torsjö live vers2

Del av tidigare tidningshuset kan rivas

Del av tidigare tidningshuset kan rivas

Norra Skånes tidigare tidningshus ska delvis rivas för att bland annat en stor skola ska byggas. Foto ur kommunens plan-PM

En del av Norra Skånes tidigare tidningshus vid Väpnaregatan föreslås rivas för att ge plats åt skola, förskola, bostäder, idrottshall och vårdboende. Den närliggande kulturhistoriskt värdefulla Verumsgården med anor från 1700-talet ska bevaras. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott vill att ett förslag till detaljplan ska tas fram.

Norra Skåne flyttade 2019 sin verksamhet till hyrda lokaler i centrala Hässleholm. Fastighetsbolaget Hemsö köpte sedan fastigheten Värpatorparen 2. Fastigheten ligger inom området Västra Centrum och är cirka 25 000 kvadratmeter stor. Den är uppdelad i två delar med tidningshuset, byggt 1991, i den norra och Verumsgården i den södra.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott hade i veckan två ärenden om fastigheten på sin dagordning. Politikerna var eniga om att föreslå nämnden att både lämna positivt planbesked och att säga ja till att pröva möjligheten att upprätta ett förslag till detaljplan för Värpatorparen 2 med flera. Då ingår även den kommunägda fastigheten Hässleholm 88:1.

I den fördjupade översiktsplanen ingår fastigheterna i ett omvandlingsområde där före detta verksamhetsområden och militära områden ska omvandlas till blandad stadsbebyggelse. Hänsyn ska tas till befintlig kulturmiljö.

Arbetsutskottet bedömer att Hemsös önskade verksamheter stämmer överens med kommunens strategiska dokument för västra stationsområdet. Den huvudsakliga användningen av fastigheten ska vara skola. I det program för Västra Centrum som godkändes 2018 är den norra delen av fastigheten utpekad som område för skola med 500-600 elever.

Men viss oro för buller från Vankivavägen finns. Stadsbyggnadskontorets handläggare skriver: ”Det bedöms dock vara av stor vikt att en god utomhusmiljö till skolan kan garanteras där samtliga elever ges tillräckligt stor friyta inom område där riktvärdena för buller kan innehållas”.

En bullerutredning krävs, liksom en utredning om hur dagvatten ska omhändertas på ett hållbart sätt.

Enligt Hemsös ansökan om planbesked gäller det skola för årskurs 0-9, förskola och idrottshall för skola som kan samutnyttjas för kvällsaktiviteter. Kulturbyggnaden Verumsgården förslås bibehållas och samutnyttjas som ateljé och musiklokal för skola och kvällsverksamhet.

Verumsgården kan bli ateljé och musiklokal. Foto ur kommunens plan-PM

Hur mycket av det tidigare tidningshuset som behöver rivas preciseras inte.

Planarbetet kan enligt kommunen tidigast påbörjas under tredje kvartalet i år och antas under andra kvartalet 2023. Men detaljplanearbetet kan inte slutföras förrän en strukturplan för hela Västra Centrum har antagits.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se