torsjö live vers2

Klimathysteri tränger undan verkliga miljöproblem

Klimathysteri tränger undan verkliga miljöproblem

INSÄNDARE. I en krönika 1/11 ansluter Anders Lord (AL) till gammal hederlig religiös undergångshysteri: vi har det för bra och ska straffas! Mänskligheten rusar mot stupet! Jorden kollapsar alternativt blir obeboelig (välj själv)! Enligt AL kommer jorden att värmas upp till för livet förödande konsekvenser. Vi måste bryta med allt vi vant oss vid predikar AL.

AL torgför en ohejdad klimatalarmism som inte har stöd i vetenskap eller observerad data. Till och med IPCC avvisar i sin senaste rapport AR6 såväl en ”klimatkris” som ett ”klimatnödläge”. Deras värsta modellscenario RCP8,5 anses nu dessutom som orealistiskt. Enligt satellitmätningar har temperaturen sedan 1979 höjts med 0,14 grader per decennium (UAH). Kurvan karaktäriseras av omväxlande modesta uppgångar och fleråriga platåer.

AL tror att om vi tvingas sluta använda fossila bränslen skulle det bli revolution. Förmodligen, eftersom ett sådant stopp skulle föranleda att drygt 80 procent av all världens energialstring upphörde, med efterföljande misär och massdöd som resultat. Det finns nämligen ett tydligt samband mellan ökad energianvändning och ökat välstånd. Mellan åren 1950 och 2015 har andelen av jordens befolkning som lever i extrem fattigdom (definierat som under 1,90 dollar per dag) sjunkit från 70 till 10 procent (Our World in Data). Om vi samtidigt slutar använda ”den smutsiga” cementen som AL kallar den (och som upplysningsvis inte bryts utan produceras med hjälp av kalk), ja då kan vi samtidigt glömma vindkraftsinstallationer, järnvägsbyggande och hamnanläggningar, för att inte tala om husbyggen. Nog skulle det bli revolution! AL tycks dessutom tro att cement bara används av företagare, när den i själva verket utgör en av de bärande pelarna för vår civilisation.

AL sprider dessutom rena felaktigheter. ”Tillståndet för klimatet är värre än någonsin”; ”Stormar, regn och torka (med katastrofala bränder) ökar ständigt” påstår AL och sprider därmed desinformation. Ingen trend kan skönjas varken i statistiken över orkanstyrka eller över orkanfrekvens (R. Maue). Vad gäller torka kan ingen global trend spåras, olika regioner upplever olika utveckling . Några områden har sedan 1950-talet upplevt längre torkperioder, medan på andra håll torka blivit mindre vanligt (IPCC, US EPA). Global nederbördsanomali har varierat upp och ner sedan år 1900, trenden sedan år 2010 närmar sig medelvärdet för 1901-2000 (Blunden & Arndt, US EPA). Antalet globala dödsfall från väderkatastrofer har minskat från 250 till omkring 10 per miljon invånare från 1920-talet till 2010-talet (Emdat). De globala väderrelaterade katastrofförlusterna beräknade som andel av global BNP har mellan åren 1990 och 2017 sjunkit från 0,27 till 0,21 procent (Munic Re, FN). Havsnivåerna har de senaste 150 åren stigit i jämn takt (NOAA), som en följd av att jorden lämnade Lilla istiden och det sedan dess blivit omkring 1 grad varmare (Berkeley Earth). Stora barriärrevet hade säsongen 2020/2021 den totalt sett högsta uppmätta koralltäckningen sedan mätningarna började 1985 (Australian Institute of Marine Science/P. Ridd). Antalet skogsbränder har globalt sett minskat sedan år 2000 (NASA). I Australien har den årliga brandytan mellan åren 1900 och 2020 sjunkit från knappt 12 till 5 procent av dess totala yta (B. Lomborg). Index över värmeböljor i USA har mellan åren 1895 0ch 2020 legat jämnt kring cirka 0,1 med enda undantaget under 1930-talet, då index för flera år låg mellan 0,6 och 1,2 (Kunkel).

