torsjö live vers2

Hotar med skadestånd om bostäder på Sjörröds gård stoppas

Hotar med skadestånd om bostäder på Sjörröds gård stoppas

Kommunen kan tvingas betala miljonskadestånd om det inte får byggas bostäder på Sjörröds gård. Barnekows advokater hävdar att kommunen inte har någon rätt att säga upp planavtalet. Ett tidigare förslag till detaljplan illustrerades med en lantlig idyll framför höghus.

Om planarbetet för bostäder kring Sjörröds gård avskrivs kräver markägarna, byggnadsnämndens tidigare vice ordförande Johan Barnekow (M) och hans fru, miljonskadestånd av Hässleholms kommun. Det skrev deras advokater i ett brev till kommunen i november. Två ledande politiker hade då – vid möten som inte protokollförts – kommit överens om att arbeta för att stoppa planen. De väntar nu på råd från SKR:s jurister om hur kommunen kan undkomma skadestånd. Något svar har ännu inte kommit, men nu vill de att det vilande området Garnisonen prioriteras igen, utan Sjörröds gård, för att tillmötesgå andra byggherrar som hört av sig om det gamla regementsområdet.

Johan Barnekow tycker efter åtta år att det är dags att han får ett besked.

Diskussionerna om bostäder på Sjörröds gård har pågått i många år och ifrågasatts främst på grund av att det handlat om höghus på jordbruksmark i ett område med stora naturvärden och mindre än 1 000 meter från Hässleholms reningsverk där ny bebyggelse enligt utredning (Ramböll 2014) är olämpligt. Länsstyrelsen dömde ut det förslag till detaljplan som gick ut på samråd 2013 och hotade till och med att stoppa planen, som då gällde fem femvåningshus, om den inte ändrades eller reningsverket åtgärdades.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Sedan dess har andra lösningar diskuterats och i den fördjupade översiktsplanen, som vann laga kraft i januari 2020, är området markerat för bostadsbebyggelse. Länsstyrelsen anser dock fortfarande inte att det finns anledning att frångå ett säkerhetsavstånd på 1 000 meter från reningsverket.

Läget inom 1 000 meter från reningsverket i Hässlehom var huvudorsaken till att länsstyrelsen dömde ut det tidigare detaljplaneförslaget för Sjörröds gård. Foto: Berit Önell

Ett planavtal för Sjörröds gård skrevs redan i februari 2013 efter ansökan 2012 av makarna Barnekow. Dåvarande byggnadsnämnden åtog sig att “…i förslag till detaljplan pröva möjligheten att anlägga bostäder på fastigheten…”. Handläggningstiden beräknades till tolv månader. Men tiden kunde förlängas av oförutsedda faktorer eller komplikationer och sådana har inte saknats.

2017 hade dåvarande byggnadsnämnden också för avsikt att bryta planavtalet med Barnekow. Dåvarande ordföranden Leif Nilsson (S) berättade för Frilagt att politikerna efter hot om skadestånd från Barnekows advokat lovade att inte avskriva ärendet.

Inte på nämndens dagordning

I november 2020 skriver advokaterna att det kommit till makarna Barnekows kännedom att kommunen eventuellt har för avsikt att säga upp planavtalet.

– Nu vill sittande byggnadsnämnd avbryta planarbetet, skriver också planchef Marie Nilsson i ett mejl till Sveriges Kommuner och Regioners jurist Olof Moberg den 12 januari.

Men miljö- och stadsbyggnadsnämnden har inte haft den frågan på sin dagordning överhuvudtaget. Den har enbart diskuterats i presidiet som består av ordförande Kenny Hansson (M), vice ordförande Paul Thurn (SD) och andre vice ordförande Lars Olsson (C ). Samma personer utgör arbetsutskottet som har protokollförda sammanträden. Men när de möts i presidiet förs inga protokoll. Ändå fattas av allt att döma viktiga beslut.

Kenny Hansson bekräftar att det är presidiet som agerat angående Sjörröds gård, både genom att komma överens om att arbeta för att avskriva ärendet och att rådfråga SKR.

– Vi är eniga, jag och Paul. Vi vill avsluta Sjörröds gård, säger han.

Kenny Hansson vill stoppa detaljplanen för Sjörröds gård. Foto: Berit Önell

Han förklarar att inga beslut är fattade, men att han vet att det finns majoritet i nämnden för att avskriva planen.

– Presidiet bad tjänstemännen att rådfråga SKR, säger han.

Enligt Kenny Hansson ska presidiet förbereda och bestämma vilka ärenden som ska prioriteras.

– Men vi har bara dialogmöten, säger han.

Han berättar att både förvaltningschefen Helena Östling och planchefen Marie Nilsson också ville fråga SKR hur långt kommunens planmonopol sträcker sig i ett ärende av detta slag.

– Min uppfattning är att det är ett politiskt beslut att avskriva en detaljplan och att vi kan hänvisa till planmonopolet, säger Kenny Hansson.

