torsjö live vers2

Kommunens stöd kan slå ut hästsportförening

Kommunens stöd kan slå ut hästsportförening

Nu finns tre förslag till lösning på ridföreningarnas trångboddhet. Men kommunens huvudalternativ kan leda till att Hässleholms Hästsportförening tvingas lägga ned befarar Lena Graneskog, till vänster, och Eva-Lotta Annell. Foto: Berit Önell

En ny ridanläggning på Österåsområdet är efterlängtad av de berörda föreningarna som idag är för trångbodda. Men Hässleholms Hästsportförening befarar att kommunens nya huvudförslag, som presenteras för kultur- och fritidsnämndens politiker under torsdagen, kan slå ut föreningen. Förslaget innebär att Hässleholms ridklubb, som driver ridskolan, får en helt ny anläggning hyresfritt på kommunal mark. Hästsportföreningen lämnas kvar på den gamla anläggningen, tappar större delen av finansieringen och riskerar nedläggning, något som kan bryta mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen, enligt en skrivelse från föreningen till politikerna på tisdagen.

– Kommunen kan inte gynna en förening på en annan förenings bekostnad, säger Eva-Lotta Annell som representerar Hästsportföreningen i Ridhusföreningens styrelse.

Kultur- och fritidsnämnden kan bara lämna synpunkter i ärendet. Kommundirektör Bengt-Arne Persson har uppdraget att utreda en ny ridanläggning och förslagen har diskuterats i en grupp med tjänstemän och kommunalråd. Kommunfullmäktige beslutar i frågan, men det lär inte bli förrän efter årsskiftet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Förslaget ska kompletteras

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M), berättar att han skickat tillbaka det nya förslaget för komplettering. Efter Hästsportföreningens skrivelser vill han att det säkerställs att likabehandlingsprincipen följs innan beslut fattas.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) har begärt kompletteringar med anledning av Hästsportföreningens skrivelser. Foto: Henrik Andersson

– Det är en av de saker jag bett tjänstemännen att titta närmare på. Vi har inte landat där ännu, säger han.

Han anser även att de ekonomiska aspekterna behöver belysas ytterligare.

Behovet av en ny eller utbyggd ridanläggning har diskuterats i flera år, liksom den ojämlika fördelningen av kommunalt stöd mellan pojk- och flicksporter och mellan föreningar som äger sina egna lokaler respektive hyr av kommunen.

Den nuvarande ridanläggningen på Österås ägs av Hässleholms ridhusförening där både Hässleholms ridklubb och Hässleholms hästsportförening är medlemmar och andelsägare. Föreningarna har länge haft svårt att klara ekonomin och tiderna i de två ridhusen räcker inte på långa vägar till. Ridskolan har tvingats säga nej till många barn och ungdomar som vill börja rida. Hästsportföreningen kan inte heller tillmötesgå efterfrågan på träningstider. Den nyare föreningen Hässleholms voltige, som samarbetar med ridskolan, har också barn i kö.Redan 2018 var kommunen positivt inställd till att investera i ett nytt ridhus på Österås. Detta rann dock ut i sanden. I april 2020 startade utredningen av en ny anläggning för ridskolan vid Mölleröds kungsgård. Enligt utredningen, som tagits fram av tjänstemän på kultur- och fritidsförvaltningen, bedömdes dock att det skulle vara stor risk att naturvärdena tog stryk av en etablering. Utifrån barnperspektivet var det inte heller tillfredsställande eftersom barn och unga skulle få svårt att själva ta sig till och från ridskolan. Dessutom skulle det bli väldigt dyrt, med en beräknad investeringskostnad på 38 miljoner kronor plus kostnader för en gång- och cykelväg som skulle ge en årlig hyreskostnad på tre miljoner kronor i 25 år plus driftskostnader. Därför vändes blickarna åter mot Österås.

Det Österåsalternativ som först utreddes innebar att kommunen skulle köpa den nuvarande anläggningen och utveckla den. Ridklubben skulle få ett nytt ridhus, stall, grushagar och gräshagar. Förutsättningarna var att andelssystemet skulle upplösas och föreningarna få samma villkor till utveckling och verksamhet. Föreningarna hade sagt ja.

