logga-ligg-tjock

Domstolen efterlyser beslut om att rädda Furutorp

Domstolen efterlyser beslut om att rädda Furutorp

Domstolen nöjer sig inte med kommunjuristens skrivelse om att undanta Furutorp från detaljplanen utan vill ha ett formellt beslut från kommunstyrelsen. Foto: Berit Önell

Vill Hässleholms kommun verkligen bevara 1800-talstorpet Furutorp och upphäva den delen av detaljplanen för Björklunda som sa att bostadshuset skulle ersättas med natur? Det undrar nu mark- och miljödomstolen och efterlyser ett “i vederbörlig ordning fattat beslut”. Det räcker inte att kommunjurist Magnus Gjerstad i ett yttrande till mark- och miljödomstolen i december förklarat att torpet ska undantas och fastighetsägarens överklagande bifallas.

Efter Frilagts avslöjande om att torpet enligt detaljplanen skulle rivas backade kommunen i ett pressmeddelande i oktober 2020. Magnus Gjerstad skulle se över de juridiska förutsättningarna för att bevara torpet utan att upphäva hela detaljplanen. Slutsatsen blev att saken skulle hanteras i domstolsprocessen eftersom både Furutorps ägare och flera andra sakägare överklagat planen. Men något formellt beslut fattades aldrig.

Kommunen bedömde under planarbetet huset som förfallet och tog aldrig någon kontakt med fastighetsägaren för att kontrollera detta. Magnus Gjerstad berättar i yttrandet att en bedömning av fastighetens skick och värde ställdes emot det allmänna intresset av ett sammanhållet och bilfritt grönstråk för gående och cyklister i det nya bostadsområdet Björklunda. Han beklagar att fastighetsägaren, som därefter renoverat huset, inte uppmärksammat att planförslaget innebär inlösen.

– Det är först efter planens antagande som det framkommit att fastighetsägaren motsätter sig den nya detaljplanen och önskar behålla huset som bostad, skriver han.

Han beklagar att detta inte blev känt tidigare.

– Hässleholms kommun ser det som mycket olyckligt att detta inte framkommit under planprocessen, då det fortfarande fanns möjlighet att hantera frågan i detaljplanen, skriver han.

Kommunjurist Magnus Gjerstad beklagar att det inte blev känt tidigare att Furutorps ägare ville ha huset kvar som bostad. Foto: Lotta Persson

Han skriver därför att kommunen nu yrkar att fastigheten Nötväckan 1 undantas från detaljplanen medan resterande planområde inte ändras. Istället ska den tidigare detaljplanen från 1980, där Furutorp står som bostad, gälla.

– Att Nötväckan 1 undantas från planområdet bedöms inte påverka möjligheten att

genomföra resterande detaljplan, fortsätter han.

Rent praktiskt menar han att det skulle innebär att den del av befintlig gång- och cykelväg som ligger inom Nötväckan 1 flyttas söderut till det allmänna naturområdet.

Men mark- och miljödomstolen nöjer sig inte med kommunjuristens skrivelse. I princip kan ett kommunalt beslut upphävas i en viss del eller ändras, om kommunen har medgett det, men medgivandet bör lämnas av det kommunala organ som fattat beslutet. I detta fall skulle det innebära kommunfullmäktige, men domstolen hänvisar till ett mål i regeringsrätten och menar att det normalt räcker med kommunstyrelsen i dessa fall.

Björklundaområdets detaljplan överklagades, bland annat på grund av rivningshotet mot 1800-talstorpet Furutorp. Ägaren Alexander Bans hävdade äganderätten, med stöd av mamma Cia Larsson och morfar Ingvar Nilsson, på bilden. Foto: Berit Önell

Därför föreläggs nu kommunen att senast den 13 april skicka in ett formellt beslut från rätt instans och precisera i vilken del som kommunen medger att detaljplanen får upphävas.

– Mark- och miljödomstolen kan i annat fall inte utgå från att kommunen till någon del medgivit ett upphävande av antagandebeslutet, skriver domstolen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se