torsjö live vers2

Vill tillåta rivning av två skyddsvärda hus vid sjukhuset

Vill tillåta rivning av två skyddsvärda hus vid sjukhuset

Två av de fyra skyddsvärda sjuksköterskebostäderna föreslås rivas. Foto ur planbeskrivningen

Två av de fyra skyddade sjuksköterskebostäderna från 1951 får rivas och ge plats för tre sexvåningshus, enligt planförslaget som ledande politiker föreslår ska antas. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden avgör frågan den 27 oktober.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslöt i förra veckan att föreslå ett ja till detaljplaneförslaget för Fornbacken 6 vid Hässleholms sjukhus.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ordförande Kenny Hansson (M) förklarar att det om de nya bostäderna ska byggas inte går att bevara alla de fyra kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna som har rivningsförbud i befintlig detaljplan.

– Från början var diskussionen att alla fyra skulle rivas. Då är det ändå en vinst att två blir kvar, en av vardera slag.

Så här ser den andra modellen av sjuksköterskebostäderna ut. Foto ur planbeskrivningen

Husen är byggda i två olika modeller, men i samma stil och ritade av dåvarande stadsarkitekten Valdus Wikén. Ett solitärträd med vriden stam och stor krona offras också, trots att det är utpekat som ett värdebärande karaktärsdrag för området i den antikvariska utredningen. Enligt planbeskrivningen skulle nya solitärträd med liknande karaktär kunna bli en ersättning. De kvarvarande husen kommer att få skyddsbestämmelser och rivningsförbud. Förhoppningen är att de ska användas som bostäder.

Ska inte det som är skyddat i en detaljplan sparas?

– Ja, det är syftet så länge detaljplanen gäller. Men när vi gör en ny plan blir det ett omtag, säger Kenny Hansson.

Byggnaderna är skyddade även i det regionala kulturmiljöprogrammet och Region Skåne har påpekat att kommunen går emot länsstyrelsens rådgivning om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljö. Region Skåne ifrågasätter också bedömningen eftersom kommunen sagt nej till att riva en kulturhistoriskt värdefull byggnad på regionens mark.

Region Skåne uttryckte i sitt yttrande när planen var utställd för granskning i maj också oro för trafiksituationen. Ambulansvägen, där Region Skånes transporter sker, får inte störas av annan trafik. Försäkringarna om att all in- och utfart till bostäderna ska ske från andra hållet, via Linnégatan, anses inte tillräckliga.

– Hantering i planbeskrivning och/eller illustration är inte tillräckligt då dessa inte är juridiskt bindande, skriver Region Skåne som vill ha ett utfartsförbud på plankartan.

De nya bostäderna i planområdet får utfart via Linnégatan så att ambulanser och andra transporter på Ambulansvägen inte ska störas. Illustration ur planförslaget

Det går dock inte att reglera eftersom Ambulansvägen är kvartersmark, men ett förtydligande har gjorts i planbeskrivningen. En intern väg som ansluter till Linnégatan ska byggas inom planområdet. Parkeringsplatser finns på båda sidor, men kan bara nås från Linnégatan.

Region Skåne befarar också att närheten till bårhusverksamheten kan upplevas störande. Planavdelningen svarar att insynsskydd kan lösas med plantering av mer växtlighet.

Många synpunkter kom in under granskningstiden, men de flesta har inte tillgodosetts. De gällde bland annat att skydda samtliga fyra byggnader från rivning, att tillåta rivning av ytterligare ett hus, att begränsa antalet våningar till två eller tre, att inte tillåta så många nya hus och att reservera sjukhusområdet för framtida sjukhusverksamhet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se