Besiktning utan dokumentation

Tekniska förvaltningen avrådde enligt utredningen från att förvärva fastigheten. En okulärbesiktning ska ha visat på fel och brister, men denna finns inte dokumenterad. En uppdatering pågår nu. Dessutom sägs att marken behöver saneras för cirka 5,4 miljoner kronor. En del av Bågskytteklubbens mark föreslås användas och kostnaden för klubbens flytt, beräknad till cirka 1,5 miljoner kronor, läggs också på investeringen. Den totala investeringskostnaden beräknas till cirka 39 miljoner kronor. Då är en köpeskilling på 5,5 miljoner kronor för fastigheten inräknad. Denna skulle ridhusföreningen använda för invändig upprustning av anläggningen. Investeringskostnad per år beräknas till knappt 2,9 miljoner kronor. Föreningarna står också för inredning, utrustning och driftskostnader. Kommunen föreslås ta över ansvaret för både löpande och planerat inre och yttre underhåll samt vatten. Föreningarna skulle disponera anläggningarna hyresfritt, men ansvara för rörliga kostnader och skötsel. Kostnaderna är också bidragsgrundande.

Hemliga förhandlingar

För några månader sedan bestämdes att en nybyggnation på kommunens mark istället skulle utredas efter förslag från kommunens mark- och exploateringsavdelning. Detta har varit hemligt tills handlingarna inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde nu kom ut. Föreningarna har fått vara med och lämna synpunkter på förslagen.

Kommunens mark som föreslås till den nya ridskolan ligger vid infarten från Södra Kringelvägen in på Ridhusvägen och ner mot Magle våtmark. Foto: Berit Önell

Investeringskostnaden beräknas till 32 miljoner kronor, en månadskostnad per år på två miljoner kronor, alltså betydligt billigare än de två andra alternativen. Liksom alternativet på Mölleröd gäller förslaget en ny ridanläggning enbart för ridskolan.

– Uppdraget som politikerna lämnat till oss är att se till att ungdomsverksamhet för unga som inte har tillgång till egen häst gynnas, säger Henrik Samevik, chef på fritidskontoret, som hållit i utredningarna.

Henrik Samevik, avdelningschef på fritidskontoret, har hållit i utredningarna.

Han påpekar att pengarna från kommunens köp av ridanläggningen, om det alternativet väljs, hamnar hos Hästsportföreningen.

– Det är rätt mycket pengar att köpa en privat fastighet för, säger han.

Han menar att förutsättningarna är bättre om allt byggs nytt än om gamla byggnader ska renoveras. Vissa krav är också högre på kommunägda lokaler. Han vill föreslå att bidragstaket förändras så att Hästsportföreningen får mer stöd.

Eva-Lotta Annell i Ridhusföreningen och Lena Graneskog i Hästsportföreningen är besvikna.

– Kommunen skulle köpa anläggningen och det skulle bli samma villkor för båda föreningarna. Det var nästan klart, vi hade fått förslag till driftsavtal. Sedan plötsligt ångrade de sig och ska bygga på kommunens mark intill, säger Eva-Lotta Annell.

Kan varken rusta upp eller klara driften

Hon förklarar att Ridhusföreningen utan försäljningen inte har pengar att rusta upp anläggningen.

– Ridhusföreningen kan inte heller avvecklas om vi inte säljer, säger hon.

Lena Graneskog, till vänster, styrelseledamot i Hässleholms Hästsportförening, och Eva-Lotta Annell, styrelseledamot i Hässleholms ridhusförening som äger den nuvarande anläggningen, anser att de ekonomiska beräkningarna är omöjliga att jämföra. Foto: Berit Önell

Idag kommer cirka 70 procent av hyresintäkterna från Hässleholms ridklubb. Enligt Hästsportföreningen läggs alla kostnader istället på Hästsportföreningen om förslaget går igenom. Det gör det omöjligt att klara driftskostnaderna.

– Den stora saken är ju att om de bygger en kommunal anläggning enbart till ridskolan bredvid den befintliga blir det för ofördelaktigt att vara kvar, säger Lena Graneskog.

Eva-Lotta Annell och Lena Graneskog tycker också att de ekonomiska beräkningarna är orimliga.

