Gruppen-3a-328x120

Nya förberedelser för avverkning nära uttrarna

Nya förberedelser för avverkning nära uttrarna

Arbetsområdet sträcker sig fram till den blå pinnen, i det täta snärjet nära stranden där uttern trivs. Foto: Berit Önell

Hässleholms kommun lät va-bolaget Hässleholms vatten förbereda för avverkning nära Maglekärrsbäckens mynning i Finjasjön där uttrarna lever – samtidigt som dialogen pågick med länsstyrelsen om att skydda de rödlistade djuren som har sin parningstid nu under vårvintern.

Någon gång efter onsdagsmorgonens snöfall sattes utsättningspinnar ut kring pumpstationen som ska byggas ut och även i ett område i det strandnära snärjet mot Maglekärrsbäcken. Det avslöjar spåren i snön.

Hässleholms vatten vill röja kring bäckens nedre del, men har avvaktat efter beskedet från kommunekologen Lars-Erik Williams att strandskyddsdispens i så fall krävs. Efter rapporter om uttrar i området förklarade både han och länsstyrelsens miljödirektör Annelie Johansson och naturvårdshandläggare Per Levenskog på onsdagen att röjning vid bäcken är direkt olämplig.

Annelie Johansson skrev då i ett mejl till kommunens tekniska förvaltning, som är markägare, bland annat: “Länsstyrelsen anser att alla röjningar bör anstå till dess detaljplanen vunnit laga kraft och Hässleholms kommun inkommit med en ansökan om artskyddsdispens med anledning av förekomst utter och fladdermöss i området.” Hon deklarerade också att det inte är troligt att en sådan dispens kommer att medges med hänsyn till att utter är en hotad art och att området är avsett som skyddsavstånd till Hässleholms reningsverk och inte ska bebyggas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunens naturförvaltare Gunnar Swärdh, som tidigare själv var med och träffade Hässleholms vatten för att diskutera röjning vid bäcken, svarade på torsdagsmorgonen bland annat: “Vi har alltså inga planer på röjning vid bäcken. Vi kommer så klart att helt följa naturprövningsenhetens anvisningar i ärendet”.

— Vi har inga planer på röjning vid bäcken, skrev kommunen till länsstyrelsen. Men här, kring pumpstationen som ska byggas ut, förbereds för avverkning.
Vägen ska breddas inför utbyggnaden av pumpstationen. En meter ut ska det avverkas, enligt markeringen.

Men ungefär samtidigt pågick alltså förberedelserna för avverkning kring pumpstationen. Arbetsområdet märktes ut med blåmålade pinnar. Innanför markeringarna finns minst ett 100-tal träd, kring pumpstationen och längs vägen samt i snärjet nära stranden.

Bygglovet har just vunnit laga kraft för utbyggnaden av pumpstationen och höjningen av marknivån med två meter. Avverkningen ska ske i alkärret runt pumpstationen, vägen dit ska breddas med en meter på ena sidan och lite mindre på andra sidan där också en bredare mötesplats skapas. I strandskogen mellan pumpstationen och Maglekärrsbäcken finns utsättningspinnar kring ett större område med vildvuxet tätt snärje. De blå pinnarna är utplacerade cirka halvvägs mellan pumpstationen och bäcken och halvvägs mellan vandringsleden och sjön. Inom detta område finns tre brunnar.

Vad som ska göras mer än avverkningen är inte känt, men troligen kommer ytor att hårdgöras, maskiner ställas upp med mera.

På onsdagen sa naturvårdshandläggare Per Levenskog till Frilagt att han inte tror att den planerade utbyggnaden av pumpstationen nära bäcken kommer att störa uttrarna, utom just under byggtiden. Han hoppas därför att bygget inte ska starta just nu.

I området mellan pumpstationen och bäcken finns flera brunnar.

På torsdagen säger han till Frilagt att han kommer att avsluta tillsynsärendet efter Annelie Johanssons meddelande till kommunen.

– Hon har sagt att de inte ska göra någon röjning och att artskyddsdispens krävs. Då behöver jag inte rota mer i det. Det är ingen pågående verksamhet som ska stoppas. Möjligen kan jag snoka mer kring vad de ska göra vid pumpstationen, säger han.

Det var innan Frilagt hade kännedom om avverkningsplanerna kring pumpstationen. Därefter når vi inte honom, men kommunens miljö- och stadsbyggnadschef Helena Östling.

– Jag kan inte stoppa det, jag har inget mandat till det, säger hon.

Hon konstaterar att det är tekniska förvaltningen som är kommunens markägare och därmed ansvarig.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens chef Helena Östling förutsätter att avverkningen stoppas. Foto: Marita Lindhav

– Tekniska förvaltningen måste ta uttern i beaktande när de jobbar här. De får inte riva, störa och förstöra, säger hon.

Hon förutsätter att avverkningen stoppas.

– Om länsstyrelsen uppmanar kommunen att inte göra något här ska kommunen lyssna, säger hon.

– Med kännedom om uttern måste kommunen göra något för att skydda den.

Helena Östling förklarar att en utredning om uttern nu måste läggas in i detaljplanen för reningsverket som snart ska ut på samråd.

– Det finns bevisligen utter i området och vi måste utreda. Vad det kan landa i är svårt att säga. Ibland kan skyddade djurarter sätta stopp för exploatering, ibland kan man hitta sätt att samexistera, säger hon.

Frågan är bland annat om uttrarna bor i området, jagar eller bara rör sig där.

Kring pumpstationen ska en stor del av alskogen bort, enligt markeringarna. Risken är att återstoden av träden sedan blåser ner.

– Men detaljplan eller inte, vi måste ta höjd för skyddade arter, säger Helena Östling.

Även fladdermöss är skyddade, om än inte lika känsliga som uttrar, och många arter har identifiterats vid en fladdermusdetektor, så kallad autobox, som länsstyrelsen hade uppsatt i området under 2019. Per Levenskog berättar att detektorn bland annat noterade den ovanliga arten sydpipistrell.

Berit Önell

Uppdatering:
Hässeholms vatten säger att utsättningspinnarna markerar arbetsområde, inte avverkningsområde och att ingen avverkning ska ske mellan pumpstationen och Maglekärrsbäcken. Det arbete som ska utföras där är att brunnarna ska tätas. Länsstyrelsen kommer dock att kontakta kommunen igen för att göra en bedömning av hur arbetena kring pumpstationen kan påverka uttrarna.

Läs mer:

2021-02-10 Utter vid Finjasjön – Stopp för röjning vid bäck

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se