Gruppen-3a-328x120

Vill ha våtmark på Hovdala – om bidrag säkras

Vill ha våtmark på Hovdala – om bidrag säkras

Våtmarker på Hovdalaområdet kan bli verklighet utan ägardirektiv till markägaren, det kommunala bolaget Hibab. Det anser kommunstyrelsen som vill ha en dialog med Hibabs styrelse för att förorda att en våtmark anläggs – under förutsättning att statliga bidrag beviljas.

Det är kommunfullmäktige som slutgiltigt beslutar om motionen från miljöpartisterna Dolores Öhman och Arberesha Sabani. De vill ändra i ägardirektiven så att Hibab får instruktioner att utveckla våtmarker på Hovdalaområdet, helt enligt förslag i en konsultutredning som tagits fram med hjälp av statliga bidrag och som rekommenderar att våtmarker anläggs.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Utredningen föreslår våtmarker på tre platser, vid Tormestorpsån, Hovdalaån och Fasankärr. Dessutom rekommenderas att Hovdalaåns meandrande åfåra återskapas. Bild ur Ekologigruppens utredning.

Kommunstyrelsen har tidigare överlåtit åt Hibab att ta ställning i frågan och under tiden har ett av jordbruksarrendena förlängts i fem år. Utredningen har inte heller haft i uppdrag att föreslå stängning av pumparna som skickar ut näringsrikt dräneringsvatten från åkrarna till åarna och vidare ut i Finjasjön. Därför skulle våtmarker sannolikt inte påverka näringsbelastningen i Finjasjön nämnvärt, men ha många andra positiva effekter.

Pumpstationerna vid Hovdalas åkrar trycker ut vattnet från dräneringen i åarna.

Alla tre kommunalråden sitter i Hibabs styrelse. Varken Lars Johnsson (M) eller Lena Wallentheim (S) vill ge Hibab någon uppmaning via ägardirektiv och har därför tidigare föreslagit att motionen avslås. Men Hanna Nilsson (SD) har sagt ja till ägardirektiv. Dock föreslog hon en ändring av motionens formulering så att det enbart ska stå att en våtmark ska anläggas enligt ett av alternativen i utredningen. SD reserverade sig också mot kommunstyrelsens beslut, men Hanna Nilsson säger att hon inte är missnöjd med det.

– Vi reserverades oss eftersom vi har ett eget förslag, säger hon.

Det nya beslutsförslaget kom från Robin Gustavsson (KD) och fick stöd av M och L.

– Framförallt vill vi att ett beslut ska vara villkorat med att vi får bidrag. Om vi ålägger bolaget att anlägga en våtmark kan det bli väldigt dyrt, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson.

C, S och FV avstod från att delta i beslutet.

– Vi är positiva till en våtmark, men frågan ska upp på bordet igen. Det är svårt att ta ställnng till nya yrkanden när vi har digitala möten. Men vi hinner diskutera det innan det ska upp i kommunfullmäktige, säger hon.

Björn Widmark (FV) skriver i sin reservation att hans parti också är positivt till grundtanken i motionen och att en våtmark anläggs på lämplig mark på Hovdala. Han betonar även att både anläggningsbidrag, som bör vara 90 procent, och skötselbidrag, på 20 år enligt praxis, först måste säkras hos länsstyrelsen.

Dolores Öhman (MP) som tillsammans med Arberesha Sabani skrivit motionen om att ändra i ägardirektiven, är bara ersättare i kommunstyrelsen och uttryckte sin besvikelse i en protokollsanteckning. Framförallt är hon kritisk till det yttrande som Hibabs styrelse lämnat. Där sägs bland annat att enstaka våtmarksanläggningar inte kan förväntas ge mätbara effekter på Finjasjöns vattenkvalitet.

– Jag känner frustration och upplever det korta svaret som ges till vår viktiga motion som provocerande. Med ljus och lykta letar man desperat i utredningens 44 sidor för att hitta nackdelar med att anlägga våtmarker trots de många positiva effekterna på vattenhantering, biologisk mångfald och friluftsliv som anges, skriver Dolores Öhman.

Hon förklarar dock att hon tror att en majoritet av partierna i kommunfullmäktige är positiva till en våtmark på Hovdala. Hon hoppas därför att de också visar var de står när motionen till slut behandlas av fullmäktige.

Berit Önell

Läs mer:

2020-02-01 Dålig effekt av våtmarker på Hovdala när dränering av åkrar fortsätter

2020-09-15 Tvekan om våtmark på Hovdala – jordbruksarrende förlängt

2020-10-21 MP vill beordra Hibab att skapa våtmark på Hovdala

2021-04-14 Fortsatt oenighet om våtmark på Hovdala

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se