torsjö live vers2

Kommunen kan nu tvingas se till att strandskyddet följs

Kommunen kan nu tvingas se till att strandskyddet följs

Bryggan vid Finjasjön bryter mot strandskyddet. En kommunal tjänsteman har skrivit en anmälan om saken, men det hör till ovanligheterna. Foto: Berit Önell

Boende kring sjöar i Hässleholms kommun har under många år utan risk för påföljd kunnat bygga bryggor och bodar, klippa gräsmattor ner till vattnet och placera ut trädgårdsmöbler och lekredskap på strandskyddat område. Det görs även på kommunägd mark. Kommunen har dessutom röjt på sin mark i strid mot strandskyddet och har beslutat att inte avsätta resurser till tillsyn av strandskydd. Men kommunerna har tillsynsansvar över strandskyddet och sedan en tid tillbaka har länsstyrelserna makt att tvinga dem. Inom kort ska Hässleholms miljö- och stadsbyggnadskontor också tillsätta en ny tjänst för tillsyn av strandskydd, byggärenden och ovårdade fastigheter.

Strandskydd finns kring de flesta svenska vattendrag och sjöar. Normalt är det 100 meter från strandlinjen, både upp på land och ut i vattnet, på vissa platser utökat till 300 meter. Syftet är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Längs östra Finjasjöstranden, vid Ormanäs, har otillåtna bryggor och avverkning av skog inom strandskydd nyligen blivit ett ärende hos kommunen.

Lite längre norrut, mellan Sötekärrsbäcken och Sjörröd, jämnade kommunen strandvegetationen med marken på sin egen mark i höstas. Slaghacken gick ända fram till vattnet. I samma svep röjdes en del av strandområdet nedanför villorna i Sjörröd, också det kommunägt. Där är visserligen strandskyddet på land upphävt utom precis vid vattnet där bryggorna blir fler för varje år. Enligt detaljplanen ska området nedanför villorna vara tillgängligt för allmänheten som park och skötas av kommunen. Enligt en överenskommelse med villaföreningen ansvarar de boende numera för en del av skötseln. Gräsmattan klipps ända ner till vattnet.

Här jämnas vegetationen med marken nära Sötekärrsbäcken och intill sjöstranden.

Det innebär ingen rätt att avverka träd ute i vattnet. Bara stubbar återstår nu av dessa och övrig vegetation längs stranden på en sträcka precis lagom för att husen ovanför ska få sjöutsikt. Kommunen har inte ens skrivit en anmälan i fallet, trots att det är känt.

Christer Söderling på tekniska förvaltningen ansvarar för skötsel av kommunägd naturmark inom detaljplanelagt område, men säger att han är osäker på hur strandskyddet ska tolkas. Han har aldrig anmärkt på att boende brutit mot strandskyddet.

– Jag har inte gjort det, men jag var i kontakt med stadsbyggnadskontoret om de som är utanför sina tomter och använder kommunens mark, säger han.

Frilagt har sökt naturförvaltare Gunnar Swärdh som ansvarar för kommunal mark utanför detaljplan, bland annat området mot Sötekärrsbäcken.

Till och med träden ute i vattnet har avverkats i Sjörröd, av allt att döma för att förbättra sjöutsikten.

Länsstyrelsen ska snart följa upp Hässleholms kommuns tillsyn av strandskyddet. Cecilia von Platen, som arbetar med tillsynsvägledning, berättar att det ska bli i slutet av sommaren.Vid förra granskningen, för tre år sedan, uppmanades kommunen att avsätta mellan en och två årsarbetare enbart för strandskyddstillsyn. Kommunen vägrade och länsstyrelsen hade då inte några maktmedel att ta till.

Men sedan i augusti 2020 har länsstyrelsen möjlighet att förelägga en kommun om åtgärder.

– Det kan vi göra när vi varit ute och sett att samma brist finns kvar, säger Cecilia von Platen.

Kommunen har ett ansvar för att strandskyddet följs. Det förklarar Helena Holmgren, enhetschef på länsstyrelsens naturprövningsenhet.

