Gruppen-3a-328x120

Mindre personal ska spara 30 miljoner i skolan

Mindre personal ska spara 30 miljoner i skolan

Grundskolorna i Hässleholms kommun fick ett tillskott på 25 miljoner kronor i år, ändå väntas budgeten inte på långa vägar räcka till. Foto: Berit Önell

Neddragning av skolpersonal och främst elevstödjande tjänster ska åtgärda årets befarade underskott på 30 miljoner kronor inom Hässleholms kommuns skolverksamheter. Men ingen ska sägas upp och förändringarna ska inte träda i kraft förrän i höst.

Prognosen från den 28 februari säger att barn- och utbildningsförvaltningen har ett underskott på 29,9 miljoner kronor vid årets slut om ingenting görs. Därför måste åtgärder redovisas för kommunstyrelsen i maj. Det finns dock en del osäkerhetsfaktorer i prognosen, bland annat har beräkningar av bidrag försenats på grund av problem med ett nytt ekonomisystem under 2020.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Skolchef Rolf Bengtsson.

Barn- och utbildningsnämnden har haft stora underskott de senaste åren. I år ser det alltså inte bättre ut, trots ett tillskott på 25 miljoner kronor i budgeten för grundskolan. Enligt skolchef Rolf Bengtsson går hela det beloppet åt bara till kostnadsökningar som är svåra att påverka, exempelvis bidrag till friskolor, minskade asylbidrag, ökade kostnader för elevtransporter och ökade priser på IT-verktyg.

Redan från årets början lades därför “ospecificerade sparbeting” på 14,9 miljoner kronor på förskola, gymnasieskola och särskola. En del av det förväntade underskottet beror på att dessa inte har kunnat genomföras ännu, trots återhållsamhet med vikarier, inställda studieresor och minskade livsmedelskostnader i gymnasieskolan.

Nu har barn- och utbildningsnämnden beslutat om åtgärder som fokuserar på personalminskningar.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M). Foto: Urban Önell

– De stora pengarna finns på personalsidan, säger Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Den borgerliga kärnalliansen och SD var eniga i beslutet medan S avstod från att delta i beslutet.

– Vi hade inte lagt budgeten på det viset och vi hade haft större möjligheter att ro vår budget i hamn, säger Joachim Fors,(S), andre vice ordförande i nämnden.

Från den 1 maj ska alla tillsättningar av tjänster, förutom timvikarier, vakansprövas av verksamhetschef. Senast den 31 maj ska förskole- och rektorsområden redovisa åtgärdsplaner för att få budgeten i balans vid höstterminsstarten.

Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Lotta Persson

– Under pågående läsår är det svårt att minska personalen, vi måste lägga om scheman med mera, säger Rolf Bengtsson.

Färre tjänster ska dock inte uppnås genom uppsägningar.

– Det blir definitivt inte uppsägningar av legitimerad personal. Det handlar om tidsbegränsade anställningar, säger Rolf Bengtsson.

Han ser två huvudorsaker till årets underskott. Den ena är att skolorganisationen är underbudgeterad, den andra de stora stödbehoven bland eleverna. Samtidigt har redan antalet elevassistenter minskat betydligt, liksom studiehandledning på modersmål där det på grund av färre nyanläda elever inte längre finns samma behov.

Stefan Larsson instämmer när det gäller stödbehoven. Han vill minska på elevassistenterna ännu mer och se över hur specialpedagogerna nyttjas.

Men han bedömer inte att budgeten är för snål.

– Jag anser fortfarande att vi har möjlighet att effektivisera stödåtgärderna, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se