logga-ligg-tjock

SD-budget: Återvandring för dem som inte vill integreras

SD-budget: Återvandring för dem som inte vill integreras

Hanna Nilsson och Ulf Berggren presenterade på torsdagen SD:s förslag till budget för 2022 och flerårsplan för 2023-2024. Foto: Berit Önell

Sverigedemokraterna i Hässleholm vill införa integrationsplikt för invandrare. De som inte vill lära sig svenska språket, jämställdhet med mera ska erbjudas hjälp av kommunen att återvända till sina hemländer. Budskapet är en del av partiets budgetförslag för 2022 som samtidigt är ett valmanifest.

– Vi kan inte besluta att någon ska återvända mot sin vilja, men det är viktigt att visa att vi ställer krav, säger kommunalrådet Hanna Nilsson.

Budgeten innehåller också bland annat återinförande av varm mat i hemtjänsten, återöppning av Järnvägsgatan och Första Avenyen, stopp för bebyggelse på Björklunda och bokbussens återkomst.

Hanna Nilsson och Ulf Berggren, gruppledare och andre vice ordförande i tekniska nämnden, berättar att det är första gången budgetförslaget görs på det här sättet med mer visioner om hur SD skulle vilja styra kommunen.

– Vi har jobbat med den i över ett år. Det är lätt att sätta en massa siffror, men vi måste kunna förklara vad vi vill också, säger Hanna Nilsson.

Hon beskriver det första avsnittet i manifestet, där integrationsplikten ingår, som ett av de viktigaste. Det har rubriken “Tillsammans för ett tryggare Hässleholm”. Det handlar om att få nyanlända i skattegenererande arbete fortast möjligt. Därför vill SD att alla nyanlända ska göra sig anställningsbara genom en handlingsplan med “forcerad SFI”, som dock ska kosta 1,3 miljoner kronor mindre, utbildning i samhällskunskap och svensk lag med mera. Jämställdhet mellan könen ska löpa som en röd tråd genom utbildningen. Men SD vill inte att nyanlända ska “främjas” på arbetsmarknaden och vill därför stryka ett stycke i kommunens integrationsstrategi.

Det framgår inte hur det ska bedömas om någon är så dåligt integrerad att det kan bli tal om en återvandringsplan och vem som ska bestämma det. Hanna Nilsson betonar att det måste vara frivilligt.

– Framförallt handlar det om att alla ska göra sitt bästa för att bli en god kraft i samhället, säger Hanna Nilsson.

Förslagen i detta avsnitt är också bland annat jämställdhetsarbete med fokus på hedersrelaterade frågor och information om kvinnors rättigheter i Sverige, kraftig neddragning av hemspråksundervisning som ska ersättas med goda kunskaper i svenska, tiggeriförbud på utvalda platser i kommunen och förbud mot böneutrop. Integrationssatsningen ska enligt budgeten spara fyra miljoner kronor 2022 och sex miljoner 2023.

SD föreslår att tiggeri ska förbjudas på vissa platser i kommunen. Foto: Berit Önell

SD vill också satsa på trygghetsskapande åtgärder som ska förebygga brott. En ny enhet ska skapas: “Trygg i Hässleholm”, till en kostnad av 4,2 miljoner kronor. Genom denna kan kommunen ha ambulerande ordningsvakter i egen regi. Fler övervakningskameror, återinförande av de kommunala fältarbetarna med uppsökande verksamhet för barn och unga, till en kostnad av 1,2 miljoner kronor, och satsning på belysning i mörka och otrygga passager föreslås också. Socialnämnden får ett extra tillskott på tio miljoner kronor.

Ulf Berggren betonar att det är viktigt att tidigt hjälpa barn och unga till trygghet.

– Förebyggande åtgärder kostar, men man får tillbaka tio gånger, säger han.

Elever med destruktivt beteende föreslås med omedelbar verkan förflyttas till en resursskola, för kortare eller längre tid. Denna ska finansieras genom omfördelning inom befintlig budgetram plus tillskott av en miljon kronor.

