torsjö live vers2

Domstolen sa ja till bostäder på Björklunda Nytt överklagande

Domstolen sa ja till bostäder på Björklunda Nytt överklagande

Mark- och miljödomstolen avslog överklagandena av detaljplanen för Björklunda. Det gula är nya bostäder, det röda skola.

Drygt 300 nya bostäder på Björklundaområdet i Hässleholm är enligt mark- och miljödomstolen ett väsentligt samhällsintresse. Så viktigt att det övertrumfar lagens förbud att bygga på brukningsvärd jordbruksmark. Invändningarna från lantbrukaren Lars Larsson och tre andra klagande avslås. Den ende som får rätt är Alexander Ban vars fastighet, 1800-talstorpet Furutorp, nu även av domstolen lyfts ut från detaljplanen och räddas från rivning. Men det hade kommunen redan gått med på.

Men Lars Larsson ger inte upp utan tänker överklaga till mark- och miljööverdomstolen.

Björklundas lämplighet för ytterligare bostadsbebyggelse har under många år ifrågasatts. Det handlar om jordbruksmark som brukas, men också att här finns områden med höga naturvärden och skyddsvärda växter, enligt länsstyrelsens ängs- och betesmarksinventering, att delar av marken är låglänt och vattensjuk och att den ligger nära reningsverket.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Jag trodde att domstolen skulle bemöta mina argument. Det gjorde de inte mer än svepande, säger Lars Larsson som arrenderar jordbruksmarken kring Annedals gård av kommunen.

Lars Larsson på Annedals gård tycker inte att mark- och miljödomsstolen bemött hans invändningar mot detaljplanen. Han planerar nu att gå vidare till överdomstolen. Foto: Berit Önell

Enligt lagen (miljöbalken) får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse “endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anpråk”.

Lars Larsson betonade i sitt överklagande att länsstyrelsen tidigare påmint kommunen om vikten av hushållning med och bevarande av brukningsvärd jordbruksmark och att kommunen måste visa att behovet av mark inte går att lösa på ett rimligt sätt på annan plats. Någon sådan redovisning har inte presenterats.

– Det finns ju annan mark, på Åhusfältet och Norden med plats för 3 000 bostäder, säger Lars Larsson.

Ändå kommer mark- och miljödomstolen fram till att det här handlar om ett sådant väsentligt samhällsintresse som menas i lagen. Enligt domen är byggande av bostäder ett väsentligt samhällsintresse, särskilt när det har stöd i översiktsplan.

– Vem bedömer samhällsintresset? Det som är samhällsnytta för den ene kan för de andra vara precis tvärtom, säger Lars Larsson.

Han fick inte heller gehör för att sina invändningar om problemen med markförhållandena som enligt kommunens egna beräkningar innebär att marken till vissa delar måste höjas med två meter och totalt tillföras cirka 90 000 kubikmeter fyllnadsmassor. Kostnaderna för markarbetena har beräknats till över 100 miljoner kronor.

Enligt domstolen är varken detta eller närheten till reningsverket något hinder, med den slutliga utformningen av planen.

Lars Larsson kommer nu att överklaga, medveten om att det krävs prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen.

– Det är sista halmstrået, säger han.

Detaljplanen säger att gården och djuren ska få vara kvar, men Lars Larsson tror inte att det kommer att hålla långsiktigt.

– Jag är ju klart en belastning, det begriper jag. Det har de till och med sagt på möte i stadshuset när de inte visste att jag var med. De ser väl tiden an och kör sin agenda och jag är rätt liten i förhållande till den stora bebyggelsen. Blir det klagomål är det jag som får ge vika, säger han.

Enligt detaljplanen ska korna få fortsätta beta på betesmarken som är kvar på Björklunda, men Lars Larsson befarar att det inte håller när bostadsbebyggelsen breder ut sig. Foto: Berit Önell

Han konstaterar dock att vägen till beslutet varit krokig.

– Många har bytt ståndpunkt. Det sämsta var ju att tjänstemännen utlyste en markanvisningstävling, annars hade nog politikerna satt stopp, säger han.

Han syftar på att den tidigare majoritet som fanns för att säga nej till bebyggelsen ändrades till ett ja efter att tjänstemännen startade en markanvisningstävling i förtid 2018. Bland annat sa miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) att det var för sent att stoppa byggplanerna när byggherrarna redan skickat in sina ansökningar. Ernst Herslow (FV) krävde dock ett stopp för markanvisningstävlingen så snart den blev känd.

Mark- och miljödomstolen avfärdade också överklagandena angående brister i kommunens kommunicering och utredningar och att detaljplanen kommer att leda till säkerhetsrisker och olägenheter för närboende på grund av ökad trafikbelastning. Domstolen ifrågasätter inte att det blir ökad trafik och att det blir en betydande förändring för berörda, men bedömer inte att det blir sådana olägenheter att planen ska upphävas.

Frilagt har sökt Kenny Hansson.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se