Samtidigt, i den verklighet som beskrivs ovan, har koldioxidhalten i atmosfären stigit från 335 ppm år 1979 till dagens 414 ppm (intressant nog syns ingen signifikant nergång pandemiåret 2020). Denna verklighet överensstämmer inte med de datamodeller för klimatutvecklingen som alarmisterna lutar sig mot. Enligt dessa modeller skulle temperaturen, förmodat pådriven av ökade koldioxidhalter, varit mycket högre än vad som nu mäts upp. De har alltså misslyckats med att förutse temperaturen i detta korta perspektiv. Sannolikheten att de modellerar fram rätt värde för år 2100 är därmed ytterst låg.

AL kallar vindkraft ”ren”. I förhållande till kärnkraft ger vindkraft enligt Vattenfall tre gånger så höga koldioxidutsläpp (om man nu anser detta vara av ondo), och tio gånger mer användning av icke förnybara resurser (prof. em. Per Fahlén). AL:s klassificering av vind-el som ”ren” förefaller mycket märklig. Lägg därtill andra miljöproblem förknippade med vindkraft såsom dålig återvinningsgrad, skuggbildning, infraljud, insekts-, fågel- och fladdermusdöd, enorm betongåtgång (750 ton för ett 2 MW-verk), stor åtgång av sällsynta jordartsmetaller, spridning av mikroplaster. Dessutom ger vindkraftverk under sin livscykel endast 4 gånger mer el än vad som går åt för dess tillverkning; kärnkraft ger hela 75 gånger mer (Fahlén)! Det förefaller det rent ut sagt vansinnigt att ersätta stabil kärnkraft med osäker, miljöfarlig och ineffektiv vindkraft.

Vad AL minutiöst förbigår i sin apokalyptiska text är alla de förbättringar världen på senare år upplevt, mycket som en följd av ökad koldioxidhalt i luften. Jorden har blivit drygt 10 procent grönare (NASA); öknarna har krympt och skördarna har vuxit (t ex har spannmålsskördarna ökat med 49 procent mellan åren 1990 och 2019, majs med 58 procent, ris med 32 procent, honung med 22 procent (FAO)).

En vetenskaplig rapport säger också att antalet dödsfall till följd av kyla är omkring 17 gånger högre än dito av värme, mätt över en 27-årsperiod (Dr. A. Gasparrini et al). Andra har rapporterat en övervikt på ca 6 ggr för kölddödsfall (Lomborg). Det är ur denna synvinkel sjunkande temperaturer vi ska vara vaksamma mot, inte en mycket måttlig ökning! Förmodligen räddas omkring 100000 liv per år på grund av rådande temperaturökning (Lomborg).

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

AL är förvånad över att Miljöpartiet krymper och får allt mindre stöd i opinionsundersökningarna samtidigt som det blir allt mer bespottat. Jag är inte förvånad! Skenande bränslepriser, cementkris, elbrist och skenande elpriser, konfiskatorisk skogspolitik, fullt fungerande kärnkraftverk nerstängda till förmån för miljöförstörande och opålitlig vindkraft, plastpåse-, bensin-, diesel-, flyg-, el-, kemikalie-, kläd-och sko-skatter osv är inte tecken på någon ”klimatkris” utan följderna av en destruktiv, samhällsfarlig och människofientlig politik orkestrerad av rödgröna partier med Miljöpartiet i spetsen. Motståndet mot denna politik baseras på insikten att skrämselpropagandan är just propaganda, långt ifrån verklighetens fakta. I 50 år har klimatprofeterna trumpetat ut att jordens undergång ska inträffa inom tio år. Människor har nu helt enkelt genomskådat alarmismen och undergångsprofetiorna. Anledningen till att man alltmer motsätter sig en orimlig , alarmistisk, verklighets- och vetenskapsfientlig klimatpolitik i total avsaknad av konsekvensanalys är inte ”förnekelse”. Folk har helt enkelt genomskådat skillnaden mellan verkligheten och medias och domedagsprofeternas förvrängda bild av den.

Den destruktiva klimathysterin har tragiskt nog trängt undan verkliga miljöproblem som till exempel tillgång till rent vatten, utsläpp av orenade avlopp, undermålig sophantering, smog mm. Detta har möjliggjorts av att okunnighetens arméer har marscherat in i såväl politiker- som journalistkårerna.

Ernst Herslow, Hästveda

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se