torsjö live vers2

Anfall är bästa försvar

Anfall är bästa försvar

INSÄNDARE. Anfall är bästa försvar, säger ett talesätt. Ronny Larsson I Kvistalånga försöker att använda strategin i sitt angrepp på mig och mina kommentarer på hans tidigare insändare ”Hur tillämpas egentligen lagen?”. Ronny Larsson påstår att jag grundlöst beskyller och insinuerat att han skulle vara främlings- och invandrarfientlig.

I sin ursprungliga insändare påtalar han problemet med grov brottslighet i Sverige. I direkt anknytning till detta berör han problem med integration. Därefter går han vidare och påstår ”Grundproblemet är ett utan kontroll alltför stort inflöde av människor över våra gränser. Påminner om år 2015 då etthundrasextiofemtusen människor utan kontroll tog sig in i Sverige.”. Utan att gå in på påståendets saklighet, så utgår jag ifrån att herr Larsson inte åsyftar återvändande svenskar efter semester vid Medelhavet. Således har Larsson tydligt klargjort sin inställning, att invandrare, flyktingar och asylsökande, är grundproblemet bakom grov brottslighet. Så länge herr Larsson inte kan presentera fakta som styrker dessa påståenden, måste de klassificeras som rasism och fördomsfulla påståenden, riktade mot invandrare och i avsikt att misskreditera dessa. Intressant är att i en av Riksdagens interpellationsdebatter angående organiserad brottslighet nyligen, så uttryckte både M och SD åsikter som att inga svenskar är inblandade i grov brottslighet. Tydligen är detta synsätt allmänt förankrat bland de ”blå-bruna”.

Tvärtemot vad her Larsson påstår, så förespråkar jag likhet inför lagen. Alla skall bedömas efter deras gärningar och samma bedömningsgrunder skall användas, oberoende av ursprung, social klass eller ekonomi! Det var i detta sammanhang jag förde ordet folkgrupp på tal, då jag vänligen upplyste herr Larsson om brottet ”Hets mot folkgrupp”. Enligt Brottsbalken så gör man sig skyldig till brottet om man uppsåtligen offentligt ”uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck”.

Herr Larsson det är inte mitt ansvar att du presenterar osakliga och dåligt underbyggda argument. Ett sådant argument som du nu använt två gånger är ”feministiska politiskt korrekta Sverige”. Det är ett uttryck som kräver ett förtydligande, då det för oss som inte känner oss hemma hos vare sig blå eller bruna är nonsens!

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Stanley Hallström, Partipolitiskt Oberoende

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se