I SD:s budget får personal i skola och barnomsorg arbetskläder för utomhusbruk, syskonförtur återinförs och marknadsföringen av gymnasieskolorna förbättras för att fler elever ska välja att stanna i hemkommunen.

Om sverigedemokraterna får som de vill stoppas större delen av den omstridda exploateringen av Björklundaområdet. Främsta orsaken är de problematiska markförhållandena.

– Enligt de senaste siffrorna ska det kosta kommunen 140 miljoner kronor för hela arbetet och vi får kanske tillbaka 50 procent. Vi kan ju inte ta ut de höga priserna som i Malmö-Lund, säger Ulf Berggren.

SD vill stoppa exploateringen av Björklunda som enligt den nya detaljplanen ska bebyggas med cirka 300 bostäder. Foto: Lotta Persson

Partiet är också emot alltför mycket förtätning i staden eftersom det kan ge problem med bland annat översvämningar. Istället ska byggnationen på området Norden komma igång liksom nybyggnationer i kransorterna.

SD ställer sig positivt till att bevarandevärda naturområden blir naturreservat, men med viss reservation: “…dock måste vi se till att dessa områden är väl utvalda och ej stoppar framtida exploateringar”.

SD föreslår att Hässleholms kommun blir en vindkraftsfri zon. Istället vill partiet att kommunen ska vara behjälplig med information om hur enskilda kan satsa på småskaliga energikällor såsom solceller, vattenkraft och vätgasdrift.

Om SD får bestämma ska kommunen inte längre köpa in ekologiska produkter. Dessa ska bytas ut mot närodlat. Det väntas gynna både lokala företag och miljön genom minskade transporter. Dessutom hänvisar SD till utredningar som visar att ekologisk produktion ger lägre volymer vilket gör att importen ökar. Kostnaden beräknas till 3,9 miljoner kronor nästa år och 7,9 miljoner de två följande åren.

Ägardirektivet till Hässleholm Miljö behöver enligt SD ses över för frågor om vattenrening och avloppsutbyggnad. Anledningen är främst att SD inte tror på förslaget att överföra avlopp från bland annat Röke, Hörja och Västra Torup till Hässleholm. Istället vill SD ha minireningsverk i de mindre orterna.

SD vill att nya minireningsverk byggs i de mindre byarna istället för att avloppsvattnet leds in till Hässleholm. I Hörja förbjuds det undermåliga reningsverket nästa år. Bland annat har avloppsvatten runnit vid sidan om infiltrationen. Foto: Miljökontoret

I äldreomsorgen vill SD åter göra varm mat till standard och kyld mat till ett valbart alternativ. Språktest i svenska ska införas för personal som har kontakt med vårdtagare och det ska bli fler trygghetsboenden.

SD vill, liksom den styrande borgerliga alliansen med M, KD och L, utreda p-skiva istället för parkeringsautomater i Hässleholms centrum, men inte avsätta några pengar för genomförandet innan utredningen är klar. Magasinsgatan ska öppnas för genomfart till Norra Station. Gena industriområde ska färdigställas.

På kultur- och fritidsområdet vill SD bland annat höja fritidsbidraget till ungdomsföreningar. Ytterligare 25 miljoner kronor läggs till de tidigare beslutade tio för renovering av Sösdala simhall. Det partiet kallar gratis fritidsaktiviteter för vuxna ska däremot inte få stöd. Därför läggs Europaforum ner, vilket sparar drygt en miljon kronor. Partiet vill höja intäktskravet på Hovdala slott med 100 000 kronor per år för att få fler intäktsgivande arrangemang.

SD vill lägga ytterligare 25 miljoner kronor på Sösdala simhall. Foto: Lotta Persson

Skatten är oförändrad i budgeten som dock förutsätter kompensation från regeringen för minskat stöd för mottagande av nyanlända med 21,7 miljoner kronor nästa år och därefter 34,6 respektive 44,1 miljoner kronor.

SD:s budget har ett plusresultat på hela 45,5 miljoner kronor 2022. De kommande åren ligger det på plus 34,2 respektive 16,9 miljoner kronor. 2022 lånas 101 miljoner kronor till investeringar

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se