För tjänstemännen verkar det inte vara lika självklart.

– Förvaltningen har ett planuppdrag för Sjörröds gård och har inga intentioner att avskriva ärendet i nuläget, förklarar Marie Nilsson via mejl till Frilagt.

Kenny Hansson säger att Johan Barnekow hörde av sig i höstas för att han ville skriva om planavtalet.

– Jag vet inte hur han ville skriva om det. Det fanns punkter som han ville göra om, men när han fick kännedom om att det finns majoritet för ett avsluta avtalet helt ville han hålla kvar det gamla, säger Kenny Hansson.

Han konstaterar att planavtalet dragit ut på tiden under många år.

– Vi ska fatta beslut politiskt när vi vet förutsättningarna. Men sökandena har också velat vänta på den fördjupade översiktsplanen och planprogrammet. Båda parter har både gasat och bromsat under årens lopp, säger han.

Vill stryka ur planprogram

När miljö- och stadsbyggnadsnämnden sammanträder på onsdag kommer han att föreslå att det vilande planprogrammet för Garnisonen prioriteras upp till aktivt igen, men utan Sjörröds gård och Torshem. Detta går dock inte att utläsa av handlingarna som omfattar hela det ursprungliga området.

Kenny Hansson vill nu lyfta ut både Sjörröds gård och Torshem ur planprogrammet så att enbart Garnisonen prioriteras. Illustration ur planprogrammet

Kenny Hansson betonar att Sjörröds gårds detaljplan inte ska prioriteras. Den har dock inte varit formellt vilande.

– Ett beslut om att prioritera planprogrammet innebär inte att vi aktualiserar detaljplanen, framförallt inte eftersom vi inte tänker gå vidare med Sjörröds gård. Jag vill revidera planprogrammet så att bara Garnisonen ingår, säger han.

Bråttom när intressenter vill bygga vidare

Frågan kom upp så hastigt att den inte kunde behandlas i arbetsutskottet den 10 februari.

– Vi har intressenter som gärna vill bygga vidare på Garnisonen, förklarar Kenny Hansson.

Det gäller Skottenborg som redan byggt en del där, men även andra byggherrar som Kenny Hansson inte avslöjar namnen på.

– Det är fler och vi måste titta djupare på all infrastuktur som behövs, gemensamhetsanläggningar, skola med mera, säger han.

Väntat länge nog

Johan Barnekow tycker att han har väntat länge nog.

– Antingen får de säga ja, eller nej, om de inte tycker att det är lämpligt fast vi har ett avtal. Då vet vi det, nu vet vi ingenting, säger han till Frilagt.

Hans uppfattning är att det fanns en överenskommelse om att vänta tills den fördjupade översiktsplanen var klar. Men sedan hände ingenting.

Han har inte lämnat in något nytt förslag.

– Vi kan göra hur mycket som helst och det kan kosta hur mycket som helst. Men när man får kalla handen går man ner i viloläge, säger han.

Avtal utan uppsägningsklausul

Hans advokater menar att kommunen inte har rätt att säga upp avtalet.

– Avtalet innehåller inte någon bestämmelse om uppsägning eller avtalstid. Därmed gäller allmänna avtalsrättsliga principer om uppsägning och hävning. Kommunen har alltså endast rätt att säga upp avtalet om makarna Barnekow skulle ha brutit mot sina avtalsförpliktelser, skriver advokat Karin Hernvall och biträdande jurist Nils Karlsson Green på Advokatfirman Åberg i Stockholm.

Planavtalet som skrevs 2013 innehåller ingen bestämmelse om att kommunen kan säga upp det, men inte heller om skadeståndsskyldighet.

Advokaterna hävdar att kommunen blir skadeståndsskyldig om avtalet sägs upp och att Barnekows då har rätt till både ersättning för direkta kostnader samt för den vinst de skulle ha gjort om avtalet fullföljdes. Det innebär skadestånd på miljoner kronor.

De direkta kostnader som makarna Barnekow hittills haft uppgår till närmare en miljon kronor exklusive moms. Därav är cirka 250 000 kronor planavgift till kommunen. Den förväntade vinsten rör sig enligt advokaterna om ett betydligt högre belopp än kostnaderna. De betonar att kommunen blir skadeståndsskyldig också om den utan att säga upp avtalet underlåter att fullgöra sina avtalsförpliktelser.

Advokaterna hänvisar till kammarrättens dom om den fördjupade översiktsplanen och drar slutsatsen att lämplighetsprövning av bebyggelse nära reningsverket ska göras i kommande detaljplanarbete.

– Prövningen ska inte ske i förväg av politiska representanter, skriver de.

Advokaterna meddelar också att ett eventuellt beslut om att säga upp avtalet eller avbryta planarbetet sannolikt kommer att överklagas av makarna Barnekow.

I planavtalet står ingenting om rätt till skadestånd om kommunen bryter det.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se