torsjö live vers2

Varken Ungdomens hus eller kontor i postterminalen tillåtet

Varken Ungdomens hus eller kontor i postterminalen tillåtet

Ett Ungdomens hus i den före detta postterminalen intill spårområdet på fastigheten Brännmästaren 7 är ingen bra idé. En samlingslokal skulle, liksom pågående kontorsverksamhet, strida mot detaljplanen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, som nu har yttrat sig i frågan, anser dessutom att en samlingslokal bör lokaliseras på säkert avstånd från transporter av farligt gods. Men det var bara den styrande borgerliga kärnalliansen som ställde sig bakom yttrandet. De rödgröna reserverade sig och SD deltog inte i beslutet.

Detaljplanen för området tillåter enbart småindustri. Dagens kontorsverksamhet är därmed planstridig och flera befintliga byggnader dessutom uppförda på prickmark med byggnadsförbud.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Posten flyttade 2018 från lokalerna som nu till största del står tomma. Ungdomens hus här skulle strida mot detaljplanen. Foto: Urban Önell

Om ett Ungdomens hus är aktuellt måste planen ändras. Men det kan bli svårt att få en sådan ändring godkänd.

– Om fastigheten ska användas för annat än småindustri kommer det att bli svårt att lagligen möjliggöra det, skriver miljö- och stadsbyggnadsnämnden i sitt yttrande till kommunfullmäktige.

En anledning är farligt gods på järnvägen, en annan att fastigheten ligger inom utredningsområdet för nya stambanor. Trafikverket planerar att fatta beslut om nya spårdragningar i juni 2022. Därför kommer Trafikverket inte att godkänna nya detaljplaner före 2022, vilket enligt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tjänstemän framförts i dialog med kommunen.

Yttrandet varnar för att det kan bli en lång process, cirka två år, för att ta fram en ny detaljplan som eventuellt skulle godkänna en samlingslokal för ungdomar. Även befintliga kontorsfastigheter kommer att ha svårigheter att utvecklas om behov av utbyggnad uppstår. Bygglov i strid mot detaljplanen bör då inte godkännas.

Kommunfullmäktige beslöt den 19 oktober om en minoritetsåterremiss i frågan om köp av Brännmästaren 7 för att närmare undersöka möjligheten till framtida användning och även lagligheten när det gäller det föreslagna priset som är dubbelt så högt som de värderingar tjänstemännen hänvisat till.

I miljö- och stadsbyggnadsnämnden yrkade Lars Olsson (C ) med instämmande av de tre S-ledamöterna på följande tillägg till yttrandet: “Med hänvisning till ärendets rubricering vill vi förtydliga vårt godkännande av remissvaret ska hänföras till förvärvets syfte enligt remissen.

Ett eventuellt förvärv av fastigheten kan därför inte uteslutas generellt”. S och C reserverade sig skriftligen mot beslutet. Hans-Göran Hansson (MP) lämnade en protokollsanteckning.

Berit Önell

Läs mer:

2020-09-16 Vill köpa gamla posten för 29,5 miljoner till Ungdomens hus

2020-10-16 Olagligt att köpa postterminalen till överpris

2020-10-19 Återremiss för postterminalen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se