torsjö live vers2

Sjuksköterskor lät diabetessjuk vara utan sondmat

Sjuksköterskor lät diabetessjuk vara utan sondmat

En diabetessjuk person med omfattande vård- och omsorgsbehov blev utan sondmat en hel dag efter att de personliga assistenternas delegeringar dragits in. Sjuksköterskorna hade svårt att hinna med och beslöt att bara kontrollera patientens insulinnivå under dagen. Hässleholms kommmun har nu gjort en lex Maria-anmälan av både denna händelse och att personen på andra sätt inte fått rätt vård och omsorg.

Bakgrunden är det uppmärksammade avslöjandet om att en sjuksköterska arbetade med falsk legitimation inom hemsjukvårdsområdet. Alla delegeringar som sköterskan undertecknat blev därmed ogiltiga och när det skulle åtgärdas gjordes det på fel sätt. Dessutom uppkom misstankar om att all personal inte hade den kunskap som krävs. Samtliga fick därför göra om hela delegeringsutbildningen, även de personliga assistenter som arbetade hos den drabbade vårdtagaren och var anställda av ett privat företag. Hanteringen av delegeringarna anmäldes i oktober enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Händelser som orsakat eller hade kunnat orsaka allvarlig vårdskada ska anmälas till IVO enligt lex Maria.

Kommunens sjuksköterskor är ansvariga för hälso- och sjukvården även för vårdtagare som anlitar privata assistenter. Enligt anmälan och den interna utredningen har samarbetet mellan sjuksköterskorna och assistenterna varit bristfälligt. Kommunikationen har även brustit mellan olika sjuksköterskor, mellan sjuksköterskor och enhetschefer, mellan enhetschefer och verksamhetschefer och mellan kommunen och det privata assistansbolaget.

Ingen av assistenterna blev godkända på delegeringsutbildningens kunskapstest. En av dem fick ändå en delegation eftersom de fel som gjordes bedömdes vara av mindre allvarlig karaktär. Övriga kunde inte utföra arbeten som krävde delegation, exempelvis att sätta in sondmatning och övervaka patienten under tiden.

Vårdtagaren, som lever helt på sondmat och inte själv kan uttrycka sig, blev utan näring en hel dag. Därefter löstes problemet dag för dag i en vecka tills en placering på ett korttidsboende ordnades. Där blev sjuksköterskan oroad över hur patientens medicinska behov tidigare blivit tillgodosedda i hemmet. Hon såg stora brister i hur hemsjukvårdens sjuksköterskor följt upp patienten och hur de handlett assistenterna kring det komplexa omvårdnadsbehovet.

Patienten hade trycksår och hade enligt journalen gått ned nio kilo sedan i somras. De registrerade vikterna visade sig dock bara vara gissningar, personen hade inte blivit vägd under sommaren. Det fanns flera läkemedelslistor som inte stämde överens och ordinationer var oklara.

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun.

Birgitta Ljungbeck, kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska, konstaterar i utredningen åter att det finns brister i organisationens patientsäkerhetskultur och ett otillräckligt ledarskap. Rutinerna har inte följts. Hon bedömer allvarlighetsgraden som hög och sannolikheten för upprepning som stor “då det trots flera händelser med allvarlig vårdskada och risk för allvarlig vårdskada som lett till Lex Maria anmälningar det senaste året fortsätter att inträffa händelser som kan kopplas till att rutiner inte följs och att uppföljningar inte görs i tillräcklig omfattning på olika nivåer i organisationen”.

Hon skriver att det som hänt ger anledning till etiska reflektioner: “Har vi patienten i fokus när vi inte prioriterar hans grundläggande rättigheter att erhålla näring när han inte själv kan tillgodose detta behov?”

Birgitta Ljungbeck berättar att assistenterna den här veckan på nytt ska utbildas för att få sina delegeringar. Patienten ska sedan flytta hem igen.

– Om inte alla blir godkända får sjuksköterskorna stötta upp så länge, säger Birgitta Ljungbeck.

Enligt utredningen och ett pressmeddelande från kommunen finns nu tydliga ordinationer, åtgärds- och uppföljningsplaner.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se