torsjö live

Fortsatt oenighet om våtmark på Hovdala

Fortsatt oenighet om våtmark på Hovdala

Hovdalaområdets markägare, det kommunala bolaget Hibab, vill inte ha ett ägardirektiv om att anlägga våtmarker. Bolaget hänvisar till den utredning som gjorts och som visserligen är positiv till våtmarker i området, men konstaterar att de inte kan förväntas ge mätbara effekter i Finjasjön. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår nu att Miljöpartiets motion om ett ägardirektiv för att anlägga våtmarker avslås. Hanna Nilsson (SD) reserverade sig mot beslutet, men förespråkade ett mindre detaljerat ägardirektiv än MP.

I motionen föreslår MP:s Dolores Öhman och Arberesha Sabani ett tillägg i Hibabs ägardirektiv om att bolaget ska arbeta med att återskapa den gamla Hovdalaåns meandrande åfåra och anlägga permanenta våtmarksområden i de låglänta delarna längs Hovdalaån och Tormestorpsån. Syftet är att förbättra miljönyttorna vattenrening, vattenhushållning, biologisk mångfald och rekreation med utgångspunkt från utredningen “Förutsättningar för våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering av Hovdalaån”.

MP vill ge Hibab ett ägardirektiv som tvingar bolaget att arbeta för att anlägga våtmarker på Hovdalaområdet. Förslag finns på tre platser, vid Tormestorpsån, Hovdalaån och Fasankärr. Dessutom rekommenderar utredarna att Hovdalaåns meandrande åfåra återskapas. Bild ur Ekologigruppens utredning.

Utredningen gjordes enligt en motion av Håkan Spångberg, tidigare SD, som antogs redan i januari 2017. Under åren har frågan bollats flera varv mellan kommunen och dess bolag. I september 2020 beslöt kommunstyrelsen att godkänna utredningen och åter överlämna den till Hibab “för eventuell åtgärd”. Det tyckte miljöpartisterna var för vagt och skrev därför motionen om ett ägardirektiv.

Enligt den ursprungliga motionen skulle en förutsättningslös utredning göras av eventeull etablering av våtmark alternativt fortsatt jordbruk mellan Hovdalaån. Uppdraget villkorades dock med att större delen av jordbruket skulle vara kvar och därmed även dräneringssystemet som pumpar ut näringsrikt vatten från de översvämmade åkrarna till åarna och vidare ut i Finjasjön. Därmed kan effekterna på näringstillförseln till Finjasjön inte bli stora.

Frågan var från början om jordbruket och gödslingen skulle stoppas och våtmarker istället anläggas på Hovdalaområdet för att minska näringstillförseln till åarna och Finjasjön. Men utredningen fick direktiv att det mesta av åkermarken skulle fortsätta att brukas och dräneringspumparna fortsätta att gå. Foto: Berit Önell

Hibab vänder sig emot att kommunen ska detaljstyra bolaget via ett tillägg i ägardirektivet. Bolaget får stöd av kommunjurist Magnus Gjerstad och avdelningschef Jan-Ole Engkvist som i sin tjänsteskrivelse föreslår att motionen avslås.

Lars Johnsson (M), ordförande i kommunstyrelsen. Foto: Henrik Andersson
Kommunalrådet Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

På onsdagen skulle kommunalråden – som alla sitter i Hibabs styrelse – ta ställning till motionen. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) sa nej till ägardirektiv om våtmarker, Lena Wallentheim (S) avstod från att delta i beslutet och Hanna Nilsson (SD) sa ja med ett ändringsförslag.

– Sverigedemokraterna är positiva till att en våtmark anläggs på Hovdala. Dock menar vi att det ska göras enligt ett av alternativen i den utredning som gjorts och inte i enlighet med motionen, skriver Hanna Nilsson i sin reservation.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD). Foto: Urban Önell

– Det är upp till Hibabs styrelse, säger Lars Johnsson som avgjorde frågan med sin utslagsröst.

Hanna Nilsson tycker att frågan är större än så.

– Det är rimligt att vi säger till Hibab vad vi vill, säger hon.

Lena Wallentheim vill ha chans att prata med sin partigrupp om Hanna Nilssons förslag innan hon tar ställning.

– Vi är inte negativa till en våtmark, säger hon.

Berit Önell

Läs mer:

2020-02-01 Dålig effekt för våtmarker vid Hovdala när dränering av åkrar fortsätter

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se