torsjö live vers2

Höghastighetsstation kan hamna i Finja

Höghastighetsstation kan hamna i Finja

De föreslagna stationslägena i Finja och Hässleholm i gulgrönt. Karta från Trafikverket

Hoppet om en höghastighetsstation i centrala Hässleholm kan ersättas av en enkel bytespunkt i Finja. Det framgick när Trafikverket på onsdagen presenterade sex alternativa förslag på sträckning mellan Lund och Hässleholm och bjöd in till samråd om dessa.

– För kommunens del är det bara centralt läge som gäller, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) ser inte heller en station i Finja som ett alternativ och betonar att överenskommelsen i Sverigeförhandlingen gäller ett centralt läge i Hässleholm.

Den nya dubbelspåriga stambanan mellan Hässleholm och Lund byggs som ett separat järnvägssystem och är tänkt att bli en deletapp av en höghastighetsjärnväg till Stockholm. Hastigheten ska vara 320 kilometer i timmen för fjärrtåg och 250 för snabba regionaltåg. Möjligheten att köra godståg ökar också när den befintliga södra stambanan avlastas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Lokaliseringsalternativen för Hässleholm är två; antingen en större station centralt i Hässleholm eller en bytespunkt i Finja. Dessa ska kopplas ihop med tre olika lösningar i Lund, vilket ger totalt sex alternativ. Föreslagna ytor för sträckningarna beskrivs i relativt breda så kallade korridorer.

Samrådsförslagen utgår från att spåren läggs på marken. Hässleholms kommun har hela tiden arbetat för att järnvägen ska byggas på en bro genom Hässleholm för att få mindre påverkan på stadsmiljön, färre hus som måste rivas med mera. Söder om Hässleholm behöver en bro sannolikt också byggas över reningsverket. Om det blir markläge, på bro eller i en tunnel ska dock utredas vidare för både Hässleholms- och Finjaförslagen. En central station betyder i förslaget att järnvägen söderut till stor del följer nuvarande stambanan, men dras utanför Sösdala tätort.

Om stationen läggs på mark i centrala Hässleholm måste Skånebanan byggas om för att kunna korsas planskilt. Detta föreslås ske i höjd med Hässlegårdens golfklubb och västerut längs med Skånebanan, vilket betyder över Hässleholmsgårdens marker.

Hässleholmsgårdens marker kan påverkas om höghastighetsbanan genom Hässleholm läggs i marknivå. I så fall måste Skånebanan grävas ner. Foto: Berit Önell

En bytespunkt i Finja kan kombineras med en kopplingspunkt till befintliga stambanan antingen norr eller söder om Finjasjön. Sträckningen går söderut kring Mjölkalånga och Deleberga och antingen öster eller väster om Isaksstorps naturreservat.

En planskild korsning i Finja

Richard Heingard, projektledare för infrastrukturfrågor i Hässleholms kommun, beskriver bytespunkten i Finja som en planskild korsning mellan två banor. Den nya stambanan ska då korsa Skånebanan som måste dras under mark.

Richard Heingard, projektledare för infrastrukturfrågor i Hässleholms kommun. Foto: Urban Önell

– Bytespunkten skulle fungera som en station, men inte ha alla kriterier som station Hässleholm C, säger han.

Han konstaterar att korridorerna är lite styrda av att det handlar om en markförlagd järnväg.

– I nästa steg tittar man även på höjdalternativet och då kan korridoren eventuellt justeras, även om ambitionen är att hålla sig inom den, säger han.

Han förklarar att kommunen tidigt i processen informerat om natur- och kulturvärden i området.

– Vi har beskrivit hur vår kommun ser ut och att vissa områden är mer känsliga, säger han.

Han nämner Hovdala som ska vara ett bullerfritt område och där delar är föreslagna som både naturreservat och Natura 2000-område.

