torsjö live

Kommunen säger nej till höghastighetståg – Yttrande byttes ut

Kommunen säger nej till höghastighetståg – Yttrande byttes ut

Hässleholms kommun säger nu nej till höghastighetståg, men ja till snabbtåg i 250 km i timmen och en central station, helst i tre våningar för byte även till Skånebanan så att Hässleholmsgården, golfbanan och Hassellunden inte påverkas. Bilden visar en station i Sendai, Japan. Notera tåget på övre våningen. Det finns dessutom plattformar uppe på taket.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) skrev ett eget yttrande om snabbtågen och avfärdade det som ett 20-tal tjänstemän och en konsult lagt många timmar på att ta fram. En oenig kommunstyrelse klubbade hans ordförandeförslag som innebär att kommunen säger nej till nya stambanor för höghastighetståg. S ville anta tjänstemännens förslag och protesterade i en reservation mot att kommunstyrelsen går emot kommunfullmäktiges tidigare beslut att ställa sig bakom avtalet med Sverigeförhandlingen om stambanor för 320 km i timmen.

Yttrandena avslöjar att kommunens förslag på station i tre våningar nu leder till nya studier om alternativa höjdlägen för en station i centrala Hässleholm och för sträckningen söder om staden.

Hässleholms kommun hade fått anstånd i två veckor med att lämna in sitt yttrande i Trafikverkets samråd om de föreslagna korridorerna för nya stambanor mellan Lund och Hässleholm. Först på onsdagen som nu var sista dagen sammanträdde kommunstyrelsen för att bland annat besluta om ett yttrande med omedelbar justering.

Lars Johnsson (M), ordförande i kommunstyrelsen, fick igenom ett nej till stambanor för höghastighetståg. Foto: Henrik Andersson

Enbart S röstade nej till Lars Johnssons förslag. Partiet hade tagit fram tjänstemännens skrivelse och lade fram den som sitt yrkande.

– Vi kan inte acceptera att kommunstyrelsen beslutar helt emot ett gällande majoritetsbeslut i kommunfullmäktige, skriver kommunalrådet Lena Wallentheim (S) i sin reservation.

Hon kritiserar även kommunstyrelsens ordförande för att han inte skickat ut tjänstemännens skrivelse till ledamöterna.

– Att ordförande lägger ett eget förslag till beslut är helt korrekt, men att undanhålla kunskap till kommunstyrelsen är tragiskt, skriver hon.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) ville hålla fast vid Sverigeförhandlingen om tåg i 320 km i timmen och förespråkade tjänstemännens förslag till yttrande. Foto: Berit Önell

Lars Johnsson förklarar att kommunfullmäktiges beslut togs redan 2017.

– Efter det har vi ändrat ståndpunkt, säger han.

Lena Svensson (C) var också emot Lars Johnssons förslag och reserverade sig, men deltog inte i beslutet. Ersättaren Dolores Öhman (MP) lämnade en protokollsanteckning. Voteringen slutade 8-4.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) var däremot nöjd och förklarade att förslaget var helt i linje med SD:s tidigare yrkanden.

Tjänstemännens yttrande har tagits fram i en grupp med olika kompetenser från kommunen samt en inhyrd konsult. Kommunens projektledare för infrastruktur Richard Heingard har lett arbetet och presenterade för en tid sedan ett förslag på en station med perronger i tre våningar i centrala Hässleholm. Poängen är att det skulle gå att byta mellan gamla och nya stambanan samt Skånebanan på stationen. På så sätt hoppas man slippa en kopplingspunkt till Skånebanan söder om staden, vilket skulle kunna hota Hässleholmsgården, bostadsområdet Hassellunden och golfbanan. Detta ställer sig även Lars Johnssons yttrande bakom.

En visualisering visar en station på bro innehållande service och gästvänliga passager mellan östra och västra centrum i Hässleholm.

Den stora skillnaden är att tjänstemannaförslaget håller fast vid höghastighetstågen.

– Kommunen menar att lokala och regionala nyttor kan nås lika bra med en lägre hastighet, skriver Lars Johnsson i yttrandet.

Det bygger på en högsta hastighet om 250 km i timmen samt att den nya järnvägen ska dras i huvudsak utmed den befintliga stambanan. Tjänstemännens förslag var att den sträckningen skulle följas “så långt det är möjligt”.

