Gruppen-3a-328x120

Stopp för nya bostäder vid Pollenvägen

Stopp för nya bostäder vid Pollenvägen

Cristel och Mikael Andersson var kritiska till att kommunen hade så bråttom med att ta fram detaljplan för att bygga i skogen vid Pollenvägen att det inte verkade finnas tid att ta hänsyn till naturvärdena. Nu ser det ut som att planen stoppas. Foto: Lotta Persson

Det blir inga nya bostäder vid Pollenvägen i östra Hässleholm. Åtminstone inte om politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden röstar på samma sätt som i arbetsutskottet. M och SD var där överens om att stoppa planförslaget som upprättades redan 2016. Anledningen är främst bristen på trafiklösning för utfart till Kristianstadsvägen och att området är sankt.

– Fyra bostäder motiverar inte kostnaden och andra olägenheter planen medför, säger nämndens ordförande Kenny Hansson (M).

Grannarna i de äldre villorna på norra sidan av Pollenvägen har protesterat kraftigt mot förslaget att bygga nya bostäder och eventuellt ett gruppboende i naturområdet söder om vägen. De skickade in sina synpunkter när förslaget till detaljplan var ute på samråd 2016, men fick inget gehör från kommunens tjänstemän.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Pollenvägen ligger väster om Åsvägen och söder om Kristianstadsvägen.

Kommunen hade så bråttom att få det första förslaget färdigt att tjänstemännen inte hade tid att åka ut på plats. Ändå kom de fram till att det inte behövdes någon miljökonsekvensbeskrivning för att exploatera ännu en bit av ett tidigare stort naturområde i sydöstra Hässleholm. Efter att grannarna krävt det kom kommunekologen och ytterligare en tjänsteman ut, men slutsatserna ändrades inte. Det blev ingen miljökonsekvensbeskrivning. Inga naturvärden lyfts upp i det reviderade planförslaget, som utarbetats av en konsult. Bäcken nämns fortfarande inte, inte heller den 48 meter höga telemasten, trots att kommunen enligt de boende tidigare lovat att bevara skogen som ett skydd mellan den och bostäderna. Gruppboendet, som missats i det första planförslaget, kom i alla fall med i det nya.

Men nu ser det ut som att de boende i de befintliga husen kan fortsätta att promenera genom “sin” skog via Österås och ridhuset ända bort till Göingeåsen. Området söder om Pollenvägen hänger också samman med naturen öster om Åsvägen där kommunen vill göra ett naturreservat.

Idag finns bara hus längs norra sidan av Pollenvägen. På södra sidan börjar ett sammanhängande naturområde som når ända upp på Göingeåsen. Foto: Lotta Persson

Kärnalliansen ifrågasatte i sitt granskningsyttrande också planförslaget för att det inte längre var aktuellt med ett gruppboende vid Pollenvägen. Men den allvarligaste invändningen gäller trafiksituationen.

– Framförallt om det flyttar in barnfamiljer är det för trafikerat, säger Kenny Hansson, som berättar att han också träffat grannarna och hört deras synpunkter.

I samrådsskedet 2016 yttrade sig även Folkets väl kritiskt. Dåvarande miljönämnden ifrågasatte markens lämplighet, påpekade att det kan krävas tillstånd till markavvattning om bäcken påverkas och efterlyste ytterligare bullerutredning. Länsstyrelsen ville ha en utredning av påverkan från de omfattande markföroreningarna på den närliggande fastigheten Lansen 1 där det tidigare var bilskrot. Hässleholms vatten efterlyste en undersökning av möjligheterna att avleda dagvatten.

SD har inte tidigare haft invändningar mot förslaget. Nu var det förste vice ordförande Paul Thurn (SD) som föreslog ett avslag, vilket Kenny Hansson instämde i. Andre vice ordförande Lars Olsson (C ) röstade för att anta planen, i enlighet med tjänstemannaförslaget. Om det antas av nämnden föreslås det gå vidare till kommunfullmäktige för beslut om att utöka verksamhetsområde för kommunalt vatten, avlopp och dagvattenhantering. Om även nämnden säger nej läggs planförslaget ner.

Berit Önell

Läs mer:

2018-03-03 Kommunen skyndar på ny bebyggelse i naturområde

2018-04-01 Kommunekologen värnar bara ”klass ett-natur” – men miljönämnden invänder mot byggplaner vid Pollenvägen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se