Bro över Finjasjön valdes bort

Trafikverket släppte på tisdagen också information om bortvalda områden och stationslägen. För Hässleholms del valdes bland annat området kring Finjasjön bort. Motiveringen var främst hänsyn till naturvärdena och kulturvärden som Hovdala slott och Finja kyrka samt att det hade blivit för dyrt att passera sjön via tunnel eller bro.

De budgetförslag som presenterades i höstas där ett billigare alternativ kunde vara en station i Perstorpstrakten istället för i Hässleholm är dock inte avfärdade.

– Det är ett annat uppdrag och den slutrapporten kommer inte förrän i månadsskiftet, säger han.

Oklart om anslutning i norr

Richard Heingard konstaterar att förslagen inte sträcker sig norr om Hässleholm där båda alternativen enligt kartorna får andra sträckningar än dagens stambana.

– Man kan tycka att de borde dra utredningsalternativen längre norrut, säger han.

Lars Johnsson undrar också hur en eventuell station i höjdläge ska ansluta till stambanan i norr.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Henrik Andersson

– Det verkar som att de har valt bort en anslutning vid Ballingslöv. Jag har bett Richard Heingard kontakta Trafikverket och stämma av hur de tänker, säger han.

Han är inte så orolig för att stationen ska hamna i Finja.

– Jag tror väldigt mycket på ett centralt läge när vi färdiga, säger han.

Han påpekar att Trafikverket enligt lagen är tvungna att ta fram mer än ett alternativ. En station i Finja tycker han inte skulle vara till nytta för kommunen.

Tappar tid vid pendling regionalt

– Då kan vi inte utnyttja banan för att pendla snabbt regionalt. Man tappar för mycket tid om man inte kan byta spår på stationen. Det är betydligt viktigare för oss att kunna ta oss till Lund på 20 minuter eller Malmö på 30 minuter än att spara en eller två timmar på en resa till Stockholm. Det är de regionala tågen som knyter ihop arbetsmarknaden, säger han.

Han gillar inte heller tanken att gräva ner Skånebanan vid Hässleholmsgården.

– Det var det som jag reagerade mest på och blev överraskad av. Om vi istället hade fått upp höghastighetstågen i luften kunde Skånebanan gått i nuvarande sträckning, säger han.

Lena Wallentheim, som företrädde kommunen i Sverigeförhandlingen, tycker att kommunen ska fortsätta framhålla att det finns ett avtal med staten sedan tidigare om att det ska vara ett centralt stationsläge.

Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

– Det är viktigt inte bara för Hässleholm utan också kommunerna runt omkring eftersom vi är en stor knutpunkt med många järnvägar in. Om stationen läggs utanför kommer man ju snabbt att tappa den tid man vinner med de snabba regionaltågen om man måste göra ett extra byte vid till exempel arbetspendling, förklarar hon.

Trafikverket har gett samrådet om lokaliseringsalternativen tid mellan den 20 januari och den 16 mars. Kommunen har dock redan begärt förlängd tid, liksom flera andra kommuner.

– Vi vill ta upp det i kommunstyrelsen den 31 mars, säger Richard Heingard.

Han leder nu en grupp med ett 20-tal tjänstemän från olika förvaltningar i kommunen som ska utarbeta ett samrådsyttrande. Första mötet hölls i fredags och nästa blir den 29 januari.

Trafikverket bjuder in till fyra digitala frågestunder den närmaste tiden. Det går att lämna synpunkter på projektets webbplats där det finns en interaktiv karta och filmer som visar hur alternativen tagits fram. Lokaliseringsutredningen förväntas vara färdig 2023. Senare blir det ytterligare ett samråd, det fjärde i ordningen och byggstart planeras till 2027-2029.

Berit Önell

Expertgranskningsgruppen:
Den expertgranskningsgrupp som ska arbeta med samrådsförslaget för kommunens räkning består av tjänstemän inom följande områden:
Vatten och avlopp, karta och GIS, ekologi, samhällsplanering, miljö, räddningstjänst, kultur, fritid, social hållbarhet, exploatering, näringsliv, statistik och infrastruktur.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se