– De är inte jämförbara, säger Eva-Lotta Annell.

Bland annat reagerar de på att markvärdet inte finns med i kalkylen för byggnation på kommunal mark.

De anser att kostnaden för sanering är överdriven. Enligt den markundersökning som gjorts är föroreningshalterna så låga att sanering inte behövs så länge markanvändningen förblir densamma eller liknande. Dock ska överskottsmassor provtas och hanteras på rätt sätt. Om de är rena nog kan de återanvändas inom området.

– Och varför har de lagt på en budget för att flytta bågskytteklubben?

Förslag på annan placering

Hästsportföreningen har föreslagit en annan placering för nybyggnationer på den egna fastigheten, söder om nuvarande anläggning där det inte finns några misstänkta föroreningar.

Strax bakom trädridån, intill hagarna där ridskolans hästar går, finns kommunens mark där den nya ridskolan kan placeras. Foto: Berit Önell

De har fått höra att de kan söka kommunala bidrag med 75 procent av kostnaderna även i framtiden. Men det finns ett bidragstak på 80 000 kronor som gör att de, om kommunen bygger på sin egen mark, skulle få ett årligt underskott på cirka 177 000 kronor med nuvarande bidragsregler. De årliga driftskostnaderna beräknas då till 430 500 kronor per år. Om kommunen istället köper anläggningen beräknar de underskottet till 95 000 kronor per år om byte av ridunderlag enligt avtalsförslaget bekostas av kommunen.

Om förslaget går igenom befarar Hästsportföreningen och Ridhusföreningen ett årligt underskott på 177 000 kronor. Foto: Berit Önell

Eva-Lotta Annell och Lena Graneskog betonar att de inte har något emot att kommunen satsar på ridskolans barn och ungdomar, tvärtom.

– Vi bara invänder mot att de gör det på vår bekostnad, säger Eva-Lotta Annell.

Hästsportföreningen anser det orättvist att behandla barn och unga i deras förening sämre än medlemmarna i ridklubben.

– De gör skillnad på om barnen har “redskap” med sig till träningen eller inte, alltså om de har egen häst, säger Lena Graneskog.

Dock har en del i ridklubben också egen häst.

I utredningarna talas om en infekterad konflikt mellan föreningarna och en ovilja att tillsammans utveckla anläggningen. Men företrädarna för både Hästsportföreningen och Ridklubben tonar ner detta och menar att det handlar om kokurrens om tider i lokalerna på grund av att kapaciteten inte räcker till.

Kö på 50 barn som vill rida

– Jag vill poängtera att vi önskar att båda föreningarna ska få bra förutsättningar för sin verksamhet, liksom andra föreningar inom ridsporten i kommunen. Vi vill inte göra något på bekostnad av någon annan, säger Ulrika Olsson, ordförande i Hässleholms ridklubb.

Hon betonar också att problemet är att det är för trångt för båda föreningarna på anläggningen.

Ulrika Olsson förklarar att Ridklubben kan acceptera vilket som helst av de tre förslagen.

Ulrika Olsson, ordförande i Hässleholms ridklubb, säger att klubben behöver en egen anläggning.

– Vi har egentligen inga synpunkter på vilket av förslagen som röstas igenom. Men för att kunna utveckla ridskolan utifrån dagens krav behöver vi ha en egen anläggning och vi är glada om vi får vara kvar på Österås, säger hon.

Hon berättar att hyreskostnaderna idag är så höga att klubben ibland avstår från att boka aktiviteter. Samtidigt har ridskolan sedan länge haft en kö på cirka 50 som vill börja rida.

Klubben har idag tre ben.

– Det är ridskolan som absolut har prioritet ett, sedan tar vi in inackorderingshästar för att få det att gå runt och många av de hästarna går också på ridlektioner, och sedan har vi privatryttare som tränar och tävlar på egna hästar, berättar Ulrika Olsson.

I ridskoleverksamheten ingår även ridning för bland andra personer med funktionsvariationer och pensionärer.

Ulrika Olsson håller tummarna för att det snart blir en lösning. Annars hotas även Ridklubben av nedläggning.

– Det står och väger. Om det inte blir något nu kommer vi inte att kunna fortsätta på sikt, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se