logga-ligg-tjock

Sex förslag till budget – Klart för beslut om fiberbolag

Sex förslag till budget – Klart för beslut om fiberbolag

En bolagisering av kommunens fiberverksamhet närmar sig. På onsdagen sa kommunstyrelsen ja till förslaget som snart tas upp i kommunfullmäktige för andra gången. Foto: Urban Önell

När kommunfullmäktige den 29 november beslutar om budget för 2022 med flerårsplan för 2023-2024 kommer ledamöterna att ha sex olika förslag att välja mellan. På onsdagen beslöt kommunstyrelsen att lägga fram den styrande så kallade kärnalliansens förslag som sitt. Samtliga ledamöter utom kärnalliansens lade ned sina röster.

Kommunstyrelsen beslöt också att godkänna utredningen av bildande av ett fiberbolag och för andra gången skicka denna fråga till kommunfullmäktige. Målet är att genomföra bolagsbildningen före årsskiftet för att slippa en nedskrivning som skulle leda till sparkrav på 150 miljoner kronor.

Frilagt har tidigare berättat om kärnalliansens budgetförslag med ett plus på 4,7 miljoner kronor 2022 och stora minus de följande åren, 30,9 miljoner 2023 och 53,6 miljoner 2024. Förslaget innebär bland annat fortsatta fastighetsprojekt för 529 miljoner kronor, bland annat ett nytt badhus, och slopade p-avgifter i delar av centrala Hässleholm. 21 miljoner avsätts till trygghetsskapande åtgärder såsom ny gatubelysning, brandlarm och kameraövervakning. 84 miljoner avsätts till IT-satsningar och 190 miljoner till underhåll och ventilation på kommunens fastigheter. Tio miljoner går till att installera solenergi.

Barn- och utbildningsnämnden föreslås få ett tillskott på 33 miljoner kronor. Det är dock mindre än det aviserade behovet på 40 miljoner och de fackliga företrädarna är kritiska.

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund skriver i en gemensam protokollsanteckning efter MBL-förhandlingen: “Vi känner oss oroade över att återigen gå in ett nytt räkenskapsår med för liten budget i förhållande till de behov som BUF presenterat. Vi är därför starkt kritiska till detta förslag”.

Flera andra fackförbund uttrycker också oro inför budgetförslaget, bland annat på grund av risk för fortsatta åtstramningar och anställnings- och inköpsstopp.

Övriga budgetförslag kommer att presenteras under nästa vecka. S och V lägger ett gemensamt förslag. Egna förslag kommer från MP, C, SD och FV.

– Det är lite valbudget nu och vi vill profilera oss från de olika partierna, säger S-kommunalrådet Lena Wallentheim.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) är övertygad om att en bolagisering av fiberverksamheten kommer att leda till bättre styrning. Kostnaderna har skenat sedan 46 miljoner kronor avsattes i rörelsekapital för sex år sedan och är nu uppe i cirka 700 miljoner kronor.

– Det finns också andra fördelar med bolagisering, det underlättar till exempel samarbeten med andra stadsnät, säger han.

Kärnalliansens företrädare presenterade sin budget den 22 oktober, från vänster Robin Gustavsson (KD), Lars Johnsson (M) och Thomas Haraldsson (L). Foto: Berit Önell

Syftet med återremissen vid förra kommunfullmäktige var att låta ekonomikontoret och revisorerna granska underlagen i utredningen om bolagiseringen. De har yttrat sig utan att anmärka på något, men betonar också att de inte har haft insyn i allt.

– Det är granskat så långt vi kan göra det. Det finns alltid en osäkerhet med prognoser, men så långt möjligt är det väldigt grundligt genomgånget, säger Lars Johnsson.

Han förklarar att det nu är angeläget att bolagiseringen sker före årsskiftet.

– Annars tvingas kommunen ta nedskrivningen på antingen 150 eller 50 miljoner kronor, beroende på redovisningsmetod. Det skulle slå direkt mot sista raden i bokslutet och vi skulle tvingas spara i kärnverksamheterna. Det vill jag undvika så långt det är möjligt, säger han.

Han medger att holdingbolaget blir en förberedelse för ett kommunalt koncernbolag, något som det inte finns politisk majoritet för idag.

– Det är inte aktuellt nu, men det var det upplägg våra externa konsulter rekommenderade. Om man någon gång skulle vilja ha ett koncernbolag, om det blir en ny majoritet, så underlättas det, säger han.

Han föreslog vid kommunstyrelsens sammanträde att förslaget till kommunal lokalförsörjningsplan skulle återremitteras för att kompletteras. Det kommer istället att behandlas i kommunstyrelsen i nästa vecka och kan därmed ändå tas upp i kommunfullmäktige i samband med budgeten.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) var kritisk till att inte Sösdala simhall fanns med i lokalförsörjningsplanen.

– Jag vet att restalliansen inte har med Sösdala simhall i sin budget. Men kommunfullmäktige har dock beslutat att öppna den och då borde den ha varit med på listan över beslutade investeringar, säger hon.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S).

S röstade nej till bolagisering av fiberavdelningen. Lena Wallentheim förklarar att partiet i princip är emot bolagisering, men inte heller var helt nöjda med utredningen efter återremissen. Voteringen slutade 8-5. S reserverade sig och V, som enbart har ersättarplats i kommunstyrelsen, lämnade en protokollsanteckning. Både C och FV var frånvarande.

Skatten föreslås bli oförändrad på 21,20 nästa år. Det beslöt kommunstyrelsen redan den 27 oktober, men även den frågan avgörs av kommunfullmäktige den 29 november.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se