– Hur mycket är en viss avvägning. Att inte ha någon tillsyn alls, då har man kommit för lågt. De måste ha en tillsyn. Att de inte kan granska precis allt varje år är en sak. Men de ska ha en plan och rimliga resurser för att genomföra den, säger hon.

Hon hänvisar till den nationella lagstiftningen kring strandskyddet och även tillsynsförordningen som reglerar vad kommunen och länsstyrelsen ansvarar för. Kommunen ska göra en behovsutredning, prioritera och bedöma.

– Det går inte att år ut och år in säga att det inte finns resurser. Man kan också ha en taxa för tillsynen, så den behöver inte ens vara helt finansierad av skattepengar, säger hon.

Uppdraget gäller både förebyggande tillsyn och att följa upp tips om strandskyddsbrott.

Sedan i augusti 2020 har lagen alltså ändrats så att länsstyrelsen genom förelägganden kan tvinga kommuner att bedriva tillsyn över strandskyddet. Tidigare fanns ingen sanktionsmöjlighet och Hässleholms kommun kunde svara länsstyrelsen att det inte skulle bli någon tillsyn.

– Det borde rimligen ligga i kommunernas intresse att deras medborgare ska ha rätt till tillgängliga stränder och ett djur- och växtliv som inte drabbas av att enskilda intressen tar strandskyddet i anspråk, säger Helena Holmgren.

Hon konstaterar att en del tycker att det finns för mycket strandskydd, men förklarar att länsstyrelsen i Skåne har gjort en översyn och länsstyrelsen har tagit bort skyddet kring flera mindre vattendrag med låga värden eller i områden med bebyggelse som kom till innan det generella strandskyddet infördes 1975.   

En politisk vilja att ytterligare minska strandskyddet ger inte heller rätt att strunta i det.

– Strandskyddet är en nationell lagstiftning och det är den som gäller. Om man tycker att 50-väg borde vara 70 så är det inte tillåtet köra 70 där ändå. Det kan såklart vara så att man ser att det finns andra intressen i ett strandområde också. Men det finns en lagstiftning och den är tydlig med vad man får lov att göra och inte och när man kan få dispens. Det finns väldigt mycket domar, så det ska inte behöva vara några stora bekymmer att navigera rätt, säger Helena Holmgren.

Kommunala beslut om dispenser skickas till länsstyrelsen som granskar och eventuellt ändrar eller upphäver det. Länsstyrelsens beslut kan inte överklagas till domstol.

Misstänkta brott mot strandskyddet kan polisanmälas av kommunen, länsstyrelsen eller privatpersoner. Man kan också lämna in tips till tillsynsmyndigheten, oftast är det kommunen, men inom naturreservat och andra skyddade områden är det länsstyrelsen.

Det är inte bara förbjudet att bygga inom strandskydd utan dispens. Bryggor, hamnar, röjning av vegetation och mycket annat kan bryta mot lagen.

– Det är inte tillåtet att klippa gräsmatta hela vägen ner till sjökanten, sätta upp studsmattor, utemöbler och grejer så att man tomtifierar och skapar en känsla av att det är en privat tomt. Det går inte att ta mark i anspråk, det ger en känsla av att det inte är ok för andra att vara där, säger Helena Holmgren.

Det är inte tillåtet att ha gräsmatta ända ner till vattnet inom strandskyddat område.

Hon berättar att det händer att länsstyrelsen utfärdat förbud mot att klippa gräs inom ett visst område och kräver att bryggor, badtunnor, bastubyggnader med mera tas bort.

Dispens ger inte heller rätt att ockupera hela strandzonen.

– Även om ett hus får byggas kanske 80 meter från stranden måste man se till så att folk kan röra sig längs vattnet. Därför beslutar man om tomtplats vid en dispens, säger hon.

Även djuren behöver passager.

Helena Holmgren betonar vikten av att kommuner och länsstyrelser bedriver tillsyn över strandskyddet.

– Det är viktigt att vi följer den lagstiftning som finns och strandskyddet är ett allmänt intresse, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se