torsjö live vers2

Stor risk att köp av postterminalen är olagligt

Stor risk att köp av postterminalen är olagligt

Att köpa postterminalenfastigheten för dubbla marknadsvärdet är olagligt. Foto: Urban Önell

Risken är stor att ett köp av fastigheten Brännmästaren 7, tidigare postterminalen, för 29,5 miljoner kronor strider mot lagen. Priset är dubbelt så högt som snittet av de två värderingar kommunen beställt. Det handlar om kommunallagens förbud mot understöd eller gåva till enskild.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Att köpa något till överpris anses som understöd eller gåva och är inte tillåtet, säger kommunjurist Magnus Gjerstad som gjort bedömningen inför att frågan om eventuellt köp på nytt ska tas upp i kommunfullmäktige.

På onsdag behandlar kommunstyrelsens arbetsutskott ärendet. Beslutsförslaget från tjänstemännen är då, liksom tidigare, att kommunen ska säga nej till köpet. När fullmäktige förra gången, i oktober 2020, hade ärendet på dagordningen fanns majoritet för ett köp eftersom S, V och SD ville säga ja. De bedömde fastigheten som strategisk intressant.

Kärnalliansen samt C, MP och FV ansåg däremot att priset var för högt och att kommunen inte behövde fastigheten. Det blev en minoritetsåterremiss för att underlaget skulle kompletteras. Det gällde bland annat lagligheten i att betala så mycket över värderat pris, något som expertisen då redan uttalat sig om i Frilagt. De två utförliga mest värderingar som kommunen beställt hamnade på 14 respektive 18 miljoner kronor. Det finns också en värdering på 11,5 miljoner kronor.

– Det är för stor diskrepans, sa Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

– Det kallas korruption i andra länder, sa Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Nu har kommunens egen jurist också kommit till slutsatsen att köpet troligen strider mot lagen. Magnus Gjerstad bedömer att risken är stor att en domstol kommer att upphäva beslutet om det överklagas.

Kommunjurist Magnus Gjerstad. Foto: Lotta Persson

Han skriver i sin tjänsteskrivelse bland annat: “En omständighet som särskilt talar för detta är det förhållandet att kommunen själv har låtit två olika värderingsinstitut värdera fastigheten och dessa värderingar visat på ett värde som väsentligt understiger köpeskillingen”.

Hans rekommendation blir därför att kommunen inte ska genomföra köpet.

– Jag måste ju tycka att vi ska följa lagen. Kommunen vet om det här, man har värderingar som pekar på något annat. Då är ett köp för den köpeskillingen inte i linje med kommunallagen, säger han.

Inklusive förvärvskostnader beräknas köpet kosta kommunen 30,4 miljoner kronor.

Magnus Gjerstad konstaterar att det inte finns någon utredning som visar att värderingarna skulle vara felaktiga. Något förslag om att förhandla ner priset finns inte heller, därför måste det bli ett nej.

Enligt återremissen skulle också underhållsbehovet kostnadsberäknas och en utredning göras av vilken verksamhet detaljplanen tillåter på fastigheten.

Det underhåll som krävs för att “för att höja statusen till den nivå som kommunen önskar som eventuell ägare av fastigheten” uppskattas kosta 8,5 miljoner kronor med en osäkerhetsfaktor på 15 procent, det vill säga en kostnad mellan 7,2 och 9,8 miljoner kronor.

Detaljplanen tillåter endast småindustri. Enligt miljö- och stadsbyggnadsnämndens yttrande är den pågående kontorsverksamheten i fastigheten därför inte tillåten. Flera byggnader är också uppförda på prickad mark som inte får bebyggas.

Även en samlingslokal skulle strida mot detaljplanen och därför är inte ett Ungdomens hus, som Sverigedemokraterna tidigare föreslagit, lämpligt där. Dessutom ansåg miljö- och stadsbyggnadsnämnden att en samlingslokal bör lokaliseras på säkert avstånd från transporter av farligt gods. Fastigheten ligger inom Trafikverkets utredningsområde för nya stambanor.

Berit Önell

Läs mer:

2020-10-16 Olagligt att köpa postterminalen till överpris

2020-10-18 ”Oberoende” värderare har uppdrag för postterminalens säljare

2020-11-30 Varken Ungdomens hus eller kontor i postterminalen tillåtet

2020-12-07 Postterminalen kräver underhåll för 8,5 miljoner

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se