivas.

Styrgrupp Markan/Ungdomens hus
Robin Gustavsson KD
Johan Peltonen SD
Henrik Backlund S
Ingvar Bergman L

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se