Gruppen-3a-328x120

Natur och kulturmiljöer kan värnas – om det finns pengar

Natur och kulturmiljöer kan värnas – om det finns pengar

Unika ädellövskogar med många gamla träd hör till den mest värdefulla naturen i Hässleholms kommun. Men kommunen ska inte verka för att skydda natur, formuleringen är istället kan verka för, om kommunstyrelsens förslag till naturvårdsstrategier klubbas i fullmäktige. Foto: Berit Önell

Hässleholms kommun ska inte verka för att värna natur och kulturmiljöer, men kan göra det i den mån och takt som är möjlig i förhållande till de ekonomiska resurserna i budgeten. Det ansåg en oenig kommunstyrelse när förslagen till naturvårds- och kulturmiljöstrategier behandlades. Ordförande Lars Johnsson (M) avgjorde beslutet om naturvårdsstrategierna med utslagsröst efter att S, MP och FV gått emot ändringarna som gör strategierna mindre förpliktigande för kommunen. Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Många värdefulla naturområden och kulturmiljöer har redan försvunnit i Hässleholms kommun. Frågan är om de kvarvarande får bättre skydd av de naturvårds- och kulturmiljöstrategier som nu är på gång.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Hanna Nilsson (SD). Foto: Urban Önell

I förslagen till strategier finns ett antal punkter som kommunen “ska verka för”. Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) föreslog i kommunstyrelsens arbetsutskott att “ska” ändras till “kan”.

För kulturmiljöstrategierna innebär det bland annat att kommunen inte ska, men kan, inventera och värdera kulturmiljöer, skydda värdefulla sådana i detaljplaner, föregå med gott exempel i skötsel och förvaltning av kulturmiljöer, göra planeringsunderlag tillgängliga för allmänheten och skapa samverkan mellan miljö- och kulturmiljöintressen.

I naturvårdsstrategierna handlar det bland annat om att värna och utveckla tysta/ bullerfria områden, skydda och restaurera sjöar och vattendrag, återskapa våtmarker, skydda och öka arealen ädellövskog, skydda natur genom naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal och föregå med gott exempel avseende skötsel och förvaltning av naturområden.

Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) ville ha kvar den ursprungliga formuleringen.

– Om vi har tagit fram ett dokument med saker som vi ska verka för tycker jag att vi ska stå för det. Att vi “kan” verka för det låter lite halvflummigt, säger hon.

Hanna Nilsson förklarar att hon inte menade att hon inte vill att åtgärderna ska göras.

– Det är framförallt ett vägledande dokument. Om det står “kan” blir det inte samma press, säger hon.

Lena Wallentheim påpekar att “verka för” inte innebär ett absolut krav utan något som tjänstemännen ska jobba efter.

– Om vi inte ska verka för det här tycker jag att det blir jättemärkligt, säger hon.

Hon hänvisar också till att miljö- och stadsbyggnadsnämnden enhälligt hade godkänt “ska verka för” innan förslagen landade på kommunstyrelsens bord.

Lars Johnsson (M). Foto: Urban Önell

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) föreslog ett tillägg om att strategierna ska genomföras i den mån och takt som är möjlig i förhållande till de ekonomiska resurserna i budgeten.

– Vi har slagit fast vad vi tycker, men vi kommer förmodligen inte att kunna göra allt, säger han.

Tjänstemännen på kommunledningsförvaltningen hade föreslagit tre ändringar i naturvårdsstrategierna som också klubbades av kommunstyrelsen. Ett stycke om att inventera skyddsvärda träd i samarbete med länsstyrelsen och ideella organisationer stryks. Kommunjurist Magnus Gjerstad hänvisar bland annat till den statliga skogsutredningen som föreslår att registreringen nyckelbiotoper ska upphöra. Han menar att kommunen i väntan på nya regler inte bör ta ställning till inventering på lokal nivå.

Skyddsvärda träd ska inte inventeras. Foto: Berit Önell

En generell rekommendation om att kommunen på sin egen mark skulle ersätta granskog med ädellövsproduktion tas också bort. Anledningen är att gran förekommer naturligt i kommunens norra delar.

Dessutom försvinner ett förslag om att bilda demonstrationsområden där kommunen tillsammans med andra aktörer arbetar med områdesfrågor där natur- och kulturvärden är viktiga delar. Motiveringen är att det inte inom överkådlig tid kommer att finnas resurser för detta. Förslaget var dock att punkten skulle genomföras under förutsättning att finansiering är möjlig.

Lena Wallentheim protesterade även mot dessa strykningar.

– Om de tas bort så får inte dokumentet samma betydelse, säger hon.

Dolores Öhman (MP).

Dolores Öhman (MP) kritiserade i en protokollsanteckning att kommunledningen kör över miljö- och stadsbyggnadsnämnden som hon menar är den sakkunniga förvaltningen i frågan om naturvårdsstrategier.

– Jag undrar vilken kunskap i skogsfrågor besitter kommunledningsförvaltningen för att uttala sig i frågan. Naturvårdsstrategierna ska inte ändras enligt kommunledningsförvaltningens tjänstepersons synpunkter, skriver hon.

För kulturmiljöstrategierna beslöts om flera mindre tillägg som formulerats efter att kommunstyrelsen i september återremitterade ärendet för omarbetning. Det handlar bland annat om den nya stambanan och vikten av samarbete med Trafikverket för att kommunen ska stå rustad inför kommande utbyggnad och så långt möjligt kunna hävda kulturmiljöintressen.

Björn Widmark (FV) deltog inte i beslutet om kulturmiljöstrategier som klubbades utan votering. Han kritiserar i en protokollsanteckning att dokumentet saknar en inledande sammanfattning, att det är för svulstigt och att det finns tre strategier istället för en. Dessutom ifrågsätter han att kommunens två riksintressen för kulturmiljövård inte är inritade på kartan.

I kulturmiljöstrategierna finns en beskrivning av kulturmiljöer i kommunen med bland annat de två riksintresseområdena Skeingeborg-Brunkelstorp och Gumlösa-Hälleberga backe-Sinclairsholm. Kommunen har också tre byggnadsminnen: Hovdala slott, Norra Mellby skol- och fattighus och Gundrastorps kvarn.

Hovdala slott är ett av kommunens tre byggnadsminnen. Foto: Lotta Persson

Voteringen om naturvårdsstrategierna slutade 6-6. Lena Svensson (C ) avstod från att delta i beslutet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se