torsjö live

Mörkar bygge av stängsel och väg kring reningsverket

Mörkar bygge av stängsel och väg kring reningsverket

Vägen som ska följa stängslet runt reningsverksområdet nådde på torsdagen fram till Hovdalavägen.

Under stor brådska hägnar Hässleholms vatten nu in reningsverket i Hässleholm och ett naturområde kring detta. Syftet med stängslet är att utestänga allmänheten, trots att det strider mot allemansrätten när det gäller naturen. Dessutom måste en hel del skog längs Hovdalavägen avverkas eftersom stängslet ska placeras på ett fyra meter brett plant underlag, varav en tre meter bred väg. Handlingar hemlighålls och ingen vill uttala sig. Men i förslaget till detaljplan, som låg på politikernas bord på onsdagen, ska skogsdungen vid Hovdalavägen bevaras.

Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, anser det olämpligt att föregripa en detaljplan.

Massor till projektet har under lång tid transporterats till området bakom reningsverket. Vägen har nu också börjat ta form. På torsdagen verkar arbetena ha tagit mer fart och den plana ytan nådde på eftermiddagen fram till Hovdalavägen, intill Maglekärrsbäcken. Under dagen hölls också ett byggmöte för projektet.

Arbetet med den plana ytan som delvis ska bli väg har pågått en tid.

Frilagt har under två veckor försökt få ut offentliga handlingar om stängselbygget. Sven Carlsson, vd för Hässleholm Miljö där Hässleholms vatten numera ingår, skickade för en vecka sedan delar av upphandlingsunderlaget och meddelade att arbetet utförs av Fasab. Underlaget innehöll dock varken ritning, anbud, avtal med entreprenören eller närmare uppgifter om vad det är som ska byggas.

Sven Carlsson påstod då att det ännu inte fanns detaljerade ritningar, trots att arbetena uppenbarligen påbörjats. Han skrev i ett mejl till Frilagt: “Projektet avser en totalentreprenad varför det ännu inte finns detaljerade ritningar. På torsdag den elfte mars har man första byggmötet varefter en ritning ska finnas tillgänglig. Vi skickar handlingen då”.

Frilagt framförde att handlingarna givetvis är offentliga om upphandlingen är klar. Vi kunde inte heller tro på att det inte fanns några ritningar, särskilt inte när de dokument vi redan fått hänvisade till en ritning. Efter ytterligare en påminnelse om att handlingarna är offentliga och ska lämnas ut skyndsamt fick vi på onsdagen en ritning. Sven Carlsson påtalade samtidigt att det kan bli justeringar på byggmötet.

Ritningen visar staketets placering och höjd samt storleken på den plana ytan som beskrivs som grusslitlager. Närmare uppgifter om material, kostnader med mera saknas fortfarande.

Staketet kommer att omfatta ett stort område, bland annat en ekbacke bakom reningsverkets verksamhet.

Sven Carlsson svarar inte när Frilagt ringer för att fråga mer om projektet. Hässleholms vattens avdelningschef Stefan Lindgren, som arbetat med projekteringen av stängslet, meddelar per mejl att han inte har några kommentarer och inte heller lämnar ut handlingarna utan hänvisar till Sven Carlsson.

Men Lindgren svarar Linus Jepsson, som är bekymrad över att växtligheten som ska skydda hans bostad mot reningsverket åter hotas, och försöker hänvisa honom till Frilagt för att få ut handlingar.

Linus Jepsson berättar att Stefan Lindgren sagt att den tre meter breda ytan är till för att köra på med en liten traktor och även går att köra bil på.

Lindgren förklarade att ett visst avsteg kommer att göras vid Hovdalavägen för att man inte ska behöva ta för många träd, men att det inte går att ha stora träd intill stängslet.

– Han sa att folk annars kan klättra upp och hoppa över. Om det är stora träd fyller stängslet inte någon funktion.

Syftet är att inhägna området så att utomstående inte kan passera.

Linus Jepsson invände att detaljplanen föregrips om vegetationen försvinner och att det strider mot allemansrätten att hindra folk från att gå i naturen.

Lindgren sa också att staketet ska byggas före detaljplanen.

– Jag är ointresserad av deras stängsel, men följden blir ju att något skydd mellan fastigheterna och reningsverket ej kommer att finnas då man även frångått löftet att återplantera de nedhuggna skyddsplanteringarna. För övrigt är verksamhetsområdet redan inhägnat, säger Linus Jepsson.

Skogsdungen framför reningsverkets kontorsbyggnad ska bevaras enligt detaljplaneförslaget, men lär försvinna om stängslet och vägen byggs.

Förslaget till detaljplan har hittills också varit hemligt, men Frilagt har tidigare berättat om det. På onsdagen behandlades det i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Ledamöterna Kenny Hansson (M), Paul Thurn (SD) och Lars Olsson (C ) var eniga om att skicka det vidare till nämnden med förslag att låta det gå ut på samråd. Det trots att både M och SD redan motsatt sig delar av planen, främst att den tvingar bort två boende inom 300 meter från reningsverket – Linus Jepsson och Jan Tillgren – och att det inte finns med något om att inte lägga nya bostadsområden inom 1 000 meter. Kenny Hansson förklarar att det även måste redovisas mer om hur uttern i området ska skyddas.

– Vi anser alla tre att våra partigrupper ska motivera sig i samrådet. Alla ska få lämna synpunkter, säger han.

Han betonar att han och hans parti inte är emot en detaljplan för reningsverket i sig.

Kenny Hansson kände inte till Hässleholms vattens staket och reagerar på att det sätts upp innan detaljplanen är klar.

– Jag tycker generellt att det är olämpligt att föregripa en detaljplan. Det är svårt att detaljplanelägga om förutsättningarna förändras, säger han.

Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Foto: Berit Önell

Planchef Marie Nilsson vill inte kommentera stängslet, men förklarar i mejl till Frilagt att hon förutsätter att de åtgärder som sker följer gällande lagar och förordningar. Hon försöker också hänvisa till byggavdelningen och skriver: “Ang stängslet är det också en bygglovsfråga eller är det ingen åtgärd som kräver lov och då kan vi inte ingripa. Just därför att det inte finns en gällande detaljplan på området. Men frågan bör ändå ställas till byggavdelningen om något kan och bör göras så som förhållandena ser ut i dagsläget”.

Stängslet kräver inte bygglov.

Linus Jepsson har gjort en anmälan till länsstyrelsen om att stängslet bryter mot allemansrätten. Per Levenskog, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen, konstaterar att verksamhet som behöver skyddas får stängslas in, men att länsstyrelsen har möjlighet att agera om allmänheten utestängs från ett område med värde för friluftslivet – och det är det mesta i Skåne – eller om till och med syftet är att utestänga.

– Men vi prioriterar inte sådana ärenden särskilt högt, säger han.

Han tycker att det skulle finnas en striktare lagstiftning när det gäller stängsling så att exempelvis planteringshägn inte kunde sättas upp utan några som helst krav.

När det gäller reningsverket i Hässleholm bedömer han att området inte har tillräckligt stor betydelse för friluftslivet för att prioriteras.

– Utifrån det underlag vi har nu tycker jag inte det. Men jag ska fråga dem om området kommer att vara helt stängt för allmänheten eller om det blir grindar, säger han.

Han förklarar också att kommunens miljökontor har ett visst ansvar för naturfrågor av det här slaget.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se