torsjö live vers2

Ändring i planförslag kan rädda bostäder vid reningsverk

Ändring i planförslag kan rädda bostäder vid reningsverk

Om SD:s ändringsförslag går igenom på onsdag kan Jan Tillgren, 78, slippa få sin bostad nära reningsverket tvångsinlöst. Foto: Berit Önell

SD och S vill ändra förslaget till detaljplan för reningsverket i Hässleholm så att bostäderna närmast reningsverket säkras. De anser inte att det räcker att kommunen inte har för avsikt att tvångsinlösa fastigheterna. I förslaget planläggs de som natur, vilket ger kommunen ovillkorlig rätt till inlösen.

– Vi vill vara väldigt tydliga. Det ska stå vad som gäller i planen, annars litar vi inte på den, säger kommunalrådet Hanna Nilsson (SD).

SD planerar därför att lämna ett ändringsyrkande vid miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde på onsdag. S lovar att stödja det och därmed lär det få majoritet.

De boende är inte imponerade av förslaget som till slut blivit offentligt.

– Man vräker inte en människa som snart är 80 år från hus och grund, säger Jan Tillgren, 78.

Enligt planförslaget, som Frilagt tidigare berättat om, ska det bli ett skyddsavstånd på 300 meter kring reningsverket. I praktiken drabbas bara två bostäder inom 200 meter. Övriga undantas och ska skyddas genom en vall och en plantering.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Som orsak till att bostäderna måste bort anges risk för smittspridning. Men den utredning som gjorts är motsägelsefull och enligt Boverket är närhet till ett reningsverk inte grund för inlösen av bostäder. Kommunens förslag är därför att istället planlägga området som natur och sedan lösa in bostäderna som då strider mot planen. Även det är dock sannolikt olagligt eftersom det krävs mycket starka skäl för att ett sådant intrång i människors hem och privata äganderätt ska bedömas som proportionerligt enligt grundlagen och EU-rätten.

Röstade ja i arbetsutskottet

Det har under lång tid funnits en politisk enighet om att inte tvinga bort de boende mot deras vilja, men ändå har planförslaget rullat vidare. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslöt för två veckor sedan att föreslå att det går ut på samråd så att alla berörda kan lämna synpunkter. Men nu låter det alltså annorlunda, åtminstone från ledningarna för SD och S.

Det röda området är det föreslagna så kallade skyddsavståndet kring reningsverksområdet.

När Frilagt på måndagen når Paul Thurn (SD), förste vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, försvarar han dock planförslaget som han röstade för i arbetsutskottet. Samtidigt betonar han att han är enig med Hanna Nilssons tidigare uttalande om att de boende ska få vara kvar.

– Jag håller med Hanna till 100 procent. Men jag har tittat på planen och det står inte att de ska tvingas bort, säger han.

Han vill fortfarande inte att planen ska ändras.

– Jag har pratat med planchefen och enligt henne tvingar planförslaget inte iväg någon. Jag har talat om hur vi vill ha det, säger han.

Han förklarar dock att han har begärt ett förtydligande om tiden för planens genomförande som är satt till fem år.

– Jag vill ha ett förtydligande av vad det innebär. Det är många som nog inte förstår det, säger han, men har sedan inte tid att prata mer med Frilagt.

Planen säger att frivillig inlösen kan ske vid lämpligt tillfälle för att genomföra detaljplanen. Dessutom ger förslaget i nuvarande utformning kommunen en ovillkorlig rätt att lösa in bostäderna när som helst, även innan planen vunnit laga kraft. Genomförandetiden är ovanligt kort på grund av att höghastighetsjärnvägen kan komma att tvinga fram en ny detaljplan.

Planen ska inte kunna missförstås

Hanna Nilsson anser inte att det räcker att förtydliga genomförandetiden.

Hanna Nilsson (SD). Foto: Urban Önell

– Jag vet inte om han har missförstått något. Vi måste säkra bostäderna. Snart är det val. Det har varit så tidigare i andra frågor, man har kommit överens om något och så står det inget skrivet och det gäller inte. Det här är en fråga som varit så pass diskuterad och fått så många tolkningar. Det ska inte kunna missförstås vad det står i planen, säger hon.

Hon skulle önska att kommunen ägt all mark inom 300 meter från reningsverket.

– Men det är kanske inte rimligt. Det viktiga är att vi aldrig någonsin kör bort någon, säger hon.

Hon ser inget hinder för att låta bostäderna vara kvar så länge ägarna vill och även att de kan få bygga om. Frågan är sedan om kommunen kan säkerställa att få köpa dem och hur det ska gå till.

Hon är kritisk till flera formuleringar i planförslaget.

– Det utgår enbart från att de boende vill lösa in sina hus, men det står inte om deras rättigheter, säger hon.

Hotar stoppa planen

Hon vet inte exakt hur problemet ska lösas, men tänker att fastigheterna fram tills ägarna vill lämna dem kanske kan vara planlagda som bostäder, alternativt undantas från planen, och därefter bli natur.

– Vi kommer inte att släppa igenom den här planen om det inte går att lösa. De får klara sig utan detaljplan i så fall, säger hon.

Bättre få det rätt från början

S-kommunalrådet Lena Wallentheim säger att hennes partiföreträdare i miljö- och stadsbyggnadsnämnden kommer att rösta för SD:s ändringsyrkande för att de boende ska få bo kvar så länge de vill.

Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

– Vi har hela tiden sagt att vi inte vill tvinga bort någon. Om det kommer ett förslag om att ändra på det sättet kan vi bara yrka bifall, säger hon.

Hon är övertygad om att det är bättre att ta det yrkandet nu än att vänta tills planförslaget kommer upp i kommunfullmäktige.

– Jag är inget jätteproffs på det här med detaljplaner, men det är väl bättre att få det rätt från början. När det går ut på samråd ska det vara så komplett som möjligt, det är enklast för alla, säger hon.

Även hon efterlyser tydlighet om effekterna av planen.

– Det ska inte råda något tvivel. Vi i politiken byts ut efterhand, så det är viktigt att det är fastställt. Om det sedan ska ändras tar det tid, säger hon.

En fråga om tycke och smak

M anser däremot att det är bättre att lämna förslag på ändringar i samrådet än att ändra nu.

Kenny Hansson (M) vill fortfarande inte ändra något i planförslaget innan det går ut på samråd. Foto: Berit Önell

– Det är en fråga om tycke och smak, säger Kenny Hansson, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

– Vi sa i arbetsutskottet att vi tycker att det är bättre med samråd så att alla synpunkter kommer fram där, säger han.

Han menar att om det inte står i detaljplanen att bostäderna kan lösas in finns inte heller möjligheten att lösa in dem senare.

– Ändå står det kanske lite för lite i planförslaget. Vi vill att de ska kunna bo kvar så länge de vill, men vi har inte haft någon diskussion i vår kommunfullmäktigegrupp om skrivningar i förslaget. Det ska vi ges möjlighet att göra. Vi kanske vill förtydliga eller ge ytterligare synpunkter, men jag är inte beredd att gå in mer på det nu, säger han.

Han anser dock att det är nödvändigt att upprätthålla ett 300 meters skyddsavstånd.

– Just i den frågan går jag på linjen som förvaltningen arbetar med. Sedan är det en jämkning att de boende får bo kvar så länge de vill. Men vi vill hindra att någon annan tar över och kanske bygger ut, säger han.

I höstas lyfte han ut planförslaget från dagordningen för att tjänstemännen skulle titta mer på proportionalitetsbedömningen. Den är dock fortfarande inte gjord enligt Högsta domstolens vägledande dom.

– Jag är ingen expert på området, men jag har förtroende för att de gjort den bedömning som behövs, säger Kenny Hansson.

Handlar inte om livsfara

Handläggaren Andreas Ask säger att planförslaget redan är formulerat utifrån kommunens vilja att inte driva tvångsinlösen. Med kommunen menar han politikerna i partierna som i vintras fick information om planen av planchef Marie Nilsson.

Andreas Ask menar att avsikten är att vara tydlig mot de boende. Samtidigt ger förslaget möjlighet till just tvångsinlösen.

Han medger att smittorisken inte är överhängande.

– Det handlar väl inte om livsfara. Men om bostäderna är kvar och någon med försämrat immunförsvar flyttar dit vet jag inte hur stor risk det är. Det måste hålla oberoende av vem som bor där, säger han.

Han säger sig förstå att situationen kan vara jobbig för de boende. Han hoppas få ett möte med dem.

– Vi tittar på hur vi kan lägga ut en kommunikationsplan och kommer att kontakta dem som har fastigheter inom området, både för att informera och för att få respons från dem, säger han.

Han förklarar att kommunen inte har någon skyldighet att genomföra detaljplanen under genomförandetiden.

– Den innebär främst att fastighetsägare är garanterade byggrätt under den tiden, säger han.

Vill inte gå på möte

Jan Tillgren undrar fortfarande vad det hela går ut på.

– De har bara skit för sig, säger han om kommunen.

Jan Tillgren hade tänkt sig att bo kvar i lugn och ro i sitt hus nära Finjasjön och slippa flytta mer. Foto: Berit Önell

Han vill bo kvar i sitt hus som han haft i över 20 år och lagt tid och pengar på att renovera. Han berättar att han blev uppringd av kommunens handläggare i förra veckan och att han då sa att han inte tyckte att man vräker en människa som snart är 80 år gammal.

– Det är rent för jävligt. Så ser jag på det. Jag flyttar inte, säger han.

Han och grannen Linus Jepsson har fått inbjudan till ett möte i området med kommunens tjänstemän efter nämndens sammanträde, om förslaget då blir klart för samråd.

– Vi ska inte gå på deras möte. Jag sa mina åsikter när han ringde, säger Jan Tillgren.

Om planen går igenom tänker han överklaga. Han ser inga problem med smittspridning från reningsverket.

– Jag har inget obehag av reningsverket. Det blåser ytterst sällan hitåt, säger han.

Linus Jepsson har ungefär samma inställning, men befarar att det blir omöjligt att bo kvar om Hässleholms vatten fäller träden i dungen mellan honom och reningsverket för att fullfölja arbetet med att bygga staket och en tre meter bred väg.

Linus Jepsson vill inte tvingas flytta från sitt hus men uppleber det allt mer omöjligt att bo kvar när kommunen och Hässleholms vatten avverkar den skyddande skogen kring reningsverket.

– Jag måste självklart sälja om de gör det och därmed bryter mot översiktsplanen samtidigt som de inte håller sitt löfte att återplantera granplanteringen de tidigare sågat ner och planen går igenom på deras premisser. Byggherrarna finns såklart i bakgrunden och vill ha området, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2021-03-09 Reningsverkets detaljplan med inlösen av bostäder till politikernas bord

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se