Gruppen-3a-328x120

Satsningar på kultur och miljö i MP:s budget

Satsningar på kultur och miljö i MP:s budget

MP vill bland anant satsa på Hovdala och föreslår i sin budget en tjänst som evenemangssamordnare där.

En heltidstjänst som ska motverka hedersrelaterat våld i Hässleholms kommun ingår i Miljöpartiets budgetförslag. Partiet vill också satsa på mer personal på kulturhuset och Hovdala, återställande av bidragen till studieförbunden, fritidsgårdar i alla stationsorter, gratis mensskydd i skolorna, elva tätortsnära naturreservat och en kommunal fordonsflotta som enbart drivs med förnyelsebara drivmedel. Men det kräver en skattehöjning på 30 öre.

Dolores Öhman, gruppledare, och Arberesha Sabani, ersättare i kultur- och fritidsnämnden, presenterade MP:s budgetförslag vid en digital presskonferens.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kultur och fritid är viktigt för MP. I budgetförslaget satsas 650 000 kronor på evenemangssamordare på Hovdala och 300 000 för motsvarande tjänst på kulturhuset. En samordnare för friluftsliv budgeteras med 300 000 kronor. Fritidsgårdar i alla tätorter beräknas kosta 1,4 miljoner kronor per år i tre år.

– Barnen i hela kommunen behöver trygga mötesplatser, säger Arberesha Sabani.

Arberesha Sabani (MP) ersättare i kultur- och fritidsnämnden, vill ha trygga mötesplatser för alla barn.

Miljöpartiet vill återfinansiera studieförbunden, vars stöd avvecklades inför budgeten 2020 på initiativ av SD och med stöd av M, KD och L.

— Det är en hjärtefråga, säger Arberesha Sabani.

En återfinansiering innebär dock inte de tidigare nivåerna på 2,3 miljoner, utan beräknas under rådande förhållanden endast kosta 1,7 miljoner. Mycket av studieförbundens verksamhet har försvunnit från kommunen.

MP satsar också en halv miljon på kulturskolan, som även den drabbats av nedskärningar.

Arberesha Sabani betonar att ett rikt och varierat kulturarbete bidrar till förbättrad livskvalitet och hälsa för kommunens invånare, såväl som ökar kommunens attraktionskraft. Hon menar också att studieförbund, fritidsgårdar och annan kultur bidrar till att integrera olika samhällsgrupper.

En viktig satsning för MP är medel till socialnämnden för en heltidstjänst mot hedersrelaterat våld, till en kostnad av 600 000 kronor.

Dolores Öhman förklarar att klimatomställningarna redan är här och påverkar oss alla. Utsläppen måste minska snabbt för att hässleholmarnas välfärd ska kunna säkras.

— Vi vill att kommunen leder klimatomställningen, säger hon och betonar att det är brådskande om klimatmålen inför 2030 skall uppfyllas.

Dolores Öhman, MP:s gruppledare, vill att Hässleholms kommun ska ta en ledande roll i klimatomställningen.

Miljöpartiet vill därför satsa 15 miljoner kronor på solceller istället för de 10 miljoner kronor som den styrande borgerliga alliansen föreslår. Partiet vill också lägga 1,5 miljon istället för en miljon på fossilfri fordons- och maskinförnyelse. Vidare föreslås 15 miljoner på energieffektivisering istället för 3 miljoner. I praktiken kan denna typ av åtgärder röra sig om styrsystem, ytterligare solceller med mera. Utöver detta vill MP satsa 2,4 miljoner på energieffektiv fastighetsförvaltning.

Dolores Öhman är kritisk mot de styrandes syn på natur och miljö där bland annat områden som är tänkta för natur och grönska ska bebyggas med villor och parkeringsplatser.

– Vi vill förtäta staden istället för att göra anspråk på naturen, säger hon.

MP vill finansiera två nya tjänster som ska arbeta med miljö, kulturmiljö och hållbarhet. Därutöver får miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ett tillskott på 1,7 miljoner kronor, för bättre stadsplanering och särskilt för en omfattande inventering av naturvärden i kommunen, något som styret inte vill göra. I kommunstyrelsens förslag till naturvårdsstrategier för kommunen har inventering strukits.

– Hur ska vi veta vad vi ska skydda om vi inte vet värdena, undrar Dolores Öhman.

De 1,7 miljonerna är inte öronmärkta, men MP hoppas att att förvaltningen också kommer att arbeta med laddinfrastruktur för elbilar, strandskydd och attraktivare stadsmiljö.

Men blir det inga satsningar för alla dem som bor utanför Hässleholm?

— Det skall finnas närhet till naturområden i nästan alla våra tätorter, svarar hon.

Elva olika områden är i översiktsplaner utpekade som blivande tätortsnära naturreservat. MP har tidigare motionerat om att de också ska avsättas som naturreservat. Om det inte tydligt finns markerat vilka områden som skall bevaras är risken att värdefulla miljöer lättvindigt exploateras eller att säkerhetsavstånd inte respekteras.

— Vi måste skynda på med detta, det kan inte senareläggas, säger Dolores Öhman.

MP vill ta bort en ställplats för husbilar som miljö- och stadsbyggnadsnämnden nyligen godkänt vid Hässleholmsgården, på mark som enligt översiktsplanen ska vara natur. Även den tilltänkta planen för villor på Åhusfältet rivs upp om MP får bestämma. Istället vill partiet satsa 60 miljoner kronor på att utveckla området Norden.

De styrandes förslag om att dubbelrikta Järnvägsgatan i Hässleholm nollas i MP:s budget. MP vill inte heller ha p-skiva, däremot lägre hastigheter i centrum och fler och bättre cykelvägar. Men MP vill liksom övriga partier utreda om Magasinsgatan kan öppnas mot Viaduktsgatan för att förbättra tillgängligheten till stationens västra sida.

MP föreslår att kommunen tar fram en plan för näringslivskontakter med tydligt fokus på hållbarhet, mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor.

MP vill också utreda hur Hässleholms skolor kan profileras. Syftet är att öka skolornas attraktionskraft och elevernas motivation och skolresultat.

I MP:s budget blir 2022 års resultat 34,3 miljoner kronor. Följande år blir det också plus, 11,3 respektive 2, 7 miljoner kronor. Skatten höjs till 21,50. Kommunen lånar 114 miljoner kronor till investeringar.

Berit Önell
Jonathan Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se