Lars Johnsson slår fast att hastigheten ska anpassas till de förutsättningar en sådan sträckning medger. En ny eller omarbetad lokaliseringsutredning ska ta bättre hänsyn till ianspråktagande av mark, barriäreffekter, tysta områden, naturvärden och pågående markanvändning.

Kommunen motsätter sig alltså att de nya stambanorna byggs för 320 km i timmen, men tar samtidigt höjd för att det ändå kan bli så.

– Om så ändå blir fallet så bör en brolösning utredas, skriver Johnsson.

Kommunen reserverar sig i yttrandet också mot att det byggs en kopplingspunkt norr om staden.

Båda yttrandena är positiva till Trafikverkets kommande studier om alternativa höjdlägen, såväl bro- som tunnellösningar. De anser att samrådshandlingarna generellt innehåller för många oklarheter och osäkerheter för att fungera som beslutsunderlag för val av korridor.

En central station bedöms bli till nytta för både Hässleholm och ett större område med Blekinge, norra Skåne och södra Småland. Hässleholm ska förbli en viktig bytespunkt och mötesplats i tågtrafiken.

Ett externt stationsläge, som det föreslagna i Finja, är enligt kommunen en ineffektiv lösning ur både resenärs- och trafikeringsperspektiv.

– Den regionala restidsvinst som görs på sträckan Hässleholm-Lund förbrukas vid det ineffektiva byte som måste ske.

Det skulle då krävas en stationslösning med kopplingar till både den befintliga stationen i Hässleholms centrum och till annan infratruktur. Kommunen befarar också att en ny station i Finja blir en isolerad, öde och otrygg plats utan verksamheter och stationsnära bostäder.

Trafikverkets östliga och västliga korridorer för sträckningen av höghastighetsjärnvägen.

Enligt yttrandet skulle en sträckning via Finja påverka natur- och kulturmiljöer, fornlämningar, friluftsliv med mera. Hogabäcken och Myrarp är exempel på områden i kommunens naturvårdsplan. Beroende på vilken kopplingspunkt till befintlig stambana som väljs kan även delar av Hovdalaområdet påverkas. I vattenskyddsområdet Mjölkalånga planeras en framtida huvudvattentäkt för kommunen. Vid en fortsatt utbyggnad norrut berörs andra känsliga naturområden, bland annat Hörlingeån och Rökeån och även friluftsområdet Vedema.

En central station i Hässleholm innebär också påverkan på områden med höga natur- och kulturvärden, såsom Hovdala. Även kring Sösdala finns skyddsvärda områden för både rekreation och skogs- och jordbruk. Kommunen påpekar att strandskyddet behöver beaktas längs vattendragen Almaån, Farstorpsån och Hörlingeån norr om staden.

En viktig fråga att utreda är en ny stations påverkan på befintlig stadsbebyggelse och stationens arkitektoniska utformning.

I Sösdala berör alternativet med sträckning genom tätorten ett av kommunens större företag, Backers med ett 100-tal anställda.

Berit Önell

Komplettering
MP tar i sin protokollsanteckning avstånd från skrivelsen som kommunstyrelsen antog. Orsaken är att den går emot det som partiet beskriver som gällande beslut om höghastighetstågen i kommunfullmäktige.

MP vill också satsa på de snabbaste tågen.

– När vi ändå bygger ny järnväg för tåg som ska kunna rulla i över 100 år, tycker vi att det är rimligt att bygga för moderna och snabba tåg som kan gå i åtminstone 320 km i timmen, skriver Dolores Öhman, ersättare i kommunstyrelsen.

Hon menar att sådana tåg kan korta restiderna så mycket att inrikesflyget kan avvecklas.

Lena Svensson (C) förordar i sin reservation ett yttrande som i stort överensstämmer med det underliggande tjänstemannaförslaget. Hon menar att man inte i detta läge kan låsa sig vid alternativ som begränsar framtida teknik för byggnationen, inte heller möjligheten att köra i både lägre och högre hastigheter.

Partiet ser det som angeläget att stationen placeras centralt i staden, att så lite mark som möjligt tas i anspråk så att påverkan på bostadsområden, jord- och skogsbruk minimeras samt att den nya stambanan följer nuvarande sträckning så långt möjligt.

Läs mer:
2021-03-31 ”Formulerade om snarare än bytte ut”

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se